Inici

Resum del Ple de la Corporació Extraordinari 2017/14

Foto Ple Extraordinari Ordenances Fiscals
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 19.10.17
Els membres del Ple de la Corporació s’han reunit aquest vespre en sessió extraordinària per a portar a terme l’aprovació i la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals corresponents a l’exercici de 2018. L’àrea especial de comptes ha estat l’encarregada d’elaborar la proposta de modificació de les ordenances fiscals que es detallen a continuació. Cal destacar, però, que algunes de les ordenances presenten modificacions amb l’objectiu d’adaptar-les a la legislació vigent i d’altres han estat revisades per tal d’ajustar-les als preus reals dels serveis prestats.

Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públics Municipals

Es proposa una modificació del text de l’ordenança per a adaptar-lo a la legislació vigent que es concreta en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. Les modificacions introduïdes fan referència als articles relacionats amb el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària, el registre, la tramitació d’expedients, la pràctica de liquidacions, el procés de sol·licitud, la revocació d’actes i rectificacions d’errors, les garanties, la quantia de la devolució, el reintegrament del cost de garanties, els ajornaments i fraccionament, la compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant deduccions sobre transferències, la situació d’insolvència, el personal inspector i les infraccions tributàries.

Ordenança fiscal nº 2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques

En aquest cas, la modificació proposada se sustenta en la seva adaptació a la normativa vigent. Concretament, es modificarà l’article 4 per a reflectir que l’import net del volum de negoci comprendrà els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis o altres ingressos corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i altres reduccions sobre les vendes, així com l’impost sobre valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentat volum de negoci.

Ordenança fiscal nº4, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

La legislació vigent obliga a introduir canvis en els articles referits als responsables i successors tributaris i als beneficis fiscals d’aplicació preceptiva. A més, també es proposa una modificació del mòdul bàsic del COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) per a fixar-lo en 482€ per metre quadrat.

Ordenança fiscal nº9, reguladora de la taxa per a l’activitat administrativa originada per a la concessió o denegació de llicències urbanístiques i per a la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Es proposa modificar el text sobre la taxa d’atorgament de llicències urbanístiques amb l’objectiu d’adaptar-ne la redacció a la legislació vigent. En aquest cas, s’especifica que per a l’obtenció de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les construccions es prendrà com a cost real i efectiu aquell que hagi estat declarat davant de l’Ajuntament per part del subjecte passiu un cop executades les obres de la part que es pretén utilitzar i ocupar o aquell que hagi estat comprovat pel consistori, tal com estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres.

Ordenança fiscal nº10, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats

Es tracta de l’ordenança sobre activitats, la qual, incorporarà dues noves tarifes de 50€ cadascuna. La primera fa referència a la tramitació del procediment de comunicació prèvia per a l’obertura d’establiments al barri vell amb una superfície de fins a 500m2, mentre que la segona es refereix al procediment de declaració responsable per a l’obertura d’establiments de fins a 120m2 a la mateixa zona de la ciutat. Aquestes dues noves tarifes suposen una rebaixa de 450€, ja que la taxa que hi havia fins al moment era de 500€.

Ordenança fiscal nº12, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis de gestió de residus municipals

Aquesta ordenança introdueix una revisió i actualització de la quota tributària per a la gestió de residus urbans en funció de la tipologia d’immobles, equipaments municipals i establiments comercials de la ciutat.

Ordenança fiscal nº18, reguladora de la taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments generals

Es proposa la modificació del redactat d’aquesta ordenança per a excloure a les companyies o entitats que presten serveis de telefonia fixa que no són titulars de les xarxes a través de les quals proporcionen aquests serveis.

Ordenança fiscal nº19, reguladora de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública d’aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

En aquest cas, l’Ajuntament de Berga ha realitzat una revisió integral dels guals de tota la ciutat per a detectar les irregularitats existents. Arran d’aquest estudi, es proposa modificar algunes de les quotes tributàries referents a l’entrada de vehicles i guals.

Ordenança fiscal nº22, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament per a l’obtenció del Grau Professional de Música

La modificació proposada fa referència a la taxa per a cursar estudis musicals al Conservatori de Música dels Pirineus. S'estableix que el cobrament dels rebuts es fraccionaran en nou mesos sencers, d’octubre a juny, i en mig mes, pel que fa al setembre.

Ordenança fiscal nº24, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’ensenyaments especials en establiments municipals

Aquesta ordenança preveu un increment del preu de les tarifes de l’Escola Municipal de Música de Berga en un 1%, respecte a l’any anterior. La modificació afecta al preu de la matrícula, als diferents programes i complements de formació musical que oferta el centre, així com als serveis externs i al lloguer d’instruments i espais del mateix.

Ordenança fiscal nº28, reguladora de la taxa per a la prestació del Servei d’Atenció dDmiciliària (SAD)

Aquesta ordenança fiscal contempla una reducció del preu mensual del Servei d’Atenció Domiciliària respecte el 2017, que es concreta en els termes següents:

- Teleassistència. Tipus A: 7,21€/mes (-1,54€)
- Teleassistència. Tipus B: 1,10€/mes (-2,70€)
- Teleassistència. Tipus C: 0,55€/mes (-0,61€)

Ordenança fiscal nº30, reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’escola bressol


L’Ajuntament de Berga proposa una revisió dels preus públics de l’Escola Bressol Municipal Flor de Neu per tal d’adequar-los a d’altres preus de referència d’aquest servei, així com per a ajustar-los el màxim possible a la despesa real que suposa la prestació dels diferents serveis de la llar d’infants. En aquest cas, s’incrementa en 5€ mensuals el preu de la jornada sencera, la mitja jornada i el servei de menjador, mentre que es congela el cost del material escolar respecte el 2017.

Taxa per a la prestació del servei de clavegueram i connexió a la xarxa

L’Ajuntament proposa la creació d’un nou impost per a la prestació del servei de clavegueram i connexions a la xarxa. L’objectiu d’aquesta taxa és garantir una font de finançament estable per a la realització de tasques relatives al manteniment de la xarxa de clavegueram, com per exemple: neteges, inspeccions i reparacions, entre d’altres. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels mateixos períodes i en els mateixos terminis que els rebuts de subministrament i consum d’aigua.

El grup municipal de CiU ha presentat quatre esmenes que no han comptat amb el suport suficient del plenari per a ser incloses en el text final. En canvi, sí que s’ha aprovat una esmena del grup municipal d’ERC-AM sobre la taxa d’escombreries, la qual, també va ser aprovada pel Consell Comarcal del Berguedà durant la sessió celebrada per aquest ens el passat 13 d’octubre de 2017.

Les ordenances fiscals detallades anteriorment han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP-PA i ERC-AM, els vots en contra de CiU i l’abstenció del PSC-CP.

En els propers dies es realitzarà la publicació de l’aprovació inicial als diaris oficials i després hi haurà un període d’exposició pública de 30 dies hàbils. Si no es presenten al·legacions al respecte, es procedirà a la publicació de l’aprovació definitiva.

El proper dijous, 2 de novembre, se celebrarà una nova sessió ordinària del Ple de la Corporació, a les 20h.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga