Inici

Exercici del dret d’accés, d'oposició, cancel·lació o rectificació (LOPD) (TR182)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Aquest tràmit permet sol·licitar:

Exercici del dret d’ACCÉS: Sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als fitxers de l'Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han realitzat o es pretenen realitzar.

En el moment de formular la sol·licitud, l'interessat pot optar pels sistemes de consulta següents, sempre que la configuració del fitxer ho permeti:

 • Escrit, còpia o fotocòpia tramesa per correu, certificat o no.

 • Correu electrònic o altres sistemes de comunicació electrònica.

En qualsevol cas, la unitat que tramiti la sol·licitud pot determinar el sistema de consulta quan el que sol·licita l'interessat pertorbi la normal prestació de serveis de l'Ajuntament.

- Denegació d’accés
L'Ajuntament podrà denegar el dret d'accés a les seves dades de caràcter personal en els supòsits següents:

 • Quan ja s'ha exercit en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, llevat que s'acrediti un interès legítim a aquest efecte (article 30.1 Decret 1720/2007).

 • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat (article 23.1 LOPD).

 • Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD).

 • Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD).

 • Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 LOPD).

 • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD).

 • Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD).

 • Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 Reial Decret 1720/2007).

 • Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 30.2 Reial Decret 1720/2007).

En tot cas, s'ha d'informar l'afectat del seu dret a demanar-ne la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de la LOPD.


Exercici del dret d’OPOSICIÓ: Sol·licitar que no es tractin les seves dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:

 • Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.

 • Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

- Denegació del dret d’oposició
L'Ajuntament podrà denegar el dret d'oposició:
 • Si hi ha una prohibició legal.

En tot cas, l'Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.


Exercici del dret de CANCEL·LACIÓ: Sol·licitar la supressió de les dades que resultin inadequades o excessives incloses als fitxers de l'Ajuntament.

La sol·licitud de cancel·lació haurà d'indicar les dades a què es refereix i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifiqui en cada cas.

La cancel·lació de les dades dóna lloc al bloqueig, consistent en la identificació i reserva de les mateixes amb la finalitat d'impedir el seu tractament excepte per posar-les a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per atendre les responsabilitats sorgides del tractament, durant el termini de la seva prescripció. Quan hagi passat el termini esmentat, es procedirà a la supressió de les dades.

- Denegació del dret de cancel·lació
L'Ajuntament podrà denegar cancel·lació de les dades:

 • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat (article 23.1 LOPD).

 • Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD).

 • Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD).

 • Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 LOPD).

 • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD).

 • Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD).

 • Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 LOPD Reial Decret 1720/2007).

 • Si hi ha una relació contractual entre la persona titular de les dades i la persona responsable del tractament (article 33.1 Reial Decret 1720/2007).

 • Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 33.2 Reial Decret 1720/2007).

En tot cas, l’Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.


Exercici del dret de RECTIFICACIÓ Sol·licitar la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

La sol·licitud de rectificació, l'interessat haurà d'indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas.

- Denegació del dret de rectificació
L'Ajuntament podrà denegar la rectificació de les dades:

 • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat (article 23.1 LOPD).

 • Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD).

 • Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD).

 • Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 LOPD).

 • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD).

 • Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD).

 • Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 LOPD Reial Decret 1720/2007).

 • Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 33.2 Reial Decret 1720/2007).

En tot cas, l'Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.


Organisme competent / Responsable
L’Alcaldia.

Àrea que tramita
Cada servei que custodia el corresponent expedient amb les respectives dades de caràcter personal i el respectiu arxiu de dades personals.

Classificació temàtica
Atenció a la ciutadania.

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.

Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el següent enllaç:
Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.


Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)
Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets o quan la persona afectada, és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

Els familiars d’una persona difunta podran exercir el dret de cancel·lació de les seves dades, per raons familiars o anàlogues, notificant l’òbit al responsable del tractament.

Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
 • Les persones jurídiques.

 • Les entitats sense personalitat jurídica.

 • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

 • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.


Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
No es contemplen.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud dirigida a l'alcalde en què hi consti:

  1. Nom i cognoms de la persona interessada i, si escau, del seu representant.

  2. Fotocòpia del DNI d'ambdós, o document acreditatiu de la personalitat o documents electrònic equivalents.

  3. Petició en què es concreta la sol·licitud.

  4. Adreça als efectes de notificacions.

  5. Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

 • Model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant.


Impostos/Tributs:

Preu
Gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original estan subjectes a una contraprestació econòmica establerta, per l’ordenança fiscal núm. 7.


Normativa:Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
Dret d’accés
La petició es resoldrà en el termini d’un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s’hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Si l’estimació de la sol·licitud no s’acompanya de les dades sol·licitades, l’accés es farà efectiu en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la comunicació d’estimació de la sol·licitud.

En el cas que no es disposi de dades de l’interessat, se li comunicarà igualment en el termini d’un mes.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l’interessat pot interposar la reclamació que preveu l’article 18 de la LOPD davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Dret d’oposició, cancel·lació o rectificació
Tindrà un termini de 10 dies a comptar de la data de recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 18 de l'LOPD davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Silenci administratiu
S'entendrà estimada la petició per silenci administratiu.


Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el següent enllaç:

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga