Inici

Resum del Ple de la Corporació 2017/12

Foto Ple Setembre 2017
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 07.09.17
El Ple de la Corporació s’ha reunit aquest vespre a la casa consistorial per a celebrar una nova sessió ordinària corresponent al mes de setembre de 2017. Com és habitual, la reunió ha començat amb la lectura i l’aprovació de l’acta de les dues sessions anteriors. La primera fa referència al Ple ordinari del mes de juliol i la segona està vinculada a la sessió extraordinària d’urgència amb motiu del nou model de gestió de l’Hospital Sant Bernabé de Berga que es va fer l’agost passat.

A continuació, els membres del plenari municipal han votat a favor d’incorporar a l’ordre del dia una moció proposada pels grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i la Candidatura d’Unitat Popular de suport a la convocatòria de referèndum del Principat de Catalunya. Aquesta moció posa de manifest que les regidores i els regidors de les formacions polítiques esmentades anteriorment circumscriuen els acords presos per part del Parlament de Catalunya durant el plenari que es va celebrar el 6 de setembre de 2017. Així mateix, donen ple suport a la convocatòria de Referèndum d’Autodeterminació del Principat de Catalunya. El text ha comptat amb els vots a favor de la CUP-PA, CiU i ERC-AM, el vot en contra del PSC-CP i l’abstenció d’ICV-EA.

Seguidament, s’ha aprovat la proposta de nomenament dels nous membres del Patronat de la Patum d’acord amb l’article 9 dels Estatuts d’aquest òrgan de participació sectorial que estableix la renovació de la meitat dels seus membres vocals cada quatre anys, a excepció dels regidors que són renovats automàticament fins que acabi la legislatura. La proposta també inclou el nomenament de les persones que actuaran com a suplents en absència dels titulars durant les reunions del Patronat.

A continuació, s’ha procedit a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 2/2017 proposat per l’àrea especial de Comptes. Aquest expedient fa referència a transferències que afecten a diferents programes, però que no tenen incidència en els crèdits ampliables atorgats en l’exercici. Així, hi ha hagut partides en les quals s’ha produït una reducció de la despesa i també hi ha modificacions per major ingressos procedents de l’atorgament de subvencions per part de la Diputació de Barcelona, de plans d’ocupació i la concessió de crèdits extraordinaris per tal d’afrontar les despeses de condicionament de les concessions, així com la reparació i el manteniment d’infraestructures, entre d’altres.

Tot seguit, s’ha acordat el cessament i l’aprovació de la gestió dels administradors i els membres de la societat municipal BRG Progrés SUL corresponents a la legislatura anterior del 2011-2015 per a poder elevar a públiques les escriptures de la mateixa. Actualment, la societat està formada per sis consellers administradors i dos consellers externs. L’acord ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups del Ple de la Corporació.

Posteriorment, s’ha ratificat el decret 2017/552 sobre el requeriment de documentació a la societat mercantil Tossalet de Berga SL per a la cessió de la concessió de la piscina coberta. Mitjançant aquest decret, el consistori sol·licita a l’empresa que aporti la documentació necessària que acrediti la seva solvència per tal d’autoritzar la cessió de la concessió del servei públic per a la gestió dels equipaments del recinte de la piscina coberta de Berga i la concessió demanial d’aquests equipaments per al desenvolupament d’activitats complementàries. Aquest punt ha estat aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de la CUP-PA, CiU, PSC-CP, ICV-EA i l’abstenció d’ERC-AM.

La sessió ha continuat amb la sol·licitud d’una pròrroga del contracte administratiu de subministrament i instal·lació de lluminàries per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la ciutat, la qual, ha estat desestimada amb els vots favorables de tots els grups municipals del Ple.

El següent punt de l’ordre del dia ha estat la ratificació del decret 2017/448 de règim de retribucions i dedicació del regidor Ivan Sànchez, que va prendre possessió del càrrec el passat 1 de juny de 2017. Des de la data esmentada, Sànchez exerceix el seu càrrec en règim de dedicació parcial del 50% amb una retribució de 901,22€ bruts mensuals a cobrar en 14 pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponen a les pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre. Aquest decret també ha estat aprovat pels vots de tot el plenari a excepció del regidor Sànchez que s’ha abstingut en aquesta qüestió.

Tanmateix, el plenari municipal ha aprovat unànimement la segona modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Berga. Arran de les diferents sessions de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball, la Mesa General de Negociació va formalitzar l’acord de modificació vigent dels llocs de treball del consistori incorporant nous llocs de treball i noves fitxes descriptives, modificant la seva denominació en alguns casos i aprovant adequacions singulars de determinats complements específics o de destí.

A més, també s’ha acordat posposar l'aprovació la sol·licitud de compatibilitat amb l’exercici d’una activitat privada de la persona que va obtenir la plaça d’Oficial 1a d’obres per a ocupar el lloc de treball d’Encarregat de la Brigada de Manteniment, en execució d’Oferta Pública d’Ocupació 2016, de forma definitiva de la plantilla del personal laboral del consistori.

Tot seguit s’ha iniciat la part de control del Ple per a donar compte de diverses sentències relacionades amb diversos procediments judicials vinculats a l’Ajuntament. També s’ha posat en coneixement dels membres del Ple del nomenament de personal funcionari interí i de la contractació dels beneficiaris del Programa Complementari de Foment de l’Ocupació Local 2017-2018. A més, s’ha realitzat la donació de compte de les disposicions de l’alcaldessa i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària, s’han presentat els informes d’intervenció sobre les resolucions i/o acords adoptats en contra de les objeccions efectuades i anomalies en matèria d’ingressos, així com l’informe d’intervenció sobre l’estat d’execució del pressupost corrent corresponent al segon trimestre de 2017 i l’informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors a 30 de juny de 2017.

Per la seva banda, el grup municipal d’ERC-AM ha presentat una moció, que ha fet extensiva a la resta de grups municipals del Ple, de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències. L’aprovació d’aquest text suposa expressar el rebuig contundent a les accions terroristes del passat mes de juliol, així com condemnar qualsevol tipus de violència que pugui generar odi arreu del món i a casa nostra. També es reconeix la tasca realitzada pels cossos de seguretat i els serveis d’emergències. A més, es referma la voluntat de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. Tanmateix es ratifica la voluntat de continuar treballant la cohesió social a través de la Taula de Nova Ciutadania periòdicament.

Finalment s’ha procedit al torn de precs i preguntes dels diferents grups municipals. La propera sessió prevista es realitzarà el 5 d’octubre.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga