Inici

Contingut mínim del projecte tècnic d'incendis segons la Llei 3/2010 (TR136)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
El dia 10 de maig de 2010, va entrar en vigor la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la qual estableix la intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis que fins la seva entrada en vigor, articulava la Llei 3/1998, de 28 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.
La Llei estableix el règim d’intervenció administrativa, és a dir, el sistema de verificació de les condicions de seguretat en cas d’incendi dels establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Resten sotmesos els establiments, les activitats, les infraestructures i els edificis situats en el territori de Catalunya que puguin generar una situació de risc per a les persones, els béns o el medi ambient en cas d’incendi, que hagin de tramitar una llicència d’obres o d’activitats, o una comunicació d’inici d’activitat (comunicació ambiental o d’innòcues).

Organisme competent / Responsable
Ajuntament.

Àrea que tramita
Urbanisme, sostenibilitat i serveis públics.

Classificació temàtica
Urbanisme, activitats i medi ambient.

Altra informació d’interès
Un cop obtingut l’informe favorable i posteriorment a la disposició de les autoritzacions que siguin necessàries, el titular podrà executar les obres. Quan aquestes estiguin finalitzades, haurà de presentar un certificat emès pel tècnic projectista o per una entitat col·laboradora de l’Administració, degudament autoritzada pel departament competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, abans de poder iniciar l’activitat.

Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.


Si feu la sol·licitud presencialment
S’ha de realitzar en el moment de sol·licitar la llicència d’obres o comunicació prèvia d’obres. En cas de no executar-se cap tipus d’obra caldrà presentar-lo juntament amb la sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística.

En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
 • Les persones jurídiques.

 • Les entitats sense personalitat jurídica.

 • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

 • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.


Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
No es contemplen.

Documentació a aportar
 1. Memòria d’incendis, segons la Llei 3/2010, que inclogui la informació detallada segons normativa d’aplicació (Codi Tècnic de l’Edificació o Reglament de seguretat contra incendis per establiments industrials)(2 exemplars)1.
  En cas que no estigui visat, caldrà aportar el següent:
  1. Original o còpia compulsada de la titulació acadèmica o carnet col·legial.

  2. Original o còpia compulsada de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil.

  3. La documentació requerida en els punts 1 i 2 només caldrà aportar-la una vegada a l’Ajuntament per qualsevol tràmit, ja que s’inclourà en un registre municipal de tècnics. Caldrà presentar-la de nou quan aquesta hagi caducat (assegurança de responsabilitat civil).

 2. Còpia de la memòria i dels plànols de suport informàtic.

 3. Certificat de coincidència entre la documentació presentada en format informàtic i paper.1 Les activitats sotmeses a intervenció administrativa per part de l’Administració de la Generalitat (les incloses en els anexes I i II de la Llei 3/2010) s’han de presentar en els formats que es poden descarregar de la web següent: Generalitat de Catalunya


Impostos/Tributs:

Preu
Gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original estan subjectes a una contraprestació econòmica establerta, per l’ordenança fiscal núm. 7.

Normativa:Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de dos mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.
El termini per resoldre quedarà suspès en els casos previstos a l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Silenci administratiu
Si la resolució no es notifica en el termini de dos mesos, la sol·licitud s’ha d’entendre estimada.


Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga