Inici

Projecte d’obra municipal per la urbanització de la prolongació de carrer Ple de l’Alemany de Berga

Data de publicació: 02.02.18
EDICTE

STM Projecte d'obra municipal 2018/1
PROCEDIMENT

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL PER LA URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE CARRER PLA DE L'ALEMANY DE BERGA (SES SERRA DE NOET).


Es fa públic que el ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2018, va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal per la urbanització de la prolongació de carrer Ple de l’Alemany de Berga, redactat per l’enginyer de camins, Ramon Roca Rota, i que presenta un pressupost de 367.721,92 € IVA.- euros. L’expedient, que es tramita pel procediment d’urgència, es sotmet a informació pública pel termini de 20 dies hàbils; en cas que dins aquest termini no es presentin al•legacions el projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat de cap altre aprovació. L’aprovació definitiva del projecte porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos.

Berga, 2 de febrer de 2018

L’Alcaldessa
Montserrat Venturós Villalba

Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga