Inici

Llicència d’ocupació equipament municipal (Culturals, esportius, juvenils, educatius, etc.) (TR060)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Llicència per utilitzar equipaments municipals (culturals, esportius, juvenils, educatius) de caràcter privatiu, per activitats puntuals o continuades, relacionades amb l’activitat normal de l’equipament.

Si la sol·licitud està relacionada amb un acte extraordinari, com per exemple podria ser la ocupació del pavelló esportiu per a realitzar un acte multitudinari, s’hauria de sol·licitar un altre tràmit, “Llicència d’ocupació de la via pública per a la celebració de festes, actes i esdeveniments” (Núm. de tràmit TR025).

Els espais municipals que es poden sol·licitar mitjançant aquest tràmit són:

Culturals:
 • Pavelló de Suècia

 • Teatre Municipal

 • Sala Casino

Esportius:
 • Pavelló nou d’esports

 • Pavelló vell d’esports

 • Camp de futbol

 • Camp de futbol de sorra

 • Camp de vòlei platja

Per a la resta d’espais consultar telefònicament o bé adreçant-se a l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC).

Per poder utilitzar el Pavelló nou i el Pavelló vell d’esports no serà necessari presentar sol·licitud a l’Ajuntament. Caldrà consultar la disponibilitat en el mateix equipament, fer la reserva i abonar la corresponent taxa al mateix lloc i dia on es realitza l’activitat.

Per poder utilitzar els espais culturals (Pavelló de Suècia, Teatre Municipal i Sala Casino), els espais esportius (Camp de futbol, camp de futbol de sorra i camp de vòlei platja) caldrà consultar prèviament la disponibilitat a l’Ajuntament i posteriorment, un cop confirmada, presentar la sol·licitud que s’acompanya amb aquest tràmit, indicant clarament el dia, l’hora i descripció de l’activitat, aportant en cada cas, la documentació necessària (còpia del DNI de la persona o entitat sol·licitant, acreditació de representació si qui ho sol·licita actua com a representant) i a més a més, caldrà abonar i liquidar la corresponent taxa per utilització dels equipaments municipals.

Organisme competent / Responsable
Junta de Govern Local

Àrea que tramita
Cultura, educació, esports.

Classificació temàtica
Esports, cultura i lleure.

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.


Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
 • Les persones jurídiques.

 • Les entitats sense personalitat jurídica.

 • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

 • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.
La disponibilitat la pot consultar:

• Pavelló nou d’esports i Pavelló vell d’esports directament a l’equipament:
- Pavelló nou d'esports
- Pavelló vell d'esports

• La resta d’equipaments a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament:
OAC - Oficina d'Atenció Ciutadana

Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
No es contemplen.

Documentació a aportar
En cas de ser suficient amb la confirmació de reserva, caldrà la presentació del DNI o documentació acreditativa en el moment de disposar de les instal·lacions.

En cas de ser necessari una sol·licitud de llicència, a més de la sol·licitud, caldrà aportar:
 1. Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa.

 2. Còpia de la pòlissa asseguradora.

 3. Programació de les activitats i si pot ser, descripció de l’aforament previst.


Impostos/Tributs:

Preu
Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'Ordenança fiscal núm. 26 (en referència al teatre), a la núm. 20 (per la piscina i instal·lacions esportives) i a la núm. 34 (per a la resta d’equipaments culturals) al web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes taxes hauran de ser liquidades un cop confirmada la disponibilitat de l’equipament i prèviament al seu ús.

En cas de ser suficient amb la confirmació de reserva es podrà liquidar a les mateixes instal·lacions.

Mitjans de pagament
D’acord amb la Llei 39/2015, la execució del pagament llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:
 • Targeta de crèdit i dèbit.

 • Transferència bancària.

 • Domiciliació bancària.

 • Qualsevol altre que autoritzi l’òrgan competent en matèria d’hisenda pública.


Normativa:


Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu
Desestimatori.

Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga