Inici

Llicència urbanística (TR133)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Les llicències urbanístiques són títols administratius que habiliten les persones interessades per dur a terme els actes que hi són subjectes. El seu objecte és comprovar per part de l’administració competent per atorgar-les l’adequació d’aquests actes a l’ordenament jurídic urbanístic, prèviament a la seva execució material. Quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, a través de les llicències urbanístiques també es comprova la seva adequació als requisits que s’hi estableixen.

  Segons l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, estan subjectes a llicència urbanística els actes següents:

  1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter.*, els actes següents:

   1. Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.

   2. Les parcel·lacions urbanístiques.

   3. La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.

   4. La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.

   5. El canvi dels edificis a un ús residencial.

   6. L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.

   7. L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

   8. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.

   9. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

   10. L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

   11. La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.

   12. Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.

   13. La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

   14. La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.


  2. També estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter.*:

   1. La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

   2. Els usos i les obres provisionals.

   3. Els actes relacionats a l’article 187 bis**, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.


   * Article 187 ter.: No estan subjectes a llicència urbanística prèvia els actes següents:

   1. Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.

   2. Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.

   3. Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.

   4. En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
    Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
    Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en matèria de medi ambient.


   **Article 187 bis: Estan subjectes a la comunicació prèvia els actes següents:

   1. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

   2. La primera utilització i ocupació dels edificis.

   3. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.

   4. La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

   5. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

   6. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

   7. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.


 • REQUISITS PREVIS
 • No es contemplen.


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • A la sol·licitud de llicència s’hi ha d’acompanyar el corresponent projecte, subscrit per un tècnic competent, per a la realització de les obres.

  El projecte haurà de justificar tècnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable. Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics sobre tecnologies específiques o instal·lacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària coordinació sense que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs indicats.

  1. Projecte tècnic (2 còpies).

  2. Estudi de seguretat i Salut.

  3. Full assumeix direcció facultativa.

  4. Nomenament del coordinador de seguretat i salut.

  5. Qüestionari d’edificació i habitatge.

  6. Annex separat de justificació Llei 3/2010, de 18 de febrer.

  7. Fotografia del terreny i/o edificació objecte de l’actuació.

  8. Topografia de l’estat original del solar (en paper i CAD).

  9. Projecte de telecomunicacions (en edificis plurifamiliars).

  10. Autorització de l’Administració pública gestora de la carretera, quan es trobi en zona d’afecció, servitud o domini públic.

  11. Autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua quan es trobi en zona de servitud d’ús públic o en zona de policia.

  12. Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
   L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.

  13. Declaració del responsable tècnic, visat o certificat d’idoneïtat tècnica, que la trobareu al final d’aquest apartat.
   Declaració responsable
   Guió de la documentació a incloure en els projectes2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 4 i 9 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes taxes hauran de ser liquidades a l'atorgament de la llicència i dins del termini de trenta (30) dies posteriors a la notificació de la seva aprovació.
S'ha de pagar l'impost d'obres i construccions (ICIO) i la taxa per expedició de llicències urbanístiques que es calcula a partir de l' aplicació d' un percentatge, recollit a l’Ordenança, sobre el pressupost declarat inicialment per l'interessat.
5. MITJANS DE PAGAMENT


Un cop rebuda la liquidació corresponent (correu ordinari o telemàtic, segons el cas) i d’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferencia el corresponent Número de liquidació tributària.6. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga