Inici

Autorització o Comunicació de crema (TR004)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Aquest tràmit té per objecte preveure les necessitats de fer cremes controlades en determinades èpoques de l'any en zones rústiques del nostre terme municipal. Hi ha dos tipus de procediment en funció de les dates de l’any en les que vulguem encendre foc:
  • La comunicació de crema: Per encendre foc en el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març de cada any.

  • Les autoritzacions de crema: Per encendre foc en els períodes comprès entre el 15 de març al 14 de juny i del 16 de setembre al 15 d'octubre de cada any.

Tràmit aplicable als terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta.

Organisme competent / Responsable
Generalitat de Catalunya.

Àrea que tramita
Urbanisme, sostenibilitat i serveis públics.

Classificació temàtica
Urbanisme, activitats i medi ambient.

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.

Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Si feu la sol·licitud per internet
En aquests moments aquest tràmit encara no pot iniciar-se electrònicament.

Si feu la sol·licitud presencialment
Les persones físiques poden:
En el cas de comunicació de crema es realitza al moment a l'Oficina d'Atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga. Un cop fet aquest tràmit ja es pot portar a terme l’activitat prevista.
En el cas d’autorització de crema, a més de presentar-ho a l'Oficina d'Atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament, després s’haurà de presentar davant l’oficina comarcal del berguedà del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). No es podrà portar a terme l’activitat fins que no es rebi l’autorització definitiva per part del DAAM.
Per a més informació sobre l’oficina comarcal del berguedà del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) o d’aquest tràmit podeu consultar l’enllaç a Internet:
Oficina Comarcal del Berguedà o trucar al telèfon de la mateixa oficina (93 821 44 70).

Per descarregar-se les sol·licituds i presentar-les a l'Oficina d'Atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament pot fer-ho des d'aquest mateix apartat.


Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
  • Les persones jurídiques.

  • Les entitats sense personalitat jurídica.

  • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

  • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

  • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.


Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
S'ha de demanar per qualsevol dels mitjans que preveu la llei de procediment administratiu. No s’ha d’incloure cap documentació especial, simplement cal indicar amb claredat l’objecte de la demanda i identificar el lloc on es farà la crema.

Documentació a aportar
Sol·licitud de crema degudament emplenada.


Impostos/Tributs:

Preu
Gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original estan subjectes a una contraprestació econòmica establerta, per l’ordenança fiscal núm. 7.

Normativa:Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
El termini en el qual el departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha de resoldre és d'un mes.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini d'un mes sense resoldre expressament i notificar-ho, s'entendrà atorgada per silenci positiu.


Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

En aquests moments aquest tràmit encara no pot iniciar-se electrònicament.Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga