Inici

Contractació administrativa

En aquest apartat trobareu tota la informació sobre els expedients administratius púbics de contractació tramitats per la Unitat de Contractació de l’Ajuntament de Berga.

En la documentació adjunta, hi figuren les dades de contractació relatives al seu objecte, procediment d’adjudicació, duració, import de licitació i adjudicació, instruments de publicitat, nombre d’ofertes presentades, identitat de l’adjudicatari, pròrrogues i, si escau, modificacions posteriors del contracte i decisions referents a la seva eventual renúncia o desestiment. Aquells contractes que es troben en curs o pendents d’iniciar es troben diferenciats per colors.

També hi podeu trobar la informació de les contractacions efectuades anteriorment (fins l’exercici 2011). Així mateix, l’Ajuntament publicarà i actualitzarà tota aquesta informació necessària per donar compliment a l’article 13 la Llei 19/2014, de 9 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga