Inici

Resum del Ple de la Corporació 2017/6

Foto Ple Juny 2017
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 01.06.17
El plenari municipal de l’Ajuntament de Berga s’ha reunit aquest vespre per a celebrar la sessió ordinària corresponent al mes de juny. En primer lloc, s’ha procedit a la presa de possessió del càrrec de regidor Ivan Sànchez Rodríguez. A continuació, s’ha realitzat la lectura i l’aprovació de l’acta de les sessions anteriors.

Tot seguit s’ha presentat la proposta de resolució d’extinció i liquidació del contracte administratiu d’obres d’urbanització del pla parcial dels Pedregals. El Ple ha acordat deixar aquest punt sobre la taula per a tractar aquesta qüestió en una sessió extraordinària que es convocarà en breu. També es convocarà una sessió per a la modificació de l’Ordenança Fiscal número 16, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries al carrer i ambulants.

Seguidament, s’ha portat a terme la liquidació del concurs per l’explotació del bar de les instal·lacions esportives municipals situades al carrer Guillem de Berguedà, s/n, en règim d’arrendament des del 1988. Un cop feta la liquidació del contracte es convocarà un concurs públic per tal d’adjudicar la gestió de l’equipament i assegurar la continuïtat del servei de bar de les instal·lacions esportives. La proposta ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups del Ple.

A continuació, s’ha aprovat l’adhesió al contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya per un termini de dotze mesos des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017. L’acord ha estat aprovat per unanimitat.

Durant la sessió també s’ha procedit a l’aprovació de la xifra d’habitants de la ciutat de Berga. Amb data de l’1 de gener de 2017 i segons les dades del padró, Berga compta amb una població de 16.240 habitants, dels quals 8.013 són homes i 8.227 són dones.

A més, s’ha aprovat la inclusió en l’ordre del dia de la proposta de resolució del recurs d’alçada contra els acords de la Junta del Patronat de La Patum de l’1 i el 17 de febrer. El Ple de la Corporació ha acordat declarar inadmissibles els recursos signats en nom de les comparses, ja que no consta la personalitat jurídica d’aquestes ni la representació legal de qui actua en nom seu. Per altra banda, s’ha estimat parcialment els recursos d’alçada presentats, ja que els acords adoptats pel Patronat escapen de les funcions d’organització i administració que l’article primer dels Estatuts del Patronat Municipal de la Patum integra. Això significa que s’anul·len els acords presos en les sessions extraordinàries esmentades. Aquesta resolució confirma que el consistori és l’òrgan que reconeix la responsabilitat dels caps de colla, però en cap cas pot incidir en la composició de les comparses. La resolució ha estat aprovada amb els 6 vots favorables del grup municipal de la CUP-PA, els 6 vots del grup municipal de CiU, el vot del grup municipal del PSC-CP, el vot del grup municipal d’ICV-EA i els 3 vots en contra del grup municipal d’ERC-AM.

En la part de control de la sessió, s’ha donat compte de la sentència interposada per l’empresa Bífidus Produccions S.L. en el Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona. Posteriorment, s’ha donat compte de l’adscripció del regidor Jordi Travé i Muntada en el grup municipal de CiU, de les disposicions de l’alcaldessa i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària i dels informes d’intervenció sobre les resolucions i acords adoptats en contra de les objeccions efectuades i anomalies en matèria d’ingressos.

Posteriorment, el grup municipal de CiU i el grup municipal del PSC-CP han presentat una moció conjunta per a sol·licitar l’arranjament del camí d’accés de la Residència Nostra Senyora de Queralt així com per a recuperar la parada de bus urbà. La moció demana el compromís per escrit de l’Ajuntament per a resoldre aquesta situació i l’insta a temporalitzar les obres que siguin necessàries per a l’adequació del camí d’accés al centre residencial. En el text també es demana al consistori que un cop finalitzat el període proves del bus urbà, es recuperi la parada que realitzava el servei de transport abans de la posada en marxa de les noves línies i recorreguts del bus. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

El grup municipal de la CUP-PA ha presentat una moció de reprovació de les declaracions homòfobes del Bisbe de Solsona, Xavier Novell i Gomà. El Ple de l’Ajuntament ha acordat rebutjar les declaracions, exigir que es retracti de les seves paraules i que demani disculpes públiques en nom propi i de l’organisme eclesiàstic que representa. La moció també implica no convidar al bisbe de Solsona, Xavier Novell i Gomà mentre no es retracti, a cap dels actes organitzats per la Corporació.

Finalment, s’ha realitzat el torn de precs i preguntes.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga