Inici

Projecte de reparcel·lació voluntària PAU 08 La Cabana de Berga

Data de publicació: 06.02.20
EDICTE
STM _Expedients Serveis tècnics 2019/131


PROCEDIMENT

PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ VOLUNTÀRIA PAU 08 LA CABANA

Es sotmet a informació pública per un termini d’1 mes amb inserció d’edictes al Butlletí oficial de la província de Barcelona, al diari Regió 7 i a la pàgina web de l’Ajuntament de Berga el Projecte de reparcel•lació voluntària PAU 08 La Cabana aixecat a escriptura pública davant la Notària de Berga, Montserrat Moratilla Fernández, que obra en el seu número de protocol 823 de data 16 de maig de 2019, amb la esmena que es detallarà a continuació, i que es complementa amb el Projecte de reparcel•lació de març de 2015 redactat per Roger Comas i Maria Mendiz en tot allò que no s’oposi a l’escriptura atorgada.

Escriptura de reparcel•lació voluntària
https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Codi de verificació: 0503e1ed41da4be88b86715461c93f8d001
Projecte de reparcel•lació de març de 2015
https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Codi de verificació: 8d45732de7a8456b8a6a592700b7c44a001
Plànols del projecte de reparcel•lació
https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Codi de verificació: ac4039023b99470786a4f6fc8a7132fc001

Esmena: Atès el càlcul de l’import de l’aprofitament urbanístic del sector que de conformitat amb l’informe de l’arquitecte de l’Ajuntament és adequat, la substitució en metàl•lic del 15% de l’aprofitament que li correspon a l’Ajuntament de Berga ascendeix a l’import de 17.212,39.- euros.

El projecte pot ser consultat en el enllaços indicats i durant el termini d’informació pública es podran presentar les al•legacions i reclamacions que es considerin procedents

Berga, 22 de gener de 2020

L’Alcaldessa,
Montserra Venturós Villalba

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga