Inici

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient (TR112)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

  Modificació no substancial: aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

  D’activitat sotmesa a llicència ambiental:
  La modificació no substancial amb efectes s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.

  La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

  D’activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:
  La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.

  En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.

 • REQUISITS PREVIS
  1. Haver pagat la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

  2. En cas d’activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà un informe favorable del Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l’article 21 del Decret 136/2009, d’1 de setembre.


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
  1. Document de comunicació d'una modificació no substancial d’una activitat d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
   • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

   • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.

  2. Justificant de pagament de la taxa associada al tràmit.

  3. En cas de tractar-se de modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient, caldrà aportar la documentació tècnica que es detalla a continuació:

    Atmosfera
   1. Descripció i identificació dels processos, equips i instal·lacions afectats pel canvi que generen noves emissions o les modifiquen (vehiculades i difuses).

   2. Característiques de les emissions vehiculades i difuses, contaminants i mesures correctores associades que estiguin afectades pel canvi.

   3. El balanç dels contaminants per tal de justificar l’augment de les emissions totals de l’activitat i la metodologia de l’elaboració d’aquest balanç.

    Aigua
   1. Dades del possible increment en el consum o abocament d’aigües i, si escau, acreditació de la disponibilitat del recurs.

   2. Declaració d’abocament.

   3. Dades dels nous focus emissors d’aigües residuals.

   4. Granges: pla de gestió de les dejeccions ramaderes del canvi, informat pel DAR.

   5. Dipòsits controlats o monodipòsits: si hi ha afeccions a noves lleres o s’incrementa la profunditat del vas, cal aportar un estudi hidrogeològic i les mesures correctores.

    Residus
    En el cas de tractar-se de canvis que afecten la producció de residus:
   1. Descripció dels canvis que produeixen un increment en la producció de residus.

   2. Indicar pels nous residus generats: la descripció, el codi CER, la producció anual (en t/a), el sistema i capacitat màxima d’emmagatzematge, la seva ubicació en un plànol i la destinació final.

   3. Indicar la producció anual (en t/a) de cadascun dels residus produïts, agrupant-los en perillosos i no perillosos, abans i després de la modificació plantejada (incloent els nous residus generats després de la modificació plantejada). Caldrà prendre com a referència (com a quantitats abans de la modificació) les quantitats indicades en l’autorització/llicència ambiental inicial.


    En el cas de tractar-se de canvis que afecten a gestors de residus:
   1. Descripció dels canvis que afecten la gestió dels residus a tractar (increment dels residus, increment de la capacitat de tractament, increment de la capacitat d’emmagatzematge dels residus abans de tractar, etc.).

   2. Indicar la capacitat de tractament anual (t/a) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada.

   3. Indicar la capacitat d’emmagatzematge (t) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada.

    Llum
   • Un informe de les característiques de la nova il·luminació exterior de l’activitat modificada que indiqui: la zona de protecció envers la contaminació lluminosa on s’ubica la instal·lació, les característiques de la llum, de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació, els sistemes de regulació horària, i la justificació d’ús en horari de nit, si escau.

    Accidents greus
    En els supòsits d’activitats de l’Annex II afectades pel Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, que aprova mesures de control de riscos inherents als accidents greus en els què intervenen substàncies perilloses o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixin per la normativa de seguretat industrial.
   1. Descripció general del canvi projectat.

   2. Descripció dels increments/reduccions de substàncies classificades d’acord amb la normativa vigent d’accidents greus que suposarà el canvi.

   3. Justificació de la no substancialitat del canvi d’acord amb els criteris fixats a tal efecte per l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial i, per comparativa, amb la notificació d’accidents greus vigent.

    Emissions radioelèctriques:
   1. Descripció general del canvi projectat.

   2. Alçada de les antenes del sistema radiant.

   3. Diagrama de radiació indicant la potencia isotròpica radiada equivalent (W) màxima en la direcció de màxima radiació, la inclinació mecànica més elèctrica i l’azimut de les antenes del sistema radiant. Si es tracta d’un emplaçament en el que operen diverses tecnologies (d’un o diversos operadors), cal indicar la PIRE total en les direccions màximes de radiació en aquells casos en els que es donin les condicions per a tenir en compte l’aportació de més d’un transmissor en alguna direcció, i que són:
    • Que els azimuts divergeixin menys de 30º;

    • Que la distància entre centre d’antena sigui menor d’1,5 m;

    • Que la distància en planta sigui menor de 3 m.

   4. Dimensions de cada antena transmissora.

   5. Descripció dels serveis prestats i les tecnologies utilitzades, amb indicació específica de les freqüències i potències a les que opera.

   6. Plànol d’emplaçament indicant cota altimètrica corresponent (a escala 1:200).

   7. Plànols en planta i alçat de la situació relativa a les edificacions habitades més properes en un radi de 100 metres respecte l’emplaçament. En aquests plànols caldrà dibuixar les figures de protecció corresponents (a escala 1:500).

   8. Indicació del nivell de camp elèctric (V/m) i de la densitat de potència mesurats en els tres últims controls efectuats de la instal·lació per donar compliment a un tràmit reglamentari, o en el seu defecte, aportació de tres mesures separades en un interval superior a 30 minuts entre les mateixes en un mínim de tres punts de mesura.
  2. DESCARREGA EL FORMULARI


  Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

  3. TRAMITACIÓ


  • ELECTRÒNICAMENT
  • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

   • El FORMULARI SOL·LICITUD

   • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


   * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
   * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


   RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

  • PRESENCIALMENT
  • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

  • VIA POSTAL
  • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

   Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
   Ajuntament de Berga
   Pl. Sant Pere, 1
   08600 Berga (Barcelona)  4. PREU


  Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
  El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 10 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

  • Tramitació del procediment de comprovacions i inspecció de canvis no substancials amb incidència ambiental:

   • Import ............... 100,00€

  Aquestes TAXES hauran de SER LIQUIDADES per poder iniciar la tramitació.
  5. MITJANS DE PAGAMENT


  D’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

  • Targeta de crèdit o dèbit
   El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

  • Transferència bancària
   S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferència: Nom del sol·licitant i Nom del tràmit (TRXXX).  6. MÉS INFORMACIÓ


  Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


  TORNAR A L'INICI  Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
  Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
  Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga