Inici

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats (TR115)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.
  Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.


 • REQUISITS PREVIS

  1. El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

  2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • A més de la sol·licitud degudament emplenada i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant, cal presentar:

  1. Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat, que el trobareu al peu d’aquest apartat, que inclou la declaració responsable següent:

   • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

   • Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou si se'n disposa.

   • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.

   • Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.
    Sol·licitud transmissió activitat 2

  2. Justificant del pagament de la taxa associada al tràmit.  2. DESCARREGA EL FORMULARI


  Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

  3. TRAMITACIÓ


  • ELECTRÒNICAMENT
  • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

   • El FORMULARI SOL·LICITUD

   • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


   * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
   * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


   RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

  • PRESENCIALMENT
  • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

  • VIA POSTAL
  • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

   Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
   Ajuntament de Berga
   Pl. Sant Pere, 1
   08600 Berga (Barcelona)  4. PREU


  Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
  El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 10 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

  • Tramitació d’un expedient de canvi de nom o titularitat::

   • Import ............... 100,00€

  Aquestes TAXES hauran de SER LIQUIDADES per poder iniciar la tramitació.
  5. MITJANS DE PAGAMENT


  D’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

  • Targeta de crèdit o dèbit
   El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

  • Transferència bancària
   S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferència: Nom del sol·licitant i Nom del tràmit (TRXXX).  6. MÉS INFORMACIÓ


  Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


  TORNAR A L'INICI
  Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
  Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
  Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga