Inici

Comunicació prèvia d’obra (TR134)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Segons l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, estan subjectes a la comunicació prèvia, els actes següents:

 1. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

 2. La primera utilització i ocupació dels edificis.

 3. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.

 4. La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

 5. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

 6. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

 7. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

Estaran subjectes a llicència urbanística i no a comunicació prèvia, els actes descrits anteriorment si:
 1. Suposen la intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

 2. Si són usos i/o obres provisionals.

 3. Si s’emplacen en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat, a excepció de la lletra g.


Organisme competent / Responsable
---

Àrea que tramita
Urbanisme, sostenibilitat i serveis públics.

Classificació temàtica
Urbanisme, activitats i medi ambient.

Altra informació d’interès
Per tractar-se d’una comunicació prèvia quan el tècnics de l’administració, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicació prèvia, detectin qualsevol inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.

Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.


Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
 • Les persones jurídiques.

 • Les entitats sense personalitat jurídica.

 • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

 • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.


Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
No es contemplen.

Documentació a aportar
En funció del tipus d’obra:

 • Obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents que no suposin una afectació exterior de l’edifici o construcció.

  1. Projecte redactat per un tècnic competent i el visat en el cas que per la naturalesa de les obres aquest sigui preceptiu. El projecte haurà de contenir les dades necessàries per tal de poder comprovar que les obres s’ajusten a la normativa urbanística*.

  2. Memòria en que s’haurà de justificar el compliment de la normativa urbanística, així com una descripció detallada de l’actuació que s’ha d’executar. La memòria podrà formar part del projecte descrit en el paràgraf anterior.

  3. Plànols a l’escala adequada que deixin constància de les actuacions que es vol desenvolupar. En el cas que sigui preceptiva la presentació d’un projecte tècnic se n’hi inclourà.

  4. El justificant de pagament de les taxes.


  * Les obres de reforma, modificació o rehabilitació en locals destinats a activitats que afectin la totalitat del local o una part d’aquests hauran d’aportar projecte redactat per tècnic competent. S’exclouen d’aquest supòsit únicament les obres que no modifiquin la distribució del local tant en els seus elements fixes com mobiliari, que no modifiquin les alçades interiors del local i que no incloguin obres que suposin canvis en les condicions d’accessibilitat i d’incendis.


 • Primera utilització i ocupació (tràmit específic TR125 “Comunicació prèvia de primera utilització i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions”)

 • Canvi d’ús dels edificis i de les edificacions.

  1. Plànol d’emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca.

  2. Memòria justificativa del nou ús i de la seva compatibilitat amb el planejament vigent.

  3. En el cas que el nou ús estigui sotmès a llicència ambiental o a qualsevol altra autorització prevista per la normativa sectorial, s’haurà de presentar el document justificatiu d’haver-la obtingut.

  4. El justificant de pagament de les taxes.

 • Construcció i instal·lació de murs i tanques.

  1. Plànol d’emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca.

  2. Descripció literal i gràfica del mur o la tanca. S’hi hauran de concretar els materials, els acabats, la composició i qualsevol element per descriure exactament el mur o la tanca que es vol construir o instal·lar i l’afectació exacta a la finca en qüestió.

  3. Si el mur o la tanca s’instal·la o es construeix en sòl no urbanitzable, s’haurà de tenir en compte la normativa afectada a efectes de possibles autoritzacions. Si és el cas, entre la documentació a presentar s’haurà d’adjuntar l’oportuna autorització.

  4. El justificant de pagament de les taxes.

 • Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

  1. Plànol d’emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca.

  2. Descripció literal i gràfica del cartell o tanca. S’hi hauran de concretar els materials, els acabats, la composició, els colors i qualsevol element per descriure exactament el cartell o la tanca que es vol col·locar i l’afectació exacta a la finca en qüestió.

  3. En el cas que el cartell o la tanca publicitària es pretengui instal·lar en un espai públic, prèviament s’haurà d’obtenir la llicència corresponent, que s’haurà d’adjuntar a la comunicació.

  4. El justificant de pagament de les taxes.

 • Instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars provisionals (excepte les afectades per usos i obres provisionals, que es regulen pel seu règim específic).

  1. Plànol d’emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca.

  2. Descripció literal i gràfica la casa o la instal·lació provisional, així com el seu ús. S’hi hauran de concretar els materials, els acabats, la composició i qualsevol element per descriure exactament la casa o la instal·lació provisional i la seva afectació exacta a la finca en qüestió.

  3. El justificant de pagament de les taxes.

 • Col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions en sòl urbà.

  1. Plànol d’emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca.

  2. Memòria descriptiva del compliment de la normativa urbanística.

  3. Descripció literal i gràfica de l’antena o el dispositiu de telecomunicacions. S’hi hauran de concretar els materials, els acabats, la composició i qualsevol altre element per descriure l’antena o el dispositiu de telecomunicacions i el seu impacte visual, així com l’afectació exacta a la finca en qüestió.

  4. Llicència ambiental o autorització corresponent, en el cas que sigui preceptiu.

  5. El justificant de pagament de les taxes.

 • En el cas que sigui necessari:

  1. Declaració del responsable tècnic, visat o certificat d’idoneïtat tècnica, que la trobareu al final d’aquest apartat.

  2. Guió de la documentació a incloure en els projectes, que el trobareu al final d’aquest apartat.
  Impostos/Tributs:

  Preu
  Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals. El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal, número 4 i 9, a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

  Aquestes taxes hauran de ser liquidades per poder iniciar la tramitació.

  Mitjans de pagament
  D’acord amb la Llei 39/2015, la execució del pagament llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

  • Targeta de crèdit i dèbit.

  • Transferència bancària.

  • Domiciliació bancària.

  • Qualsevol altre que autoritzi l’òrgan competent en matèria d’hisenda pública.


  Normativa:


  Efectes del silenci administratiu:

  Termini de resolució
  No hi ha resolució.

  Silenci administratiu
  No opera.


  Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

  Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
  Tramitació electrònica

  Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:

  • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

  • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga