Inici

Llicència de gual i contragual (TR091)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Sol·licitud de llicència per a l’ús restringit de la vorera per a l’entrada i sortida de vehicles privats. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

 • REQUISITS PREVIS
 • En el cas de demanar el duplicat de placa de gual o contragual, cal complir els requisits 1, 2 i 3.
  Per la resta de casos, no cal complir cap requisit específic.


  1. Que estigui donat d'alta al padró de guals i contraguals municipals.

  2. Ser titular de la llicència del gual o contragual.

  3. Estar al corrent del pagament les taxes municipals.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • A més de la sol·licitud degudament emplenada i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant, caldrà aportar:

  En tots els casos són: Document 1.
  En cas de sol·licitud d'alta: Document 2, 3 i 4.
  En cas de modificacions: Document 5.
  En cas de baixa: Documents 6, 7 o 8.

  1. Fotocòpia del DNI, NIF o permís de residència del titular.

  2. Fotografia de l’entrada o croquis.

  3. En cas de ser llogater, cal aportar contracte de lloguer.

  4. En cas d’empresa, fotocòpia del NIF de la societat i acreditació dels poders del representant; si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d’aportar autorització escrita de l’administrador o apoderat, fotocòpia del DNI del representant i de l’apoderat.

  5. Dades relatives a la modificació (canvi de titular, ampliació de metres, etc.)

  6. Placa de gual (original).

  7. Declaració, en el cas excepcional de què no es disposi de la placa.

  8. Denúncia de robatori, si es dóna el cas.2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 19 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes taxes s’hauran de liquidar a l’atorgament de l’autorització, i dins del termini de trenta (30) dies posteriors a la notificació de la seva aprovació.
5. MITJANS DE PAGAMENT


Un cop rebuda la liquidació corresponent (correu ordinari o telemàtic, segons el cas) i d’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferencia el corresponent Número de liquidació tributària.6. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga