Inici

Sol·licitud / Renovació de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos (TR018)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Aquest és el tràmit pel qual es sol·licita la llicència municipal, o la seva renovació, per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i la inclusió dels mateixos al Cens Municipal de Gossos Potencialment Perillosos.

És obligatori la obtenció d'aquesta llicència per a la tinença i conducció d'aquest tipus d'animals, segons la legislació vigent. La renovació de la mateixa s'ha de fer efectiva cada 5 anys.

Organisme competent / Responsable
Policia local.

Àrea que tramita
Governació i promoció econòmica.

Classificació temàtica
Atenció a la ciutadania.

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació
Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.


Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
Es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
 • Les persones jurídiques.

 • Les entitats sense personalitat jurídica.

 • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

 • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.Requeriments de l'interessat:

Documentació a aportar
Caldrà aportar la documentació que tot seguit s’esmenta:
 1. Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o carnet de conduir del propietari de l’animal.

 2. Certificat d’antecedents penals, el qual podrà ser tramitat a través de la pagina web del Ministeri de Justícia.

 3. Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica: Aquest certificat pot ser obtingut en qualsevol centre mèdic on també es facin els certificats per al carnet de conduir.

 4. Fotocòpia compulsada de l’assegurança de responsabilitat civil, amb les dades d’identificació de l’animal, amb les cobertures establertes a la legislació vigent i el rebut acreditatiu del pagament de la mateixa.

 5. Declaració jurada de l’interessat de no haver estat sancionat anteriorment per infraccions greus o molt greus.

 6. Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.

 7. Certificat de registre de l’animal en el cens municipal d’animals potencialment perillosos.


En cas de no estar identificat (per xip, tatuatge o altres sistemes), no es podrà censar l’animal.

S’haurà de sol·licitar la baixa del gos en el cens, en cas de defunció, trasllat a un altre municipi o venda del mateix.

La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. L’incompliment de qualsevol dels requisits per a l’obtenció de la llicència implica la pèrdua de la vigència d’aquesta.

Impostos/Tributs:

Preu
Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals. El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 38 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals.

Aquestes taxes hauran de ser liquidades per poder iniciar la tramitació.

Mitjans de pagament
D’acord amb la Llei 39/2015, la execució del pagament llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:
 • Targeta de crèdit i dèbit.

 • Transferència bancària.

 • Domiciliació bancària.

 • Qualsevol altre que autoritzi l’òrgan competent en matèria d’hisenda pública.


Normativa:
 • Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.


Efectes del silenci administratiu:

Silenci administratiu
No opera.


Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga