Inici

Llicència de divisió horitzontal i Llicència de parcel·lació (segregacions i agregacions) (TR140)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Aquest tràmit permet obtenir la corresponent llicència urbanística per realitzar:

  La divisió o modificació d’un règim de propietat horitzontal simple o complexa, s’efectua quan comporta un increment del número d’habitatges o establiments, i també en les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independentment dels que s’hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent. A aquests efectes, s'entén per establiments els locals comercials i els industrials. Les places d'aparcament i els trasters no es consideren establiments, llevat del supòsit que el planejament urbanístic reguli llur nombre o dimensió.

  La parcel·lació urbanística, que consisteix en una autorització per parcel·lar, segregar o agregar finques (dividir un terreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície).

  Les operacions a què es refereix l'apartat anterior se subjecten a llicència de parcel·lació, o bé han de ser objecte de declaració d'innecessarietat de la llicència per part de l'òrgan municipal competent per a atorgar-la.

  És necessària per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.


 • REQUISITS PREVIS
 • No es contemplen.


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • En el supòsit de divisió o modificació d’un règim de propietat horitzontal:

  1. Projecte tècnic que ha de contenir:

   1. Memòria justificativa. En cas d’habitatges justificar el compliment de la normativa d’habitabilitat.

   2. Plànols a escala.

  2. Nota simple del Registre de la propietat o certificació, on costi la descripció de la finca o edificació.

  3. Proforma de l’escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa.


 • En el supòsit de parcel·lació:

  1. Memòria justificativa de l'adequació de la parcel·lació proposada a les determinacions del planejament aplicable.

  2. Plànol parcel·lari, a escala adequada, amb indicació de les parcel·les indivisibles, la qualificació urbanística dels lots i els terrenys destinats o reservats per a sistemes generals o locals. Quan el planejament en vigor incorpori el plànol parcel·lari, la còpia certificada d'aquest, més les dades i les indicacions necessàries, pot substituir el document.

  3. Plànol d’abans i després de la parcel·lació.

  4. Nota simple o Certificat.


  Documentació que obra en poder de l'Ens:

  • Plànol parcel·lari del planejament en vigor.2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 7 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes taxes s’hauran de liquidar a l’atorgament de l’autorització, i dins del termini de trenta (30) dies posteriors a la notificació de la seva aprovació.
5. MITJANS DE PAGAMENT


Un cop rebuda la liquidació corresponent (correu ordinari o telemàtic, segons el cas) i d’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferencia el corresponent Número de liquidació tributària.6. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga