Inici

Al·legació per infracció de trànsit (TR014)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Tràmit que permet a la persona denunciada per una infracció de trànsit dins la ciutat de Berga, durant el termini de 20 dies naturals, presentar, davant l'Alcaldia, escrit d'al·legacions, amb aportació i/o proposició de proves en defensa vostra. Si no es presenten al·legacions ni es paga l’import de la multa en el termini indicat, la notificació de denúncia tindrà efecte resolutori, i la sanció es podrà executar transcorreguts trenta dies naturals a partir de la notificació, obrint-se el termini de dos mesos per formular contenciós administratiu.

El pagament amb reducció dins el termini indicat comporta la renúncia a formular al·legacions i la finalització del procediment sense resolució expressa, i només es podrà recórrer davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del pagament, llevat que es tracti de les infraccions previstes a l’article 77 h), n), ñ), o), p) i r) del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, a les que no és aplicable dita reducció.

Organisme competent / Responsable
Policia local.

Àrea que tramita
Governació i promoció econòmica.

Classificació temàtica
Atenció a la ciutadana.

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.

Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
  • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

  • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.

Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Persona interessada / infractora.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.


Requeriments de l'interessat:

Documentació a aportar
A més de la sol·licitud degudament emplenada i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant, caldrà :
  • Indicar clarament les següents dades de la denúncia: data, hora, lloc, agent denunciant, infracció denunciada, expedient i núm. de butlleta.

  • Aportar els documents que consideri oportuns per a justificar les al·legacions.

Termini de la sol·licitud
Durant els 20 dies naturals posteriors a la recepció de la notificació de la denúncia.


Impostos/Tributs:

Preu
El tràmit de presentacions d’al·legacions per infracció de trànsit és gratuït tot i que no representa la exempció del pagament de la sanció.
Les al·legacions presentades seran avaluades i la resolució, seguint el procediment sancionador, serà notificada a l’adreça on està declarat el domicili de la persona sancionada.


Normativa:
No opera.

Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
Segons l’article 112 del capítol VIII del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, si no s’hagués produït la resolució sancionadora transcorregut un any des de la iniciació del procediment, es produirà la seva caducitat i es procedirà a l’arxivament de les actuacions, a sol·licitud de qualsevol interessat o d’ofici per l’òrgan competent per a dictar resolució.

Quan la paralització del procediment s’hagués produït a causa del coneixement dels fets per la jurisdicció penal, el termini de caducitat se suspendrà i, un cop hagi adquirit fermesa la resolució judicial, es reprendrà el còmput del termini de caducitat pel temps que restava en el moment d’acordar la suspensió.

Silenci administratiu
No opera.


Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
  • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

  • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga