Inici

Tractament de dades, avís legal i política de privacitat i cookies

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquests i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, a continuació trobaran tota la informació referent al tractament de dades personals que dur a terme aquest Ajuntament.


Responsable del tractament: Ajuntament de Berga (Plaça Sant Pere 1, 08600, Berga)


Delegada de protecció de dades: dpd@ajberga.cat
Registre d’activitats de Tractament

D’acord amb l’article 30 RGPD i l’article 31 LOPD, a continuació trobareu el Registre d’Activitats de Tractament on hi consten tots aquells tractament de dades personals realitzats per l’Ajuntament, amb identificació de la finalitat del tractament, la tipologia de les dades tractades, els afectats pel tractament, la cessió, comunicació o transferència d’aquestes dades, la legitimació del tractament, el termini de conservació i les mesures de seguretat aplicables per garantir, en tot moment, la confidencialitat d’aquestes.


Per identificar les activitats de tractament de l’Ajuntament, s’ha tingut en consideració les diferents àrees organitzatives de l’Ajuntament així com els diferents serveis que presta en execució de les competències que li són legalment atribuïdes.


Registre d’Activitats de Tractament
Drets dels ciutadans


D’acord amb el Capítol III RGPD i el Capítol II del Títol III LOPD, els interessats podran exercir els següents drets a través dels següents formularis:


Dret d’accés

(Art. 15 RGPD i 13 LOPD)

Permet obtenir la confirmació de si existeix o no un tractament de dades. En cas afirmatiu, la persona interessada té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si escau) i caducitat.

Formulari dret d’accés

Dret de rectificació

(Art. 16 RGPD i art.14 LOPD)

Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletes.

Formulari dret de rectificació

Dret de cancel·lació o supressió

(Art.17 RGPD i art. 15 LOPD)

Permet obtenir la supressió de les dades que afecten l’interessat.

Formulari dret de cancel·lació o supressió

Dret de limitació

(Art.18 RGPD i art.16 LOPD)

Permet emprar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d’altres, mentre es verifica l’exactitud de les dades o la licitud del seu ús.

Formulari dret de limitació

Dret d’oposició

(Art.21 RGPD i art.18 LOPD)

Permet demanar a l’Administració que es deixi d’emprar una dada determinada per a un tractament concret.

Formulari dret d’oposicióAVÍS LEGAL


 1. Introducció

A través del present, l'Ajuntament informa de les Condicions Generals d'Accés, Navegació i Ús del Portal d'Internet del  l'Ajuntament de Berga.   En particular, informa i regula l'accés i l'ús dels següents llocs web:

Portal d'Internet

D'acord amb l'article 39 de la Llei 40/2015,  d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, el portal web (http://www.ajberga.cat/ajberga/portada/index.php) és el punt d'accés electrònic, en aquest cas (així  com, qualsevol dels seus subdominis, microsites i /o aplicacions mòbils) la titularitat del qual correspon a l'Ajuntament de Berga, que permet l'accés a través d'Internet a la informació publicada i a la Seu Electrònica de l'Ajuntament: https://www.seu-e.cat/ca/web/berga/seu-electronica

Seu Electrònica

D'acord amb l'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, les seus electròniques de l'Ajuntament de Berga s'han situat a Internet a l'adreça (URL) https://www.seu-e.cat/ca/web/berga/seu-electronica

La seu electrònica de l'Ajuntament és l'adreça electrònica disponible a través de la qual els ciutadans accedeixen a la informació i als serveis electrònics i procediments a través de xarxes de telecomunicacions. La titularitat, gestió i administració correspon a l'Ajuntament en l'exercici de les seves competències.

La Seu Electrónica és generalment de lliure accés i no requereix la subscripció prèvia o registre de l'usuari. No obstant això, per motius de seguretat i privacitat, l'accés a algunes àrees i serveis de la seu electrònica pot estar subjecte a condicions específiques d'autenticació que s'estableixen en la informació detallada de cada servei en particular.

Aquesta Seu Electrónica permet realitzar accions, procediments i serveis que requereixen accés electrònic a través d'Internet dels ciutadans als serveis públics de l'Ajuntament de Berga de forma segura, eficaç i amb l'accessibilitat i qualitat requerides.

Per això, es recomana que abans d'iniciar la navegació, llegiu atentament aquest Avís Legal.

2.Caràcter de la informació publicada al Portal

La informació que s'ofereix a través d'aquest mitjà és exclusivament de caràcter il·lustratiu i no dóna lloc a drets o expectatives de drets i l’Ajuntament no es fa responsable dels continguts accessibles a través d'enllaços o documents existents en altres dominis.

L'Ajuntament de Berga assegura que aquesta informació és exacta i precisa, i  procedeix a actualitzar-la al més aviat possible, intentant evitar errors i corregir-los al més aviat possible. No obstant això, l'Ajuntament de Berga no pot garantir l'absència d'errors o que el contingut de la informació estigui permanentment actualitzat.

 

La informació continguda en el Portal podrà ser modificada i actualitzada per l'Ajuntament de Berga, sense previ avís, tant pel que fa al seu contingut com al seu disseny i presentació.

La informació facilitada en resposta a qualsevol consulta o sol·licitud d'informació no és merament indicativa i en cap cas serà vinculant en la resolució de procediments administratius, que estan estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que se'ls apliquin.

 

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal s'ha d'entendre com una guia sense cap finalitat de validesa jurídica. La informació administrativa facilitada a través d'ella no substitueix la publicitat legal de les lleis, disposicions generals i actes que s'han de publicar formalment als diaris oficials o butlletins de les Administracions Públiques. En cas de discrepància entre la versió de documents i la informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les Administracions és l'única versió legalment vàlida.

L'Ajuntament assegura que la informació és exacta i precisa, i procedirà a actualitzar-la al més aviat possible, intentant evitar errors i corregir-los al més aviat possible. L'Ajuntament de Berga no pot garantir l'absència d'errors, ni que el contingut de la informació estigui permanentment actualitzat.

 1. Condicions generals d'ús del Portal

En accedir-hi, navegar pel Portal d'Internet de l'Ajuntament de Berga i/o per la utilització dels serveis inclosos en el mateix, vostè. adquireix la condició d'Usuari, sense reserves de cap tipus, a totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals d'Ús i les Condicions Particulars, que, si escau, regulen la prestació dels serveis disponibles en el lloc web, sense perjudici de l'atenció i compliment per part de l'Usuari de les condicions fixes i proporcionades pels llocs web hipervinculats des de http://www.ajberga.cat/ajberga/portada/index.php, dels quals  de las l'Ajuntament de Berga no respon. 

L'Ajuntament de Berga podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar les Condicions Generals d'Ús, així com les Condicions Particulars, que s'estableixen.

En qualsevol cas, l'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l'Ajuntament de Berga ofereix a través del Portal i, a manera d'exemple, però no limitat a:

(i) No participar en activitats il·legals, il·lícites o contràries a les activitats de bona fe i ordre públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre des del Portal qualsevol informació o material que, expressament o implícitament, difamatori, difamatori, obscè, amenaçador, xenòfob, apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera vulneri la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplanteu-les en l'ús del Portal ni en l'ús de cap dels serveis prestats, incloent-hi l'ús en el vostre cas de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra manera.

En conseqüència, l'Usuari no podrà accedir i, si escau, utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre a través del Portal cap programa informàtic, dades, virus, codi, maquinari o equips de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui probable que causi danys al Portal, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips,sistemes o xarxes de l'Ajuntament de Berga o, en general, a qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera sigui capaç de provocar-los qualsevol tipus d'alteració o prevenció del seu funcionament normal.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inactivar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l'Ajuntament de Berga o de qualsevol tercer. 

(vi) No introduir, emmagatzemar ni difondre a través del Portal cap contingut que infringeixi la propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut que no tingui, d'acord amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

(vii) No utilitzar els serveis oferts al Portal amb la finalitat de promoure empreses i serveis externs, altres llocs web i fer campanyes publicitàries o comercials, ni actuar en benefici de les persones jurídiques.

En cas de contravenir les condicions anteriors, l'Ajuntament de Berga es reserva el dret i tindrà legitimació a bloquejar, suspendre o cancel·lar, immediatament i sense previ avís, l'accés i ús del Portal i, si escau, eliminar els continguts al·legats o declarats il·lícits, ja sigui realitzats a la seva exclusiva discreció, i a petició de tercers afectats o autoritat competent.

 1. Responsabilitat.

L'Ajuntament de Berga no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar, però no es limiten a:

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els dispositius i equips informàtics dels Usuaris, motivats per causes aliens de l'Ajuntament de Berga, que impedeixen o retarden la prestació dels serveis o navegació a través del Sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguin ser causades per tercers a través d'intrusions il·legítimes fora del paper de conti que no siguin imputables a l'Ajuntament de Berga.

(iv) La impossibilitat de prestar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a l'Ajuntament de Berga, per raó de l'Usuari, tercers, o casos de força major.

(v) El Portal de l'Ajuntament de Berga podrà contenir enllaços a la seu electrònica d'altres Administracions Públiques o a pàgines web d'altres organismes, empreses o institucions,amb l'objectiu de facilitar als ciutadans la cerca d'informació i recursos a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no són propietat d'elles i, per tant, l'Ajuntament de Berga no es fa responsable dels seus continguts, funcionament o les possibles conseqüències que puguin derivar-se de l'accés o ús dels mateixos. Es pot indicar, a través de missatges sobre els enllaços, si s'abandona o no l'accés als seus portals de l'Ajuntament de Berga.  En qualsevol cas, en sortir de l'adreça http://www.ajberga.cat/ajberga/portada/index.php, la informació o serveis als accessos que s'accedeixen fora de l'àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de l'Ajuntament de Berga. 

 1. Propietat intel·lectual i industrial.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i continguts recollits en tot el Portal estan protegits per la legislació catalana i espanyola, a favor de l'Ajuntament de Berga. 

Queda totalment prohibida la seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o similar, llevat que ho autoritzi expressament l'Ajuntament de Berga. 

La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquesta seu, atorgada a l'Usuari, es limita a la descàrrega d'aquests continguts i a l'ús privat dels mateixos. D'acord amb l'article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les administracions i organismes del sector públic estarà subjecta, entre d'altres, a les següents condicions generals: (a) el contingut de la informació no es veu alterat. (b) Que no s'hagi de distorsionar el significat de la informació (c) de la font i (d) la data de l'última actualització.

 POLITICA DE PRIVACITAT


Des de l'Ajuntament de Berga ens comprometem a protegir la privacitat i el correcte ús de les dades personals. 

És per això que la finalitat d'aquesta Política de Privacitat és informar sobre el tractament de les dades personals per part de l'Ajuntament de Berga que efectua en  aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis,microsites i/o aplicacions mòbils).

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

L'Ajuntament de Berga manté la condició de Responsable del Tractament, sent assessorat i supervisat per a la correcta protecció per part del nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@ajberga.cat.

 1. Per a què tractem les seves dades de contacte personals?

Les dades que ens proporcionen, així com qualsevol altra dada generada durant el desenvolupament de la relació amb el ciutadà/persona interessada, podran ser tractades amb diferents finalitats en funció dels serveis municipals objecte de la prestació i, en tot cas, per mantenir el contacte i la comunicació amb ella i gestionar la prestació dels serveis exigits i / o prestats per aquest Ajuntament.

Si escau, es podran indicar finalitats més explícites i concretes en les clàusules d'informació incorporades en cadascun dels canals de recollida de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o pòsters i notes d'informació) per a supòsits específics.

 1. Quina és la base legal per al tractament de les seves dades personals? És a dir, quina condició sustenta o ens permet tractar les seves dades personals?

La base legal que ens legitima per al tractament de les seves dades pot ser diversa: en alguns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en altres el compliment d'una obligació legal per part nostra, en altres el compliment per part de l'Ajuntament d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, en altres la protecció d'interessos vitals i en altres l'execució d'un contracte.

La prestació de les dades sol·licitades és obligatòria perquè és imprescindible atendre la sol·licitud i/o prestar els nostres serveis; si no les proporciona, no podrem dur-les a terme ni prestar-les.

Quan el tractament es basa en el consentiment, s'interpretarà com inequívocament concedit, sent aquesta aportació considerada un acte afirmatiu clar per part del interessat.

 1. Durant quant de temps mantenim les seves dades personals?

Amb caràcter general, les dades personals que ens proporcionen es conservaran per a mantindre un historial  d'atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient, sempre que es mantingui la condició de ciutadà de Berga i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, romandran bloquejades durant el temps que sigui necessari, i limitant el seu tractament, només per a un d'aquests casos: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a les quals estem subjectes i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualsevol responsabilitat per part nostra i/o l'exercici o defensa de reclamacions derivades de la relació amb el ciutadà /persona interessada.

 1. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seves dades personals?

Les dades que ens faciliti podran ser comunicades a tercers per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes de tercer i cessionari, com ara a entitats o organismes als quals hi hagi l'obligació legal de fer comunicacions de dades, entitats o organismes públics o privats amb els quals arribem a acords per desenvolupar projectes, convenis socials, culturals o esportius o de col·laboració, etc.

 1. Quins són els seus drets de protecció de dades i com pot exercir-los?

Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, s’haurà de presentar una instància al registre d’entrada de l'Ajuntament, Plaça Sant Pere núm.1 Berga 08600 Berga, o telemàticament a través de la de la Seu Electrònica. 

En l’escrit s’haurà d’especificar el dret que s’exerceix i acompanyar-hi la la fotocòpia del NIF o document d'identificació equivalent. En el cas que actuï mitjançant representant, també haurà d'aportar un document acreditatiu del document de representació i identificació del mateix.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@ajberga.cat); o davant l'Agència Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat).

 

 POLITICA DE COOKIES


Aquest lloc web, com la majoria de llocs web a Internet, utilitza cookies per millorar i optimitzar l'experiència de l'usuari.

 

A continuació trobareu informació detallada sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest lloc web, com podeu desactivar-les al vostre navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

 

 1. Què són les cookies?

 

Les cookies són fitxers que els llocs web o aplicacions instal·len al navegador o dispositiu de l'usuari (smartphone, tablet o tv connectada) durant el seu recorregut a través de les pàgines del lloc o de l'aplicació, i serveixen per emmagatzemar informació sobre la seva visita.

Com la majoria de llocs web, aquest lloc web utilitza cookies per:  

 • Emmagatzemar preferències, com ara idioma o tipus de lletra que ha seleccionat l’usuari
 • Obtenir més informació sobre l’experièncai de navegació de l’usuari
 • Recopilar informació estadística anònima, com ara quines pàgines ha visitat l’usuari o quan temps ha passat al lloc web.

L'ús de Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos de l'usuari, per oferir-li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.

Aquest lloc web utilitza cookies per funcionar, adaptar i facilitar al màxim la navegació de l'usuari.

 

 1. Tipologia, propòsit i operació

 

Les cookies, en funció de la seva permanència, es poden dividir en cookies de sessió o permanents. Els primers caduquen quan l'usuari tanca el navegador. Aquests últims caduquen quan es compleix la finalitat per a la qual serveixen (per exemple, perquè l'usuari romangui identificat al lloc web) o quan se suprimeixi manualment.

A més, en funció de la seva finalitat,les cookies es poden classificar de la manera següent:

 • Estrictament necessaris (tècnics): Aquests són essencials per al bon funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l'usuari accedeix o inicia sessió al lloc web i s'utilitza per identificar-lo en el lloc web per a les següents finalitats:
 • Mantenir l'usuari identificat perquè, si surt del lloc web, navegador o dispositiu i en un altre moment accedeixi de nou a aquest lloc web, seguirà sent identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se.
 • Consulta si l'usuari està autoritzat a accedir a determinats serveis o àrees del lloc web.
 • Rendiment: S'utilitzen per millorar l'experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com ara emmagatzemar la configuració del servei, o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.
 • Publicitat: Són aquelles que recullen informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
 • Anònim: Només recullen informació sobre els espais publicitaris que es mostren al lloc web, independentment de l'usuari que accedeixi al lloc web, és a dir, sense identificar-lo expressament.
 • Personalitzat: Recollir informació personal de l'usuari del lloc web per un tercer, per a la personalització d'aquests espais publicitaris.
 • Geolocalització: Aquestes cookies s'utilitzen per saber en quin país o regió es troba l'usuari en accedir a un servei del lloc web amb la finalitat d'oferir continguts o serveis adequats a la seva ubicació.
 • Analítiques: Recullen informació sobre l'experiència de navegació de l'usuari al lloc web, normalment de forma anònima, encara que de vegades també permeten identificar de manera única i inequívoca l'usuari amb la finalitat d'obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis oferts pel lloc web.

 

 1. Cookies utilitzades en aquest lloc web

 

A continuació es mostra una taula amb les Cookies utilitzades en aquest lloc web, incorporant un criteri 'nivell d'intrusistat' suportat en una escala de l'1 al 3, en la qual:

Nivell 1: correspon a Cookies estrictament necessàries per a la prestació del propi servei sol·licitat per l'usuari.

Nivell 2: correspon a cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, dels quals només és necessari informar sobre la seva existència.

Nivell 3: correspon a Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l'usuari a través de llocs web dels quals l'entitat no és titular. Solen correspondre a cookies publicitàries o analítiques on l'usuari està identificat de manera única i clara.

 

 1. Desactivar l'ús de cookies

 

Si l'usuari ho desitja, és possible deixar d'acceptar cookies del navegador, o deixar d'acceptar cookies d'un determinat servei.

Tots els navegadors moderns li permeten canviar la configuració de cookies. Aquests ajustaments es troben normalment en les 'Opcions' o 'Preferències' al menú del navegador.

L'usuari podrà, en qualsevol moment, desactivar l'ús de cookies en aquest lloc web mitjançant:

Configuració del navegador,per exemple:

 • Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 • Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web

 1. Què passa quan desactivo cookies?

 

Algunes característiques i serveis poden ser desactivats o tenir un comportament diferent del que s'esperava, com ara romandre identificat, mantenir les compres a la 'cistella de la compra' en un servei de comerç electrònic, o rebre informació dirigida a la seva ubicació, entre d'altres.

Si desactiveu l'ús de Cookies en aquest lloc web, és possible que ja no pugueu accedir a determinades àrees del lloc web o degradar-hi significativament l'experiència de navegació.

 

 1. Actualització de la Política de Cookies

 

L’Ajuntament de Berga podrà modificar aquesta Política de Cookies d'acord amb els requisits legislatius, normatius o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions emeses per l'Agència Catalana i Espanyola de Protecció de Dades, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

 

Quan hi hagi canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es notificarà als usuaris ja sigui a través del lloc web o per correu electrònic als usuaris registrats.

 

 

 1. Avis legal de google analytics

Aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei d'analítica web proporcionat per Google, Inc., una empresa de Delaware amb seu a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ('Google').

 

Google Analytics utilitza 'cookies', que són fitxers de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar el lloc web a analitzar l'ús que utilitzen els usuaris del lloc web. La informació generada per la cookie sobre el seu ús del lloc web (inclosa la seva adreça IP) serà directament transmesa i emmagatzemada per Google en servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació en nom nostre amb la finalitat de fer un seguiment de l'ús que utilitzeu del lloc web, recopilar informes sobre l'activitat del lloc web i proporcionar altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i l'ús d'Internet. Google pot transmetre aquesta informació a tercers quan ho requereixi la llei o quan aquests tercers processin la informació en nom de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada disponible per a Google.

 

Vostè pot rebutjar el tractament de dades o informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració adequada del seu navegador, però, vostè ha de saber que si ho fa pot no ser capaç d'utilitzar la plena funcionalitat d'aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en el formulari i per a les finalitats indicades anteriorment.

No, http://www.google.com/intl/es/policies/privacy                                         

 

 

 

 


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga