Inici

Obtenció del certificat digital personal (idCat) (TR180)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
L'idCAT és la identitat digital avançada que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans mitjançant una signatura electrònica. L'Agència Catalana de Certificació - CATCert emet el certificat digital idCAT.

Amb aquest tràmit, l'Ajuntament de Berga com a entitat col·laboradora de l'Agència Catalana de Certificació - CATCert, valida les dades personals que conformen l'esmentada identitat digital.

Aquest tràmit té una tramitació mixta.

La PRIMERA PART que consisteix en la presentació de la sol·licitud de la identitat digital (IdCat) s’ha de tramitar per Internet mitjançant el següent l’enllaç.

També pot adreçar-se directament a l'Oficina d'Atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga i tramitar des d’allà.

La SEGONA PART consisteix en validar presencialment la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga. Per arribar-hi trobareu més informació a l'apartat següent: OAC - Oficina d'Atenció Ciutadana


Per últim, descarregar i instal·lar el certificat a l’ordinador on quedarà ubicat.

Podrà trobar més informació al següent enllaç.

Organisme competent / Responsable
L'Agència Catalana de Certificació.

Àrea que tramita
Cultura, educació, esports i TIC.

Classificació temàtica
Atenció a la ciutadania.

Altra informació d’interès
Si la documentació es presenta electrònicament, pel fet d’haver iniciat la tramitació amb certificat digital serà suficient la còpia digitalitzada dels documents que calgui presentar, sempre i quan la còpia sigui suficientment clara i garanteixi les exigències legals que permeten identificar l’autor responsable i la integritat i inalterabilitat del seu contingut. Si l’administració ho considera convenient podrà sol·licitar posteriorment, durant el procés de tramitació, la validació d’aquesta còpia amb l’original.

Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.

Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.


Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Com s’ha de tramitar
 • Pas 1 - Iniciar la tramitació: Pot iniciar la tramitació des d’Internet o des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). Si es realitza des d’Internet, caldrà imprimir-se el comprovant de la tramitació.


 • Pas 2 – Validar la sol·licitud presencialment. Caldrà presentar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) per què sigui validada la sol·licitud. En el cas de haver-la iniciat per Internet, caldrà presentar el comprovant de la tramitació.


 • Pas 3 – Descarregar el certificat: En el cas d’haver iniciat la tramitació des d’Internet, caldrà descarregar el certificat des del mateix ordinador des d’on es va iniciar el procés. En el cas d’haver iniciat la tramitació des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), la descarrega del certificat es pot realitzar des de qualsevol ordinador, preferiblement en el que quedarà instal·lat.

Pot trobar més informació a la pàgina de l’IdCat http://www.idcat.cat


Si feu la sol·licitud via postal
Aquest tràmit no té la possibilitat de presentar-ho via postal.Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
 • Les persones jurídiques.

 • Les entitats sense personalitat jurídica.

 • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

 • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.


Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment


Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
 • Disposar de document d'identificació personal (DNI, NIE o Passaport) en vigor.

 • Disposar d'una adreça electrònica.

Documentació a aportar
 1. Document d'identificació personal (DNI, NIE o Passaport) en vigor.

 2. Comprovant de la tramitació, si s’ha iniciat des d’Internet.

 3. Model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant.Impostos/Tributs:

Preu
Gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original estan subjectes a una contraprestació econòmica establerta, per l’ordenança fiscal núm. 7.

Normativa:Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
La validació de les dades personals és immediata , no obstant existeixen les següents normatives reguladores del silenci administratiu:


Silenci administratiu
No opera.Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga