Inici

Llicència d’ocupació de la via pública per a llocs de venda eventuals (parades, atraccions i circs) (TR020)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per a l'ocupació temporal de la via pública amb parades, atraccions i circs.

Organisme competent / Responsable
Junta de Govern Local.

Àrea que tramita
Governació i promoció econòmica.

Classificació temàtica
Via pública.

Altra informació d’interès
Podeu trobar més informació sobre Comerç, Fires i Mercats a l’enllaç següent:
Comerç, Fires i Mercats

Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.


Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
 • Les persones jurídiques.

 • Les entitats sense personalitat jurídica.

 • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

 • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.


Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
 1. Cal sol·licitar el permís amb una antelació de 30 dies abans de la data de celebració de la fira.

 2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit abans de la data sol·licitada d’ocupació.

Segons el cas, cal complir els requisits indicats a continuació:
 • Circs: Requisits 1, 2, 3, 4 i 5.

 • Casetes d'atraccions i d'alimentació: Requisits 6, 7, 8 i 9.

 1. Cal tenir tota la documentació del circ en regla.

 2. L'interessat/da es farà càrrec de les escomeses d'aigua i electricitat, demanat a les companyies pertinents, si s'escau, el servei. No es permet l'extensió de cables entre fanals, encreuament aeri de carrers i en general qualsevol tipus d'instal·lació vista a la via pública que es pugui manipular o suposi un perill.

 3. En cas que hi hagi animals, aquests romandran durant tota l'estada del circ tancats en gàbies de seguretat. El bestiar haurà de reunir unes condicions de salubritat i higiene correctes i no tenir cap símptoma de malaltia infecto-contagiosa, a més d'estar donats d'alta en el registre d'explotacions de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.

 4. La neteja de l'espai exterior i ubicació, quan marxin, anirà a càrrec de l'interessat.

 5. En cas de col·locació de cartells publicitaris, aquests s'hauran de treure al dia següent de l'última actuació.

 6. L'esmentada autorització, cal entendre-la a precari, no comportant cap altre atribució o permís i d'altra banda, sense cap dret a indemnització o rescabalament per part de l'interessat.

 7. En tot moment, caldrà tenir resoltes les condicions higiènico-sanitàries de l'establiment i el seu perímetre exterior, prohibint-se expressament l'abocament o emissió a l'exterior, de manera incontrolada, de tota mena de residus sòlids o líquids, aigües brutes, pols, olors, bafs i d'altres agents físics, que puguin produir molèsties als vianants, propietats veïnes i l'entorn.

 8. Prendre les mesures adients per evitar lesions a les propietats veïnes, instal·lacions aèries o soterrades i garantir la seguretat i lliure circulació a la via pública.

 9. Donar compliment a tota la normativa vigent que li sigui d'aplicació, de caire local, autonòmica i estatal, en matèria de sorolls i d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.


Documentació a aportar
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, i 4.

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
 • Parades amb instal·lació elèctrica: Documents 5, 6 i 7.

 • Circs: Document 8.

 • Casetes d'aliments: Documents 9 i 10.

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

 2. Últim rebut d’autònoms.

 3. Assegurança de responsabilitat civil i rebut de pagament.

 4. Plànol d'emplaçament.

 5. Butlletins de les instal·lacions elèctriques.

 6. Certificat fet per un enginyer/a sobre les instal·lacions i les mesures de seguretat.

 7. Certificat de revisió dels equips d'extinció d'incendis.

 8. En el cas que intervinguin animals com a part de l'espectacle, s'haurà de presentar una memòria descriptiva de l'activitat, incloent-hi el número de registre de nucli zoològic, el nombre i l'espècie dels animals de què disposen i un servei veterinari de referència.

 9. En el cas que es desenvolupin les fases de preparació, emmagatzematge, manipulació i venda o subministrament d'aliments, hauran de presentar una memòria descriptiva de cada una de les fases abans esmentades la qual haurà d'incloure, així mateix, el tractament dels residus generats per l'exercici de les diverses activitats.

 10. Certificat de manipulació d'aliments.Impostos/Tributs:

Preu
Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals. El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 16 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes taxes hauran de ser liquidades per poder iniciar la tramitació.

El pagament en període voluntari s’ha de fer en els següents terminis:
 1. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

 2. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent (Art. 62.2 LGT).

Mitjans de pagament
Un cop rebuda la liquidació corresponent (correu ordinari o telemàtic, segons el cas) i d’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:
 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferència el corresponent Número de liquidació tributària.


Normativa:


Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini de tres mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.


Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga