Inici

Volant d'empadronament actual

Volant d'empadronament actual

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:
- Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana
- Telemàticament, omplint el següent formulari.

Com realitzar el tràmit:
Document que acredita l'empadronament d'una persona amb les dades actuals que hi consten en el Padró Municipal d'Habitants.

Qui el pot sol·licitar:
- Qualsevol persona interessada major de 16 anys o en cas de menors el seu pare, mare o tutor.


Requeriments de l'interessat:
Documentació a aportar:
- DNI, passaport, targeta de residència, carnet de conduir original, certificat de naixement, o en cas de menors sense identificació, el llibre de família.
- En cas de venir un representant de l'interessat, també s'ha de portar una autorització d'aquest últim.


A tenir en compte:
Només caldrà que demaneu un certificat en cas que us sigui demandat per qualsevol altra administració. En un altre cas, demaneu sempre un volant, el qual us serà expedit al mateix moment.


Informació legal d'interès i legislació local:
- Real Decreto 2612/1996, de 20 de Diciembre por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
- Resolución de 1 de abril de 1997 (Derogado apartado III 'Revisión anual del Padrón municipal' y Disposición Transitoria 3ª, por la Resolución de 16 de diciembre de 2003) de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal.
- Resolución de 4 de julio de 1997 (Derogado apartado 8 'Revisión anual del Padrón' por la Resolución de 16 de diciembre de 2003) de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal.
- Ley 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga