Inici

Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari (TR129)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • És el règim d’intervenció municipal al qual, els municipis de més de 50.000 habitants, subjecten l’exercici d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.
  Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que:

  • Es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o

  • Es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigides per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.


  No estaran subjectes a aquesta llicència (per està subjectes a comunicació prèvia), els d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

  • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.

  • Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.

  • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i a l’annex I de l’Ordenança d’intervenció municipal.


  * Per poder iniciar la tramitació s’hauran de liquidar les taxes municipals prèviament.


 • REQUISITS PREVIS

  1. Sol·licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.

  2. Presentar el pla d’autoprotecció a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció (Hermes) i haver-lo implantat abans de l’inici de l’activitat.

  3. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  1. Sol·licitud de llicència d’espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari d’acord amb el model normalitzat.

  2. Una memòria amb el contingut mínim següent:

   1. Identificació de l’espectacle públic o activitat recreativa per a la qual es sol·licita llicència.

   2. Data o dates i horari previst per a la realització.

   3. Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.

   4. Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se’ls oferiran.

   5. Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d’accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipal afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de sorolls i trànsit.

   6. Una anàlisi de la mobilitat que provocarà l’espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada.

   7. Una valoració de l’impacte acústic de l’espectacle o de l’activitat recreativa i, si escau, de les mesures que s’adoptaran per prevenir-lo i minimitzar-lo.

   8. Descripció dels serveis d’higiene i dels dispositius d’assistència sanitària que s’instal·laran.

   9. Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).

   10. Identificació de la persona o persones titulars de l’establiment, recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l’espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.

  3. Autorització per a l’ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntament.

  4. Justificant de pagament de la taxa.  2. DESCARREGA EL FORMULARI


  Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

  3. TRAMITACIÓ


  • ELECTRÒNICAMENT
  • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

   • El FORMULARI SOL·LICITUD

   • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


   * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
   * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


   RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

  • PRESENCIALMENT
  • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

  • VIA POSTAL
  • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

   Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
   Ajuntament de Berga
   Pl. Sant Pere, 1
   08600 Berga (Barcelona)  4. PREU


  Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
  El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 10, 34 i 16 en el seu cas, a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

  Aquestes TAXES hauran de SER LIQUIDADES en la comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals de la comunicació prèvia.
  5. MITJANS DE PAGAMENT


  D’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

  • Targeta de crèdit o dèbit
   El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

  • Transferència bancària
   S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferència: Nom del sol·licitant i Nom del tràmit (TRXXX).  6. MÉS INFORMACIÓ


  Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


  TORNAR A L'INICI
  Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
  Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
  Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga