Inici

Autorització d’ocupació de la via pública per tall de carrer i/o senyalització excepcional (TR015)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Aquest tràmit permet obtenir l’autorització municipal per a l'ocupació temporal de la via pública per tall de carrer o senyalitzar-ho excepcionalment. Els diferents motius que poden donar lloc a la sol·licitud d’autorització poden ser, per exemple:
 • Càrrega i descàrrega amb caràcter excepcional (mudances, etc.).

 • Vehicles d’obres (tall total o parcial, reserva d’estacionament (regulat/no regulat) amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega de material d’obres i similars).

I d’altres que afectin a l’espai destinat a l’ús públic que no siguin cap dels supòsits següents, per als quals ja existeix un tràmit específic:
 • Instal·lacions temporals de fires, atraccions i circs. [TR020 “Llicència d’ocupació de la via pública per instal·lacions temporals de fires, atraccions i circs”]
 • Per obres (grues desmuntables, bastides i altres elements estructurals). [TR132 ”Llicència d’ocupació de la via pública per obres (grues desmuntables, bastides i altres mitjans auxiliars)”]

Cal demanar permís amb un mínim d'antelació de 48 hores. En el cas de sol·licitar també la cessió de material municipal, s’haurà de fer constar a la sol·licitud, passar a recollir-ho per l’OAC de la Policia Local 24 hores abans del període d’ocupació i dipositar la fiança establerta en el mateix moment. Aquesta fiança serà recuperada un cop retornat el material municipal disposat, a la mateixa OAC de la Policia Local.

* Per poder iniciar la tramitació s’hauran de liquidar les taxes municipals prèviament.

Organisme competent / Responsable
Junta de Govern Local.

Àrea que tramita
Governació i promoció econòmica.

Classificació temàtica
Via pública.

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.


Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
P08600 Berga (Barcelona)
Pl. Sant Pere, 1Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
 • Les persones jurídiques.

 • Les entitats sense personalitat jurídica.

 • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

 • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
En cas de que l’ocupació vingui motivada per obres, caldrà aportar el document justificatiu de la comunicació prèvia.

Documentació a aportar
A més de la sol·licitud degudament emplenada i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant, caldrà aportar:
 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

 2. Còpia de l’autoliquidació tributària.


Impostos/Tributs:

Preu
Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals. El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 16 i 31 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes taxes hauran de ser liquidades per poder iniciar la tramitació.

Mitjans de pagament
D’acord amb la Llei 39/2015, la execució del pagament llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:
 • Targeta de crèdit i dèbit.

 • Transferència bancària.

 • Domiciliació bancària.

 • Qualsevol altre que autoritzi l’òrgan competent en matèria d’hisenda pública.


Normativa:
Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini de tres mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.


Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga