Inici

Renúncia de vehicles per desballestar i donar de baixa (TR012)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Aquest servei de l’Ajuntament permet tramitar el desballestament i la baixa definitiva a la Direcció Provincial de Trànsit de Barcelona, prèvia renúncia de la persona titular del vehicle.

Organisme competent / Responsable
Policia local.

Àrea que tramita
Governació i promoció econòmica.

Classificació temàtica
Via pública.

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació
Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.


Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.


Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
El titular del vehicle.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.


Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
El vehicle ha de romandre dins de la ciutat de Berga, per tal que pugui ser retirat per part de l'Ajuntament i posteriorment desballestat.

Documentació a aportar
 1. Declaració de renúncia signada.

 2. Fotocòpia del DNI del titular.

 3. Permís de circulació del vehicle.

 4. Tarja d'Inspecció Tècnica.

 5. Rebut de l'impost municipal de circulació en curs.Impostos/Tributs:

Preu
Gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal, tal i com ens apareix a l’Ordenança fiscal núm. 7.


Normativa:
 • Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Orden INT/249/2004, de 5 de febrero, por la que se regula la baja definitiva de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.

 • Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Silenci administratiu
No opera.


Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga