Inici

Resum del Ple de la Corporació 2017/18

Foto del Ple AjBerga Desembre de 2017
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 14.12.17
Els membres del ple de la corporació s’han reunit aquest vespre a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga per celebrar l’última sessió ordinària de l’any corresponent al mes de desembre de 2017. L’acte ha començat amb una nova mostra de suport per part dels regidors i regidores del consistori als membres del govern de la Generalitat, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, i als dirigents de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que continuen empresonats de forma preventiva per la declaració d’independència i pels fets produïts davant del Departament d’Economia de la Generalitat el 20 i 21 de setembre, respectivament.

Seguidament, s’ha procedit a la lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors corresponents al ple ordinari del novembre passat i a les sessions extraordinàries celebrades per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals i pel sorteig per determinar la composició dels membres de les meses electorals de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017.

A continuació, s’ha donat a conèixer la proposta de l’àrea d’Educació per sol·licitar l’adhesió del Conservatori de Música dels Pirineus a l’Associació de Conservatoris de Catalunya. En aquest cas, es contempla l’adhesió de l’Ajuntament de Berga a l’entitat esmentada a com a titular del centre i el nomenament del director del Conservatori de Música dels Pirineus com a representant de l’ens municipal a l’assemblea general de l’Associació de Conservatoris de Catalunya. L’adhesió també comporta el pagament d’una quota anual de 500€. La proposta ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups que formen part de la corporació.

Tot seguit, l’àrea de Serveis Econòmics ha presentat un expedient de modificació de crèdits en què es proposa una sèrie de transferències positives que no afecten els crèdits ampliables atorgats en l’exercici actual i també es fa esment als ingressos provinents de subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La proposta de modificació d’aquest expedient s’ha aprovat per unanimitat.

El següent punt de l’ordre del dia ha estat d’adopció d’un acord de ple per aprovar el procediment de reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la redacció del projecte de millora i accessibilitat dels vestidors del camp de futbol municipal. Es tracta d’una mesura adoptada per sufragar la despesa derivada de la redacció de l’esmentat projecte a causa de la inexistència de cap tipus d’expedient de contractació ni de sol·licitud de despesa relacionada amb el servei prestat que té un import de 12.100€. L’encàrrec del servei va ser aprovat per Junta de Govern Local el 14 de maig de 2015. L’acord ha comptat amb els vots favorables dels 6 regidors de la CUP-PA, 5 del PDeCAT-CDC, 2 d’ERC-AM, 1 d’ICV-EA, 1 del PSC-CP i l’abstenció d’un dels regidors del PDeCAT-CDC.

El consistori també ha donat llum verda a la renovació del conveni signat entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Berga per a l’encàrrec de la gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un acord per fomentar la integració dels serveis públics i la millora de l’aprofitament dels recursos humans i materials del territori que garanteixin la satisfacció de les necessitats de la ciutadania. La signatura del conveni farà que l’Ajuntament de Berga pugui sol·licitar suport jurídic, tècnic i d’inspecció per realitzar tasques de gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi o de les aigües de consum públic. A més, també podrà demanar assessorament en matèria d’educació sanitària per elaborar eines informatives en els àmbits de protecció i promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, entre d’altres. El ple ha acordat l’aprovació de la renovació d’aquest conveni amb els vots a favor dels grups municipals de la CUP-PA, PDeCAT-CDC, ERC-AM, ICV-EA i PSC-CP.

Tanmateix, s’han aprovat les certificacions 3, 4 i 5 del contracte administratiu de subministrament i instal·lació de lluminàries per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Berga. Aquestes certificacions fan referència a l’import dels treballs efectuats per ELECNOR, S.A. a l’hora de portar a terme els treballs de substitució i instal·lació del nou enllumenat públic de la ciutat. Les certificacions contemplen uns imports de 404.545,80€, 499.320,83€ i 127.563,42€, respectivament, el que suposa un total d’1.031.430,05€. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, prèvia certificació mensual, tal com indica la normativa vigent, ens els terminis i les condicions establertes en l’article 216 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les certificacions per donar validesa al pagament de les factures referides als treballs realitzats han estat aprovades per unanimitat.

A continuació, s’ha posat en coneixement del ple la sol·licitud de compatibilitat amb una segona activitat en el sector públic, de caràcter temporal, d’una treballadora del consistori. En aquest cas, s’ha autoritzat la compatibilitat sota el compliment de diversos requisits. Per exemple, aquesta segona activitat no podrà coincidir amb la jornada o l’horari laboral del lloc desenvolupat a l’Ajuntament de Berga i la suma de les jornades de les dues activitats públiques no podran superar la jornada completa ordinària establerta per l’Administració Pública en còmput anual. La sol·licitud ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals.

Posteriorment, s’ha aprovat un acord de ple per a la reposició de les dues places d’agent de policia local que van quedar vacants durant els exercicis de 2015 i 2016. També s’ha manifestat que l’aplicació d’aquestes dues reposicions no afecta el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació de l’exercici corrent amb l’objectiu d’assolir una taxa de reposició del 100% de les vacants produïdes al cos de la Policia Local en els períodes esmentats. L’acord ha estat aprovat per unanimitat.

Durant la sessió també s’ha tractat la modificació del règim de retribucions i dedicació del regidor de l’equip de govern de la CUP, Oriol Camps. En aquest cas, el ple ha decidit deixar sobre la taula aquesta qüestió per tractar-la durant la propera sessió plenària del mes de gener.

A continuació, s’ha aprovat la rectificació i actualització de l’inventari general de béns municipals de l’Ajuntament de Berga en data de 7 de desembre de 2017. La revisió d’aquest inventari ha comptat amb l’aprovació de tots els membres del ple.

El ple ha inclòs en l’ordre del dia un punt sobrevingut referent a les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública de l’expedient de modificació provisional de les ordenances fiscals que es varen aprovar en sessió extraordinària el 19 d’octubre del 2017. Concretament, l’al·legació feia referència a la nova ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram. Finalment, el ple ha acordat desestimar l’al·legació i ha elevat a definitius els acords provisionals de modificació d’un grup d’ordenances fiscals que entraran en vigor l’any 2018, així com l’acord d’imposició i aprovació de l’ordenança fiscal de la taxa de clavegueram. Aquest acord s’ha fet efectiu mitjançant els vots favorables de tots els regidors i regidores del consistori.

Posteriorment, s’ha iniciat la part de control en què s’ha donat compte d’una sentència relacionada amb un procediment judicial vinculat a l’Ajuntament, de les disposicions de l’alcaldessa i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària, així com dels decrets d’alcaldia. També s’han presentat els informes d’Intervenció sobre les resolucions i els acords adoptats en contra de les objeccions efectuades i anomalies en matèria d’ingressos.

Per últim, s’ha procedit al torn de precs i preguntes dels diferents grups municipals representats en el ple de la corporació. La propera sessió ordinària prevista es realitzarà l’11 de gener de 2018.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga