Inici

Llicència urbanística (TR133)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Les llicències urbanístiques són títols administratius que habiliten les persones interessades per dur a terme els actes que hi són subjectes. El seu objecte és comprovar per part de l’administració competent per atorgar-les l’adequació d’aquests actes a l’ordenament jurídic urbanístic, prèviament a la seva execució material. Quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, a través de les llicències urbanístiques també es comprova la seva adequació als requisits que s’hi estableixen.

Segons l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, estan subjectes a llicència urbanística els actes següents:

 1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter.*, els actes següents:

  1. Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.

  2. Les parcel·lacions urbanístiques.

  3. La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.

  4. La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.

  5. El canvi dels edificis a un ús residencial.

  6. L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.

  7. L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

  8. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.

  9. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

  10. L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

  11. La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.

  12. Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.

  13. La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

  14. La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.

 2. També estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter.*:

  1. La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

  2. Els usos i les obres provisionals.

  3. Els actes relacionats a l’article 187 bis**, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.


* Article 187 ter.: No estan subjectes a llicència urbanística prèvia els actes següents:
 1. Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.

 2. Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.

 3. Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.

 4. En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
  Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
  Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en matèria de medi ambient.


**Article 187 bis: Estan subjectes a la comunicació prèvia els actes següents:

 1. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

 2. La primera utilització i ocupació dels edificis.

 3. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.

 4. La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

 5. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

 6. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

 7. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.


Organisme competent / Responsable
Junta de Govern Local.

Àrea que tramita
Urbanisme, sostenibilitat i serveis públics.

Classificació temàtica
Urbanisme, activitats i medi ambient.

Altra informació d’interès
Si la documentació es presenta presencialment, cal aportar una còpia de la documentació en suport paper i una altra còpia en format llegible electrònicament, bé CD, bé els formats alternatius que s’estableixin per resolució de l’Alcalde.

Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.


Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
 • Les persones jurídiques.

 • Les entitats sense personalitat jurídica.

 • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

 • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.


Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
No es contemplen.

Documentació a aportar
A la sol·licitud de llicència s’hi ha d’acompanyar el corresponent projecte, subscrit per un tècnic competent, per a la realització de les obres.

El projecte haurà de justificar tècnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable. Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics sobre tecnologies específiques o instal·lacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària coordinació sense que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs indicats.

 1. Projecte tècnic (2 còpies).

 2. Estudi de seguretat i Salut.

 3. Full assumeix direcció facultativa.

 4. Nomenament del coordinador de seguretat i salut.

 5. Qüestionari d’edificació i habitatge.

 6. Annex separat de justificació Llei 3/2010, de 18 de febrer.

 7. Fotografia del terreny i/o edificació objecte de l’actuació.

 8. Topografia de l’estat original del solar (en paper i CAD).

 9. Projecte de telecomunicacions (en edificis plurifamiliars).

 10. Autorització de l’Administració pública gestora de la carretera, quan es trobi en zona d’afecció, servitud o domini públic.

 11. Autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua quan es trobi en zona de servitud d’ús públic o en zona de policia.

 12. Declaració del responsable tècnic, visat o certificat d’idoneïtat tècnica, que la trobareu al final d’aquest apartat.
Impostos/Tributs:

Preu
Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals. El seu preu el pot consultar a l'Ordenança fiscal número 4 i 9 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes taxes hauran de ser liquidades a l'atorgament de la llicència i dins del termini de trenta (30) dies posteriors a la notificació de la seva aprovació. S'ha de pagar l'impost d'obres i construccions (ICIO) i la taxa per expedició de llicències urbanístiques que es calcula a partir de l' aplicació d' un percentatge, recollit a l’Ordenança, sobre el pressupost declarat inicialment per l'interessat.

Mitjans de pagament
D’acord amb la Llei 39/2015, la execució del pagament llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:
 • Targeta de crèdit i dèbit.

 • Transferència bancària.

 • Domiciliació bancària.

 • Qualsevol altre que autoritzi l’òrgan competent en matèria d’hisenda pública.


Normativa:Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
El termini màxim per resoldre és de dos mesos.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini de dos mesos sense resoldre expressament i notificar-ho a l'interessat, s'entendrà que la sol·licitud ha estat atorgada per silenci positiu. En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la llei d’urbanisme o el planejament urbanístic.

Amb independència del que estableix l'apartat anterior, seran expressos, amb silenci administratiu negatiu, els actes que autoritzin:
 1. Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en qualsevol classe de sòl, quan no formin part d'un projecte de reparcel·lació.

 2. Les obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta.

 3. La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.

 4. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació urbanística i, en tot cas, quan la tala es derivi de la legislació de protecció del domini públic.Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga