Inici

Llicència d'ocupació de la via pública per obres (grues desmuntables, bastides i altres mitjans auxiliars) (TR132)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Aquest tràmit permet realitzar la sol·licitud d'autorització per a l'ocupació temporal de la via pública amb motiu de la realització d'obres amb:

  • Tanques de precaució.

  • Runes en sac.

  • Runes en contenidors.

  • Altres instal·lacions annexes a la construcció.

  • Instal·lació de grues desmuntables, bastides o elements anàlegs.

  • Mitjans auxiliars en general.

  • Les ocupacions que tinguin afectacions del trànsit, caldrà sol·licitar-los mitjançant el tràmit “TR015 Autorització d’ocupació de la via pública per tall de carrer o senyalització excepcional”.


  Es tracta d'autoritzar a particulars i empreses constructores l'ús privatiu d'un tram de calçada, sempre i quan les obres que es realitzin hagin obtingut la preceptiva llicència municipal.


 • REQUISITS PREVIS
 • En el cas de les tanques de precaució, runes en sac o contenidors i altres instal·lacions annexes a la construcció, cal complir els requisits següents: 1, 2, 3, 4 ,6, 10 i 11.

  En el cas de la reserva d'estacionament, cal complir els requisits següents: 5, 6, 7, 8 i 9.

  En el cas de grues desmuntables, bastides o elements anàlegs, cal complir el requisit 4.

  1. La vorera haurà de tenir una amplada mínima fixada per les ordenances municipals i s'haurà de garantir un pas mínim lliure d'obstacles per a vianants.

  2. L'espai d'ocupació haurà de limitar-se al que fixin les ordenances municipals.

  3. La senyalització de la zona va a càrrec del sol·licitant, i s'ha d'ajustar a les instruccions dels serveis tècnics.

  4. S'ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia.

  5. La reserva d'estacionament tindrà una franja horària assignada, en funció de les ordenances municipals.

  6. El període d'autorització no superarà mai el venciment d'execució de les obres.

  7. En cap cas la zona de càrrega i descàrrega pot estar ocupada per materials de construcció, ni ésser utilitzada per l'estacionament de vehicles del personal de l'obra.

  8. En cas que hi hagin vehicles particulars ocupant la zona, només podran ser retirats per la grua municipal.

  9. Finalitzades les obres o el període d'autorització, el sol·licitant ha de retirar la senyalització i reposar correctament la vorera, i acreditar-ho mitjançant fotografies adjuntes a la renúncia.

  10. Els sacs de runes s'han de retirar de la via pública durant les 24 hores posteriors a la finalització de la llicència, o una vegada plens.

  11. S'han de protegir o tapar especialment quan els materials abocats siguin susceptibles de produir pols, bafs, etc.


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1 i 2.

  En cas de grues i bastides d’alçada de treball igual o superior a 6,00 m o elements anàlegs, cal aportar els documents 3, 4, 5, 6 i 8.

  En el cas de les tanques de precaució, runes en sac o contenidors, altres instal·lacions annexes a la construcció o reserva d'estacionament, cal aportar document 7.

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

  2. Llicència d'obres.

  3. Dos exemplars visats del projecte tècnic de la instal·lació de bastida o grua, si s’escau.

  4. Full d'assumpció tècnic de direcció dels treballs de muntatge i desmuntatge de la bastida o d’instal·lació de grua, si s’escau, i visat.

  5. Assegurança de responsabilitat civil (últim rebut).

  6. Certificat segellat per una EIC (Entitat d'Inspecció i Control) sobre el compliment de les mesures de seguretat.

  7. Descripció, en el format que indiqui l'Ajuntament, de l'ocupació de la via pública que es vol realitzar (plànol de l'emplaçament o captura fotogràfica, mida del mobiliari i elements accessoris, tanques, sacs, etc.).

  8. Descripció dels elements de mobiliari urbà, arbrat i instal·lacions públiques en general afectades per l’ocupació i definició de les mesures de protecció a adoptar.2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 14 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes taxes s’hauran de liquidar a l’atorgament de l’autorització, i dins del termini de trenta (30) posteriors a la notificació de la seva aprovació.
5. MITJANS DE PAGAMENT


Un cop rebuda la liquidació corresponent (correu ordinari o telemàtic, segons el cas) i d’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferencia el corresponent Número de liquidació tributària.6. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga