Inici

Comunicació prèvia d'obertura (TR101)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Mitjançant la Comunicació prèvia d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’ Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

 • REQUISITS PREVIS
  1. Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

  2. L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

  3. Disposar del projecte tècnic de l’activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.

  4. Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.)

  5. Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.

  6. En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d'activitats, columna 'Informe previ en matèria d'incendis'), de forma prèvia a fer la comunicació cal:

   1. Obtenir l’informe previ en matèria d’incendis.

   2. Un cop es rebi l’informe previ en matèria d’incendis, s’haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l’Administració per tal d’obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d’incendis.

   3. Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
  1. Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

   • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

   • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.

   • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.

  2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

  3. Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.

  4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).

  5. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

  6. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

  7. Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 en el seu Annex I (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”).

  8. Justificant de pagament de la taxa associada al tràmit.2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 10 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

 • Tramitació del procediment de comunicació prèvia d’obertura dels establiments de l’annex II de la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa:

  • Amb una superfície de fins a 500 m2 .............. 500,00€

  • Amb una superfície de més de 500 m2 ........ 1.000,00€ *

Aquestes TAXES hauran de SER LIQUIDADES per poder iniciar la tramitació.

* La taxa fixada en aquest apartat es veurà modificada segons els que es regula al Número 2, Activitats específiques, de les Ordenances fiscals (pàg. 110).
5. MITJANS DE PAGAMENT


D’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferència: Nom del sol·licitant i Nom del tràmit (TRXXX).6. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga