Inici

Pròrroga de llicència d’obres (TR135)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar l'ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.

Organisme competent / Responsable
Junta de Govern Local.

Àrea que tramita
Urbanisme, sostenibilitat i serveis públics.

Classificació temàtica
Urbanisme, activitats i medi ambient.

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.
Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
 • Les persones jurídiques.

 • Les entitats sense personalitat jurídica.

 • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

 • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment


Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
S’haurà de sol·licitar amb anterioritat a la finalització dels terminis previstos per al inici de les obres o per a l'acabament de les obres.

Documentació a aportar
A més de la sol·licitud degudament emplenada, en què constin els motius pels que no s’ha finalitzat l’obra, i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant, cal aportar:
 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

 2. Fotocòpia de la llicència d’obres que es vol prorrogar.

 3. Certificat del tècnic de les obres expressant l'estat de les obres i indicant el percentatge d'obra executat (Memòria de l'estat de l'obra).

En el cas de llicències incloses en els següents casos (segons la Disposició transitòria 1a. de la Llei 3/2012, de 22 de febrer):

 1. Si la llicència obra per la qual sol·liciteu la pròrroga està en alguna de les següents situacions:

  1. Llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor de la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (30 de febrer de 2012).

  2. Llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 2008.

 2. I les obres compleixen les següents tres circumstàncies:

  1. Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de crisi econòmica en el sector de la construcció.

  2. Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable econòmicament.

  3. Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots aquells aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b.

   En aquest supòsit cal aportar la següent documentació, a més de la sol·licitud degudament emplenada en què constin els motius pels que no s’ha finalitzat l’obra i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant:

   1. Informe tècnic de l’obra executada que descrigui l’estat d’execució de l’obra i l’estructura de l’edifici i justificació que l’adaptació de les obres executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable econòmicament i que les obres són conformes a la legislació i el planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga.

   2. Fotografies de la construcció en el moment de sol·licitar la pròrroga.

   3. Declaració jurada de que justifiqui que les obres no poden finalitzar-se en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de crisi econòmica en el sector de la construcció.  Impostos/Tributs:

  Preu
  Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals. El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 9 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

  Aquestes taxes s’hauran de liquidar a l’atorgament de l’autorització, i dins del termini de trenta (30) dies posteriors a la notificació de la seva aprovació.

  Mitjans de pagament
  D’acord amb la Llei 39/2015, la execució del pagament llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:
  • Targeta de crèdit i dèbit.

  • Transferència bancària.

  • Domiciliació bancària.

  • Qualsevol altre que autoritzi l’òrgan competent en matèria d’hisenda pública.


  Normativa:


  Efectes del silenci administratiu:

  Termini de resolució
  Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
  Termini per dictar resolució tres mesos.

  Silenci administratiu
  Transcorregut el termini de tres mesos sense resolució expressa ni notificació, s’entén estimada per silenci positiu, segons l’article 24 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre.

  Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

  Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el següent enllaç:
  Tramitació electrònica


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga