Inici

Al·legació per infracció a l’ordenança de convivència i via Pública (TR013)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Tràmit que permet a la persona denunciada per una infracció a l’Ordenança de Convivència i Via Pública de Berga, durant el termini de 10 dies, formular escrit d'al·legacions, amb aportació i/o proposició de proves en defensa vostra, i presentar-lo, davant l'Alcaldia, de conformitat amb l’article 10 del Decret 278/93, de 09 de novembre.

Així mateix, l’infractor podrà sol·licitar dins del termini d’un mes, comptant des del següent dia hàbil a la notificació de la resolució, la convalidació de la sanció econòmica per treballs en treball en benefici de la comunitat i tasques socioeducatives en els casos expressament previstos a l'ordenança.

Organisme competent / Responsable
Policia local.

Àrea que tramita
Governació i promoció econòmica.

Classificació temàtica
Atenció a la ciutadania.

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol•licitant.

Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
  • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

  • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.

Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Persona interessada / infractor.

Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
  • Les persones jurídiques.

  • Les entitats sense personalitat jurídica.

  • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

  • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

  • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.


Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.


Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
Els casos d’al·legacions han d’estar expressament previstes a l'ordenança de Convivència i Via Pública.

Documentació a aportar
A més de la sol·licitud degudament emplenada i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant, caldrà indicar clarament les següents dades de la denúncia: data, hora, lloc, agent denunciant, infracció denunciada, expedient i núm. de butlleta.

Termini de la sol·licitud
Durant els 10 dies següents comptant des del següent dia hàbil a la notificació de la denúncia.


Impostos/Tributs:

Preu
El tràmit de presentacions d’al·legacions per infracció a l’ordenança de convivència i via pública és gratuït tot i que no representa la exempció del pagament de la sanció.
Les al·legacions presentades seran avaluades i la resolució, seguint el procediment sancionador, serà notificada a l’adreça on està declarat el domicili de la persona sancionada.


Normativa:


Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
Si no recau cap resolució expressa transcorreguts sis mesos des de l’inici de l’expedient, s’iniciarà el còmput del termini de caducitat que estableix l’article 24.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, excepte en els supòsits en què el procediment s’hagi paralitzat per causes imputables als interessats o quan es donin les circumstàncies previstes en la legislació concurrent.

Silenci administratiu
No opera.


Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
  • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

  • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga