Inici

Resum del Ple de la Corporació 2017/13

Foto Ple Ajberga octubre 2107
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 13.10.17
Els membres de la Corporació s’han reunit aquesta tarda a l’Ajuntament de Berga per a portar a terme una nova sessió ordinària corresponent al mes d’octubre de 2017. L’acte inicialment previst pel 5 d’octubre es va suspendre perquè el tancament de l’Ajuntament de Berga i la suspensió dels serveis a causa de la vaga general del 3 d’octubre va afectar el termini legal de convocatòria de la sessió. Per aquest motiu, es va procedir a una nova convocatòria dels membres que formen part del plenari municipal per a aquest divendres, 13 d’octubre de 2017, a les 4 de la tarda.

El Ple ha començat amb la lectura i l’aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el 7 de setembre. A continuació, s’han donat a conèixer els dictàmens de la Comissió Informativa de l’àrea municipal. Primerament, s’ha procedit a la ratificació de l’acord extra processal en compliment de la sentència 267/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona recaiguda el recurs 224/2015-D en relació al contracte de permuta i desistiment del recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Berga. Es tracta d’un acord per a l’adquisició d’un immoble situat a la plaça Doctor Saló, 4 de Berga. Aquest acord implica el pagament de la finca als propietaris per un import de 325.000€ en 72 terminis mensuals, a partir del gener de 2018. Tots els grups municipals han votat a favor de l’acord esmentat.

En segon lloc, s’han aprovat les certificacions 1 i 2 del contracte administratiu de subministrament i instal·lació de lluminàries per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Berga. Aquestes certificacions fan referència a l’import dels treballs efectuats per ELECNOR, S.A. a l’hora de portar a terme els treballs de substitució i instal·lació del nou enllumenat públic de la ciutat. La primera certificació contempla un import de 180.609,85€ mentre que la segona és de 470.384,22€, el que suposa un total de 650.994,07€. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, prèvia certificació mensual, tal com indica la normativa vigent, ens els terminis i les condicions establertes en l’article 216 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les certificacions per a donar validesa al pagament de les factures referides als treballs realitzats han estat aprovades per unanimitat.

En tercer lloc, s’ha tractat la sol·licitud de compatibilitat amb l’exercici d’una activitat privada de l’encarregat de la Brigada de Manteniment de l’Ajuntament de Berga. En aquest cas, s’ha autoritzat la compatibilitat esmentada sense que l’activitat privada pugui coincidir amb la jornada o l’horari laboral del lloc de treball desenvolupat al consistori, ni que la suma de jornades de l’activitat pública i privada pugui superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. L’autorització ha estat aprovada per la manca de resposta de l’Ajuntament a l’hora de resoldre la instància presentada per l’interessat en el termini de tres mesos. Això ha provocat un silenci positiu que fa que la sol·licitud de compatibilitat hagi estat resolta positivament.

Posteriorment, l’àrea d’Obres, Serveis municipals i via pública ha presentat la proposta de resolució sobre la concessió de l’Hotel Escola Caserna i el dret d’ús de l’hostatgeria de Queralt. En aquest cas, es requereix a l’administrador concursal d’INBERGATUR que realitzi les tasques de manteniment i revisió del funicular de Queralt en un termini de 30 dies hàbils. En cas de no fer-ho, l’Ajuntament haurà d’assumir l’execució dels treballs de forma subsidiària. Això significa que el consistori haurà de portar a terme el manteniment i la revisió de diversos òrgans mecànics de funcionament del funicular del Santuari de Queralt. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Tot seguit, s’ha procedit a l’aprovació del compte general del pressupost del consistori, dels organismes autònoms i de l’empresa municipal del 2016. Es tracta de l’aprovació definitiva dels estats i comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de l’any passat de l’Ajuntament de Berga, de l’Hospital Sant Bernabé i de l’empresa BRG Progrés SLU. Aquesta proposta detalla el balanç de la situació, la liquidació del pressupost, l’estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a pressupostos tancats i a l’estat de tresoreria en cada cas. L’aprovació s’ha portat a terme amb els vots a favor dels grups de la CUP-PA i PSC-CP i l’abstenció dels grups de CiU i d’ERC-AM.

Posteriorment, s’ha iniciat la part de control del Ple per a donar compte sentència 254/17 del Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona en el recurs 251/2015 F2 contra la desestimació del recurs de reposició contra l’acord de Ple del 5 de febrer de 2015 sobre l’aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Berga. En aquesta part, també s’ha donat compte de les disposicions de l’alcaldessa i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària, així com dels decrets d’alcaldia del 582/2017 al 631/2017 i de les juntes de govern local de la 33/2017 de 31 d’agost a la 36/2017 de 21 de setembre. A més, s’han presentat els informes d’intervenció sobre les resolucions i/o acords adoptats en contra de les objeccions efectuades i les anomalies en matèria d’ingressos i s’ha esmentat la realització d’un informe sobre el personal eventual.

Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes, els grups municipals de la CUP-PA, CiU i ERC-AM han presentat una moció conjunta en favor de la democràcia després de l’actitud dictatorial del govern de l’Estat espanyol. A través d’aquesta moció, s’acorda manifestar al govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya el suport de l’Ajuntament de Berga respecte a la declaració dels representants de Catalunya que es va signar el 10 d’octubre de 2017 per a la constitució de la República Catalana com a un estat independent, de dret, democràtic i social. El text també condemna de forma enèrgica la violència exercida per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant la jornada electoral de l’1 d’octubre i s’exigeix la retirada d’aquests cossos policials de Catalunya. A més, es dóna suport al ferits de les càrregues policials i s’exigeix al Govern de l’Estat que assumeixi les responsabilitats pels danys personals i materials derivats de la repressió exercida. Per últim, es reconeix l’actitud, la valentia i el comportament cívic i pacífic dels més de 2 milions de persones que van expressar-se a les urnes. El text s’ha aprovat amb els vots dels grups municipals que han presentat la moció i amb el vot contrari del PSC-CP.

El Ple ha finalitzat amb el torn de precs i preguntes per parts dels grups a l’oposició. El proper dijous, 19 d’octubre, es realitzarà una sessió extraordinària sobre ordenances fiscals.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga