Inici

Canvi de domicili dins el mateix municipi (TR009)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Organisme competent / Responsable
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

Àrea que tramita
Serveis a les persones.

Classificació temàtica
Padró habitants.

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu còpia de la documentació necessària a la mateixa.

Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també es consideren emancipats).

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.

Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
 • Les persones jurídiques.

 • Les entitats sense personalitat jurídica.

 • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

 • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.


Requeriments de l'interessat:

Documentació a aportar
Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia) i que han d’estar en vigor:
 • Espanyols: DNI (obligatori a partir dels 14 anys), passaport o permís de conduir.

 • Estrangers de la Comunitat Europea i assimilats: targeta d'estranger juntament amb passaport o document d'identitat del país.

 • Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.

 • Menors d’edat: llibre de família o certificat de naixement.

Documents acreditatius de representació de menors no emancipats:
 • Llibre de família o certificat de naixement (en cas de separació o divorci, la resolució judicial que acrediti la guàrdia i custòdia o Model de Declaració de Responsable, que es podrà descarregar des d'aquest mateix apartat).


Documents acreditatius de representació d’incapacitats:
 • Resolució judicial que acrediti representació legal.

Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:
 • Títol de propietat: escriptura, contracte de compravenda, nota del Registre,... o contracte/factura de subministrament (llum, aigua,...).

 • Contracte vigent de lloguer, contracte o factura de subministrament (llum, aigua,...).

 • Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar, a més a més, l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat.

 • Si es tracta d'un establiment col·lectiu: autorització de la persona que n'ostenta la direcció.Impostos/Tributs:

Preu
Gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original estan subjectes a una contraprestació econòmica establerta, per l’ordenança fiscal núm. 7.

Normativa:


Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu
No opera.

Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el següent enllaç:
Tramitació electrònicaAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga