Inici

Comunicació prèvia de primera utilització i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions (TR125)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Les persones promotores poden instar la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions següents:
 1. Els de nova planta.

 2. Les ampliacions dels existents.

 3. Els sotmesos a obres per canviar el seu ús característic o a obres de gran reforma o rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització i ocupació.

La primera utilització i ocupació parcial dels edificis està subjecte a Llicència urbanística (tràmit TR133)

Organisme competent / Responsable
---

Àrea que tramita
Urbanisme, sostenibilitat i serveis públics.

Classificació temàtica
Urbanisme, activitats i serveis públics.

Altra informació d’interès
Per tractar-se d’una comunicació prèvia quan el tècnics de l’administració, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicació prèvia, detectin qualsevol inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.

Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.


Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
 • Les persones jurídiques.

 • Les entitats sense personalitat jurídica.

 • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

 • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.


Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
Haver finalitzat la totalitat de les obres sol·licitades i autoritzades segons llicència corresponent.
En el supòsit d’haver-se produït modificacions del projecte, caldrà haver presentat a l’Ajuntament prèviament els plànols amb els canvis realitzats. Aquests canvis hauran d’estar signats pel tècnic director de les obres.

Documentació a aportar
A més de la sol·licitud degudament emplenada i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant, cal presentar:
 1. Instància de comunicació prèvia de primera ocupació indicant la relació de documents adjunts presentats.

 2. Certificat Final d’Obra visat pel/s col·legi/s corresponent/s (exemplar original).

 3. Justificant de sol·licitud de l’alta de l’impost de béns de naturalesa urbana (model 902).

 4. Certificat del cost final de les obres redactat i signat pel director de les obres segons model normalitzat, que us podeu descarregar al final d’aquest apartat (exemplar original).

 5. Certificat acreditatiu sobre el compliment de la normativa vigent en matèria d’infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT) emès per la direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

 6. Certificat visat pel corresponent Col·legi professional de posta en marxa de la instal·lació del sistema d’aprofitament actiu d’energia solar, tèrmica o certificat de l’instal·lador si és el cas.

 7. Contracte de manteniment amb empresa instal·ladora de les instal·lacions d’aprofitament actiu d’energia solar, sempre que es disposi d’aquesta instal·lació.

 8. Certificat visat pel corresponent Col·legi professional de final d’obra de les activitats vinculades a l’edifici si és el cas.

 9. Estar en possessió de la llicència ambiental de les activitats vinculades a l’edifici incloses en la primera ocupació, si és el cas (aparcament o qualsevol altra activitat prevista).

 10. Fotocòpia de la legalització de la instal·lació d’ascensor, si s’escau.

 11. Tot allò que doni compliment a les condicions establertes en la llicència d’obres corresponent.

Nota:
En la visita d’inspecció es comprovarà també la bona execució de les voreres i de la totalitat de la urbanització, que la connexió als diferents serveis sigui la definitiva i el compliment a la normativa vigent contra incendis als elements comuns de l’edifici.


Impostos/Tributs:

Preu
Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals. El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 10 a la web de l'Ajuntament de Berga:
Ordenances fiscals

Aquestes taxes hauran de ser liquidades en la comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals de la comunicació prèvia.

Mitjans de pagament
D’acord amb la Llei 39/2015, la execució del pagament llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:
 • Targeta de crèdit i dèbit.

 • Transferència bancària.

 • Domiciliació bancària.

 • Qualsevol altre que autoritzi l’òrgan competent en matèria d’hisenda pública.


Normativa:Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
No hi ha resolució.

Silenci administratiu
No opera.

Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga