Inici

Resum del Ple de la Corporació 2018/8

Foto Ple Ajuntament de Berga juliol de 2018
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple municipal de juliol de 2018
Data de publicació: 05.07.18
Els membres del Ple de la Corporació s’han reunit aquest dijous a l’Ajuntament de Berga per portar a terme una nova sessió ordinària corresponent al mes de juliol de 2018. En aquesta ocasió, la majoria de regidors i regidores han tornat a mostrar el seu suport a les persones que continuen empresonades i exiliades a causa del procés d’autodeterminació català guardant un minut de silenci abans de l’inici de la sessió. Tot seguit, s’ha procedit a la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior realitzada el passat mes de juny.

A continuació, l’àrea de Serveis Econòmics ha presentat diverses propostes que han estat debatudes pels membres del plenari municipal. Primerament, s’ha tractat una proposta per a l’ampliació i modificació de la delegació de les funcions del servei de recaptació d’ingressos de dret públic a la Diputació de Barcelona. En aquest cas, l’Ajuntament de Berga ha proposat traspassar a l’ens provincial les funcions de liquidació i recaptació dels ingressos corresponents a les costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius, així com de les multes coercitives. Per tant, la diputació s’encarregaria de fer determinades funcions com per exemple: notificar les liquidacions, dictar la provisió de constrenyiment, recaptar els deutes, liquidar els interessos de demora, resoldre els expedients de devolució d’ingressos indeguts, resoldre els recursos que s’interposin contra els actes anteriors i portar a terme qualsevol altre acte necessari per fer efectives les funcions anteriors. La proposa ha estat aprovada per unanimitat dels grups municipals representats al plenari.

Posteriorment, l’àrea econòmica ha presentat un expedient de modificació de crèdits promogut per l’atorgament d’una subvenció de poc més d’un milió d’euros per part de la Diputació de Barcelona per a la millora del Polígon Industrial de La Valldan de Berga. En aquest cas, s’ha proposat modificar l’annex corresponent a l’apartat d’inversions del pressupost general de 2017 per incorporar la inversió de l’obra de millora urbana del parc industrial berguedà, la qual, no estava contemplada. A més, també s’han inclòs altres inversions relacionades amb la millora viària de la mobilitat i l’Exploratori dels Recursos de la Natura. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els membres de la Corporació.

Seguidament, s’ha debatut una proposta per acordar la fiscalització limitada prèvia i la fiscalització de drets i ingressos mitjançant la presa de raó i el control financer intern de l’Ajuntament de Berga. En aquest cas, la proposta es basa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en què s’estableix la regulació del règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local en relació a la seva gestió econòmica i en la seva acceptació de la funció interventora, del control financer i els controls d’eficàcia i eficiència. Per tant, això suposarà implantar una sèrie de mecanismes interns per gestionar el control dels ingressos i les despeses municipals. Aquesta proposta també ha estat aprovada per unanimitat.

Tot seguit, s’ha acordat iniciar el procediment per a la tramitació de dos expedients sancionadors en relació a dues possibles infraccions de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. L’acord d’incoació dels expedients ha estat aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de la CUP-PA, PDeCAT-CDC, ERC-AM i ICV-EA.

El Ple de la Corporació també ha tractat dues sol·licituds de compatibilitat per exercir una segona activitat pública vinculada al mateix l’àmbit professional que desenvolupen al consistori les persones que han realitzat la petició. En aquest cas, les sol·licituds de compatibilitat laboral han estat autoritzades pels membres del Ple.

A continuació, s’ha iniciat la part de control en què s’ha realitzat la donació de compte dels decrets d’alcaldia i de les Juntes de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. A més s’ha presentat un informe d’intervenció sobre les resolucions i els acords adoptats en contra de les objeccions efectuades i anomalies en matèria d’ingressos i un altre informe sobre el personal eventual del consistori.

Abans, però, el grup municipal d’ERC-AM ha exposat una moció de rebuig de la condemna contra els activistes del Moviment Popular del Rif (Hirak). Es tracta d’un text de suport als integrants del moviment esmentat que han estat condemnats a 20 anys de presó per part de la justícia marroquina a causa de les protestes i mobilitzacions promogudes en relació a la mort de diferents persones que van posar de manifest les situacions d’explotació i desigualtat existents a la zona del Rif. La moció ha estat aprovada pels regidors i regidors de tots els grups representats en el plenari amb la introducció d’algunes esmenes al respecte.

Per últim, s’ha portat a terme el torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el proper 6 de setembre de 2018, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga