Inici

Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (TR120)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar en funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.
  Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten a llicència.
  També està subjecta a comunicació prèvia d’espectacle la modificació no substancial d’un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb llicència municipal corresponent o que s’hagi legalitzat mitjançant comunicació.


 • REQUISITS PREVIS

  1. Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.

  2. Informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

  3. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres o bé, si és el cas, disposar de l’informe urbanístic segons procedeixi.

  4. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

  5. Disposar de la declaració d’impacte ambiental favorable, o de la resposta de l’Administració en el sentit que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental, en el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit.

  6. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  1. Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

   • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

   • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic en els casos que no hi hagi llicència ni comunicació d’obres i es vulguin utilitzar per a un ús concret obres o edificacions existents sense un ús específic.

   • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.

   • Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, acompanyada de còpia del rebut vigent.

  2. Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

  3. Certificacions ambientals específiques, si escau, relatives a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l’exterior en horari nocturn a d’altres afectacions ambientals específiques que concorrin l’activitat. Aquestes certificacions específiques seran lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels serveis tècnics municipals.

  4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).

  5. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.

  6. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

  7. En matèria de seguretat:

   • Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

   • Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per a una entitat col·laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals si es tracta d’activitats, instal·lacions o establiments incloses a l’annex II d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

   • En la resta d’activitats o establiments, certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d’incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d’aplicació.

  8. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).

  9. Si l’activitat s’ha d’emplaçar en un espai natural protegit, referència a la declaració d’impacte ambiental o a la resolució de la ponència ambiental de la Generalitat que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.

  10. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

  11. Justificant del pagament de la taxa.  2. DESCARREGA EL FORMULARI


  Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

  3. TRAMITACIÓ


  • ELECTRÒNICAMENT
  • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

   • El FORMULARI SOL·LICITUD

   • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


   * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
   * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


   RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

  • PRESENCIALMENT
  • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

  • VIA POSTAL
  • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

   Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
   Ajuntament de Berga
   Pl. Sant Pere, 1
   08600 Berga (Barcelona)  4. PREU


  Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
  El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 10 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

  • Tramitació del procediment de comunicació prèvia, o de llur modificació substancial, per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives, excepte les de restauració, que es realitzi en locals o recintes tancats de superfície fins a 500m2. La tarifa és la suma de la part fixa i la part variable:

   • Part fixa amb una superfície de fins a 500 m2 ............... 1.000,00€ *

   • Part variable a raó de 4,50€ per m2 de superfície

  Aquestes TAXES hauran de SER LIQUIDADES per poder iniciar la tramitació.

  * La taxa fixada en aquest apartat es veurà modificada segons els que es regula al Número 2, Activitats específiques, de les Ordenances fiscals (pàg. 110).
  5. MITJANS DE PAGAMENT


  D’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

  • Targeta de crèdit o dèbit
   El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

  • Transferència bancària
   S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferència: Nom del sol·licitant i Nom del tràmit (TRXXX).  6. MÉS INFORMACIÓ


  Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


  TORNAR A L'INICI
  Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
  Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
  Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga