Inici

Documentació


Ple / Corporació

El Ple és l’òrgan municipal bàsic. Està integrat per la totalitat dels regidors i regidores i és presidit per l’Alcalde. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament i té atribuït el control de la resta d’òrgans de govern.

 1. COMPETÈNCIES (d’acord amb l’article 72 del ROM)

El Ple, en conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i altres normes jurídiques, ostenta, com a pròpies, les competències següents:

 • Competències de caràcter indelegable:
  • El control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats locals d’àmbit territorial inferior a ell; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats o l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
  • L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels esmentats instruments.
  • L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
  • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
  • L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
  • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i demés administracions públiques.
  • L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.
  • L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  • L’adjudicació de concessions sobre béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alineació del patrimoni quan estiguin atribuïdes a l’alcalde o al president, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.
  • Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
  • Pertany, igualment al Ple, la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
 • Competències de caràcter delegable:
  • L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
  • La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
  • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de la qual, dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, a excepció de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això en conformitat amb el que disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • Correspon al Ple com a òrgan de contractació respecte dels contractes no atribuïts a les competències de l’alcalde i que celebri l’ajuntament. Igualment també li correspon l’adjudicació de les concessions de béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no estigui atribuïda a l’alcalde, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.
  • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.  

 1. CALENDARI

El règim de sessions ordinàries del Ple de la Corporació serà el primer dijous hàbil de cada mes, a les vint (20:00) hores, amb les següents excepcions:

 • El mes d’agost que no se celebrarà ple ordinari.
 • El mes de gener la sessió plenària se celebrarà un dijous dintre de la primera quinzena del mes.
 • Quan la celebració d’una sessió ordinària del ple s’escaigués amb les festes de la Patum, així com amb la Setmana Santa, la sessió ordinària es desplaçarà una setmana abans o després de la de celebració de la festa.

Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (CUP-PA)

Regidora Montserrat Venturós
 • Montserrat Venturós i Villalba

  Vaig néixer un setembre de 1985 a Berga. Va ser un 13 de juny de l’any 2015 quan vaig ser investida alcaldessa de la ciutat de Berga. Fins aleshores, la meva trajectòria ha estat molt marcada per la meva militància iniciada al Casal Panxo durant l’abril de l’any 2000. Sóc voluntària de l’Escola de Pastors de Catalunya, durant dos anys vaig ser membre del consell de redacció del diari L’Accent, formo part de la Lliga dels Drets dels Pobles i he participat en la campanya Txetxènia per a la defensa dels drets humans al Caucas Nord. També estic molt implicada en els moviments de recuperació de la memòria històrica, havent participat en diverses campanyes d’exhumacions de fosses comunes i camps de batalla de la Guerra Civil.
  Són moltes les meves inquietuds i les ganes de treballar amb l’objectiu de capgirar la història de la ciutat. Espero la col•laboració, les ganes, les idees i l’empenta de totes aquelles persones que així ho vulguin. Junts i juntes, col•lectivament per avançar.
  A banda de ser alcaldessa també m’encarrego de l’àrea Econòmica, de Participació Popular i de Personal a l’Ajuntament de Berga.

  (*) Des del 4 d’octubre de 2018, Montse Venturós i Villalba està inhabilitada. L’alcaldessa legítima va ser condemnada per un delicte de desobediència per negar-se a retirar la bandera estelada situada a la façana de l’Ajuntament de Berga durant les jornades electorals del 27 de setembre i el 20 de desembre de 2015. L'estelada oneja al pal del balcó en compliment d'un acord adoptat el 6 de setembre del 2012 pel Ple de la Corporació a proposta de l'ANC. La sentència dictada pel Jutjat Penal número 2 de Manresa el 20 de juny de 2018, va obligar a Venturós a deixar l’alcaldia de la ciutat i la impossibilita per exercir qualsevol càrrec públic durant un període de 6 mesos i a realitzar el pagament d’una multa de 540€.


  Data presa possessió: 13 de juny de 2015 / Inhabilitació 4 d’octubre de 2018

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  0 €

  100 %

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  --

  Comerç de llegums i queviures (compte propi)

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  --

  9.156,21 €

  9.156,21 €

  --

  --

  --

  --

   


Regidor Oriol Camps
 • Oriol Camps i Cervera
  e-mail: campsco@ajberga.cat

  Vaig néixer a Berga el 6 d’abril del 1977. Estic casat i tinc dos fills. Vaig estudiar a Berga fins a l’antic COU i després, vaig encetar estudis de la branca econòmica que no van tenir continuïtat, a Barcelona. Exiliat a Terrassa, a la Politècnica, vaig fer una enginyeria tècnica industrial a més d'un pas fugaç pel sindicat d’estudiants. Posteriorment, vaig fer un màster de prevenció de riscos laborals que ha acabat essent el meu ofici. Pel camí he fet un poc de tot: de cambrer, manobre, aprenent de mecànic, entrenador de bàsquet, articulista en una revista sense públic, encarregat de manteniment, laborant de laboratori…
  Des del 2008, em vaig anar involucrant en diverses campanyes independentistes immerses en aquell caldo de cultiu que va acabar originant el moviment de les consultes, on em vaig implicar a fons a la de Berga i vaig mirar de donar un cop de mà a les que es van anar fent a la resta de la comarca. Després d’un parèntesis -breu- la CUP em va proposar ser a la seva llista per a les eleccions municipals del 2011, on vaig tenir l’honor de sortir escollit regidor. A les eleccions del 2015, vaig repetir a la llista de la CUP revalidant l'acta de regidor, aquesta vegada però al govern de la ciutat, on em cuido de l'àrea d'Urbanisme i Serveis Públics. A causa de la inhabilitació de l’alcaldessa legítima, Montse Venturós, m’encarrego de la signatura de tots els documents administratius relacionats amb l’àrea d’alcaldia de forma accidental.


  Data presa possessió: 13 de juny de 2015

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  1.057,67 €

  58,67 %

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  --

  Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (per compte d’altre)

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  --

  11.736,99 €

  11.736,99 €

  Moto Guzzi

  Motorhispania 65cc

  1996

  --

  --

  --

  --

  --

  Moto Guzzi

  V-50 III

  1996

  --

  --

  --

  --

  --

  Wolkswagen Golf

  Variant 1.9 TDI

  2004

  --

  --


Regidor Francesc Ribera 2015
 • Francesc Ribera i Toneu
  e-mail: riberatf@ajberga.cat

  Vaig néixer a Berga el 1967. Sóc escriptor i cantant, conegut per la meva carrera de més de 25 anys amb Brams, tot i que he participat en nombrosos projectes musicals (Mesclat, Aramateix, Dijous Paella...). Entre la vintena de discos editats, hi ha la meva adaptació al català i interpretació de l’obra completa de Guillem de Berguedà. Actor ocasional, he participat en muntatges del Teatre Lliure, del Teatre Nacional de Catalunya i de la companyia berguedana Anònim Teatre. Sóc autor també de nombrosos muntatges escènics, entre els quals destaca ‘Protocol Estendart’ (Teatre Principal de Palma, 2009). Creador de l’emissora de ràdio mallorquina Ona Mediterrània. He publicat ‘Història de Catalunya al revés’, amb Jordi Creus , l’assaig ‘Entestat en la independència’ i darrerament ‘L’assassinat de Guillem de Berguedà’.
  Després d’haver estat regidor a l’oposició en la passada legislatura, des de les eleccions de 2015 sóc regidor de l’Ajuntament de Berga on porto les àrees d’Economia, Governació, Ocupació i Promoció Econòmica, Comunicació i Planificació Pressupostària.


  Data presa possessió: 13 de juny de 2015

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  1.662,21 €

  80 %

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  --

  Autònom - músic

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  125.000,00 €

  5.100,00 €

  130.100,00 €

  Seat Leon

  2011

  --

  Els valors dels béns immobles provenen d’una herència, de forma íntegra

   


Regidora Mònica Garcia
 • Mònica Garcia i Llorens
  e-mail: garcialm@ajberga.cat

  Sóc mestra de música i musicoterapeuta. Des d’adolescent, he treballat de cambrera, una de les meves aficions més grans juntament amb la música i conèixer món. Sempre he estat implicada com a militant, tant en la lluita estudiantil com en l’àmbit social i de l’esquerra independentista, el meu espai de creixement polític i cultural ha estat i és el Casal Panxo. També he estat lligada al grup Colònies a Borredà que m’ha portat a conèixer l’educació en el lleure, un altre espai imprescindible de creixement.
  Durant llargs períodes he viscut fora de Berga, a Portugal durant un any i a Argentina durant sis anys. A Buenos Aires hi vaig estudiar la llicenciatura en musicoteràpia i vaig treballar en el principal hospital de neuropsiquiatria de dones i d’altres espais terapèutics. Vaig aprofitar la meva estada per viatjar arreu d’Amèrica del Sud i Central i conèixer els pobles llatinoamericans.
  Vaig tornar a Berga l’any 2013 i em vaig afegir a la militància en la branca institucional de l’esquerra independentista, la CUP. En els últims anys he treballat com a interina a diferents escoles del Berguedà i Osona i porto a terme, constantment, una formació professional i personal que va des de la banda artística que m’agrada desenvolupar constantment fins els idiomes i la formació com a professional de l’àmbit educatiu.
  A l’Ajuntament de Berga faig de regidora de Cultura, Festes, Patum, Joventut i Cooperació i TIC.


  Data presa possessió: 13 de juny de 2015

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  901,22 €

  50 %

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  Mestra de primària – Departament Ensenyament Generalitat de Catalunya

  La Granja (per compte d’altre)

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  --

  700 €

  700 €

  Renault Kangoo

  2015

  --

  --

   


Eloi Escútia Fors
 • Eloi Escútia i Fors
  e-mail: escutiafe@ajberga.cat

  Vaig néixer l’any 1963 a Barcelona, tot i que vaig viure una bona part de la meva infantesa i joventut al Baix Llobregat. Des de jove he estat vinculat a formacions independentistes (BEAN, Nacionalistes d'Esquerra, MDT...) i de defensa de la llengua i la cultura catalanes (Crida, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua...). Em vaig llicenciar en Biologia i en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Des del 1994 resideixo al Berguedà, on participo activament en entitats culturals i de defensa del medi natural. Actualment exerceixo de professor de Biologia i Geologia a l'Institut de Puig-reig. A l'Ajuntament de Berga m'encarrego de les àrees d'Educació, Medi Ambient, Mobilitat i Sanitat.  Data presa possessió: 15 de setembre de 2016

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  901,22 €

  50 %

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  Professor Institut de Secundària         Puig-Reig. Departament d’Ensenyament Generalitat de Catalunya

  --

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  38.129,90 €

  25.889,62 €

  64.019,52 €

  Renault Express

  1990

  --

  --

                 

   


ivan sánchez (CUP)
 • Ivan Sánchez i Rodríguez
  e-mail: sanchezri@ajberga.cat

  Vaig néixer un 3 d’abril de l’any 1982 a Berga. Des de petit sempre havia tingut molt interès per la història i pel cinema. Per aquest motiu, la vida primer em va portar fins a Lleida on vaig estudiar la carrera d’Història a la UdL i posteriorment a Barcelona on vaig cursar la carrera de Comunicació Audiovisual a la UB.
  Actualment, faig de la meva passió la meva professió i des de fa deu anys treballo al Museu de les Mines de Cercs. Estic vinculat a diferents entitats de la ciutat. Vaig començar a militar al món independentista l’any 1998 a l’ABEI i posteriorment al Casal Moragues.
  A l’Ajuntament de Berga m’encarrego de les àrees de Drets Socials, Esports i Patrimoni Cultural i Museus.

  Data presa possessió: 01 de juny de 2017

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  901,22 €

  50 %

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  --

  Gestió de cartera d’assegurances (per compte d’altre)

   

  Gestió Cultural – Museu de les Mines de Cercs (per compte d’altre)

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  --

  4.050,00 €

  4.050,00 €

  Ford Torneo Courier

  2016

  --

  --

   


Roser Valverds i Lojo
 • Roser Valverds i Lojo
  e-mail: sanchezri@ajberga.cat

  Vaig néixer un 8 de gener del 1993, a Montmajor. De petita volia ser egiptòloga i vaig acabar estudiant història. Tinc un màster en història contemporània i el meu objectiu és poder-me doctorar. Sempre he treballat al voltant de la temàtica de l’extrema dreta i de la cultura política contrarevolucionària. Compagino la passió per la recerca amb la meva feina d’auxiliar administrativa en un ajuntament, professió que m’ensenya molt dia rere dia.
  El 2011 vaig començar a militar en la lluita estudiantil i actualment sóc militant del Casal Panxo i de l’Esquerra Independentista. També sóc membre de l’Àmbit de Recerques del Berguedà, entitat cultural que edita la revista L’Erol. El meu objectiu és treballar pel poble de Berga i colze a colze amb l'alcaldessa i les meves companyes.
  A l’Ajuntament de Berga m’encarrego de les àrees de Participació Popular, Personal i Hospital.
  Data presa possessió: 8 de novembre de 2018

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  0 €

  0 %

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  Tècnica de Turisme Ajuntament de Bagà

  --

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  0 €

  753,48 €

  753,48 €

  --

  --

  --

  --

   Partit Demòcrata Europeu Català - Convergència Democràtica de Catalunya (PDeCAT-CDC)

Regidor Ramon Minoves
 • Ramon Minoves i Pujols
  e-mail: minovespr@ajberga.cat

  Estic casat i sóc pare de tres fills. Sóc llicenciat en Psicologia i diplomat en Educació Social per la Universitat Ramon Llull. També vaig cursar un màster en Gestió i Direcció d'Empreses Cooperatives a través de la Universitat de Barcelona. Sóc portaveu del Grup Municipal del PDeCAT a l'Ajuntament de Berga des de novembre de 2017. M’indignen totes les injustícies socials i procuro posar-hi remei dins de les meves possibilitats.
  M’agraden totes les activitats que fan referència al contacte amb la natura i la defensa i promoció del patrimoni natural. Cal lluitar contra el canvi climàtic i fer-nos resilients davant d’aquest canvi.
  Data presa possessió: 13 de juny de 2015

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  --

  --

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  Coordinador d’espais naturals i medi ambient – Diputació de Barcelona

  --

  Empresa de psicologia educativa – Berga (per compte propi)

  Psicòleg educatiu – Jesuïtes de Catalunya Sarrià – St. Gervasi (per compte d’altre)

  Classes de psicologia emocional – Col·legi Oficila de Psicologia (per compte d’altre)

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  184.728,20 €

  26.172,00 €

  210.900,20 €

   

  Peugeot 208 D

   

  2012

  --

  Béns immobles gravats amb hipoteca

  --

  --

  --

  Chrysler Voyager D

  2007

  --

  --

   


Regidor Antoni Biarnés 2015
 • Antoni Biarnés i Mas
  e-mail: biarnesma@ajberga.cat

  Nascut a Berga. De formació, llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia, i Llicenciat en Dret, així com Màster en Gestió Pública. Professionalment, sóc director del Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, i abans ho havia estat de la consultoria Institut Àgora (2000-2015), alhora que era docent en diferents màsters i postgraus universitaris. Prèviament havia treballat com a directiu a la Generalitat de Catalunya i en Ajuntaments. En l’àmbit associatiu, sóc coordinador del Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA) i estic vinculat a diferents entitats berguedanes i del país -culturals, cíviques i esportives-. He escrit els llibres 'Berga: mirant endavant' i “Manual para el Liderazgo Local”. Si tens propostes o comentaris respecte a la ciutat, l'Ajuntament o els serveis municipals, parlem-ne: amb molt de gust t'atendré.

  Data presa possessió: 13 de juny de 2015

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  --

  --

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  Col·legi de politòlegs i Sociòlegs de Catalunya Bcn - Director

  Accionista d’empresa conjugal

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  36.575,16 €

  28.425,48 €

  65.000, 64 €

  Skoda superb

  2009

  --

  --

  --

  --

  --

  Daewo Lanos

  1997

  --

  --


Regidor Pau Bessa
 • Pau Bessa i Caserras
  e-mail: bessacp@ajberga.cat

  Vaig néixer el 1967 a Sant Llorenç de Morunys, sóc agent d'assegurances des de l'any 1995 i el 2007 vaig completar la meva formació acadèmica fent un curs d'assessorament financer a través de la Universitat Pompeu Fabra.
  Vaig ser president de l'AMPA de l'Escola Sant Joan de Berga i anteriorment havia estat president de l’A.E Bàsquet Berga.

  Data presa possessió: 13 de juny de 2015

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  --

  --

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  --

  Gestió de cartera d’assegurances (compte propi)

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  106.885,23 € €

  21.248,00 €

  128.133,23 €

  Wolkswagen passat

  2008

  --

  Béns immobles gravats amb hipoteca

  --

  --

  --

  Ciclomotor 49 cc

  1995

  --

  --

   


Regidora M.Antònia Ortega
 • M. Antònia Ortega i Canet
  e-mail: ortegacma@ajberga.cat

  Nascuda el 1965 a Berga, sóc Diplomada en Magisteri en l’especialitat de Ciències Humanes i Socials per la Universitat de Vic i Postgrau en Educació Infantil per la UNED de Cervera. Des de fa 26 anys treballo pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que m’ha portat a exercir la meva professió en diferents escoles públiques; des de l’any 2012 sóc professora a l’escola Santa Eulàlia de Berga.
  Sóc mare de dos fills, estic vinculada a diferents associacions de Berga i gaudeixo creant, pintant i intentant aprendre cada dia quelcom que sigui nou per avançar tant a nivell personal com col.lectiu.  Data presa possessió: 13 de juny de 2015

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  --

  --

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  Professora – Departament d’Ensenyament Generalitat de Catalunya

  --

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  66.164,10 €

  10.000,00 €

  76.164,10 €

  Seat Leon 1.6 TDI

  2015

  --

  --
Regidor Francesc Xavier Francàs 2015
 • Francesc Xavier Francàs i Bartés
  e-mail: francasbfx@ajberga.cat

  Nascut el 1954 a la Pobla de Lillet. Antic director d’oficina de La Caixa i president del Consell de Muntanya del Berguedà i vice-president del Consell Comarcal del Berguedà. Aficionat al teatre, a la música i al medi ambient.
  Actualment sóc regidor a l’oposició a l’Ajuntament de Berga i vice-president del Consell Comarcal del Berguedà.

  Data presa possessió: 13 de juny de 2015

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  --

  --

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  --

  --

  Ministeri de Treball INEM

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  159.986,81 €

  970.261,56 €

  1.130.248,37 €

  Mitsubishi Montero

  2003

  --

  Del valor dels béns immobles hi ha    57.026,03 € que provenen de diverses herències

   


jordi travé (CIU)
 • Jordi Travé i Muntada
  e-mail: travemj@ajberga.cat

  Nascut a Cercs l’any 1956, em vaig dedicar al món de la mineria durant 30 anys de la mà de Carbons de Berga i Carbons del Pedraforca. Sóc empresari del sector de l’Hostaleria i la Restauració des de fa 45 anys i regento un restaurant familiar de menjar casolà a la ciutat.
  Actualment, sóc president de l’Associació de Veïns del barri d’El Tossalet de les Forques i represento a l’entitat veïnal a la Junta de Seguretat de Berga.

  Data presa possessió: 04 de maig de 2017

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  --

  --

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  --

  Jubilació Seguretat Social

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  133.491,26 €

  6.207,20 €

  139.698,46 €

  Opel Antara

  2013

  --

  1 habitatge, del qual no consigna valor cadastral, gravat amb hipoteca

   Esquerra Repúblicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)

Ramon Camps i Garcia
 • Ramon Camps i Garcia
  e-mail: campsgr@ajberga.cat

  Nascut el desembre de 1977, a Berga. Casat amb la Sandra amb qui he tingut 3 fills, el Besc, l’Eol i el Nim.
  Sóc llicenciat en física per la UAB i graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la UOC. Actualment estic cursant el màster d’Urbanisme i Sostenibilitat a la UOC.
  Els meus objectius sempre volten en relació a promoure canvis al món que m’envolta, per això soc professor de secundaria o m’implico en política municipal.
  Crec que la nostra ciutat té un potencial que moltes vegades no sabem reconèixer o no ens creiem. L’optimisme i veure sempre el got mig ple són les meves millors qualitats.  Data presa possessió: 8 de novembre de 2018

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  --

  --

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  Professor – Departament d’ensenyament Castellbell i el Vilar

  --

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  2.039,15 €

  18.816,90 €

  20.856,05 €

  --

  --

  --

  Participació en accions 15.816,90 € BBVA

   


Regidor Jordi Pujals
 • Jordi Pujals i Pérez
  e-mail: pujalspj@ajberga.cat

  Nascut a Berga el 1993. Estudis en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i actualment sóc autònom i emprenedor d'un projecte dedicat al màrqueting digital i d'influencers.
  A Berga, participo en diverses associacions i col•laboro en diferents mitjans de comunicació, locals i nacionals. Per raons professionals, m'apassionen tots els temes relacionats amb la gestió de personal, però també tots aquells que fan referència a la seguretat ciutadana, el civisme i la convivència. Com a afició cultivada durant molts anys, m'agraden molt els balls de saló
  Data presa possessió: 13 de juny de 2015

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  --

  --

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  --

  SL- Coordinador RH Cerveza Artesana Homebrew

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  0,00 €

  96,00 €

  96,00 €

  --

  --

  --

  --

   


Dolors Tous Bruch
 • Dolors Tous i Bruch
  e-mail: tousbmd@ajberga.cat

  Nascuda a Berga el 1955. Funcionaria de carrera del Ministeri de Seguretat Social, treballo a l’Institut Nacional de la Seguretat Social des del 1974, primer a Berga i després a la Direcció Provincial de Barcelona. He cursat estudis de teràpies naturals i exerceixo com a terapeuta especialitzada amb ajuda personal física i emocional.
  He estat sempre vinculada a entitats i associacions . A Berga, de jove a l’agrupament Escolta i ara a Òmnium Cultural. A Barcelona, a les associacions de pares de les escoles dels meus fills i als Castellers de Barcelona. Des del 2010 torno a treballar i viure a Berga i al 2017 vaig entrar com a regidora pel grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Berga.  Data presa possessió: 2 de març de 2017

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  --

  --

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  --

  INSS – pensió per viudetat

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  0,00 €

  800,00 €

  800,00 €

  --

  --

  --

  --Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Regidora Rosalia Monroy
 • Rosalia Monroy i Sánchez
  e-mail: monroysr@ajberga.cat

  Nascuda a Barcelona el 1958, sóc assessora i gestora empresarial i municipal. Sóc especialista en tots els aspectes de la gestió econòmica, administrativa i financera de les empreses, siguin microempreses, emprenedors, negocis unipersonals, petites, mitjanes, grans o multinacionals. Un dels trets que crec que em caracteritza és el grau d’implicació i compromís en la defensa dels interessos de les empreses o clients pels quals treballo.
  Tinc estudis de Comptabilitat Financera, Auditoria de l’Empresa, Lideratge i Comunicació i Filosofia i Ciències de l’Educació, Ètica i Política, amb les corresponents titulacions de la Universitat Politècnica de Madrid, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.
  Durant prop de 22 anys he exercit el càrrec de Directora Financera en dues importants empreses del mateix grup amb gran activitat internacional, depenent directament del consell d’administració i reportant a l’empresa matriu. Parlo anglès, francès i italià i he assumit diverses responsabilitats i realitzat múltiples gestions de caràcter transnacional per a aquestes dues empreses.
  Durant la legislatura 2007-2011, vaig ser Tinent d’Alcalde i regidora d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Avià.


  Data presa possessió: 13 de juny de 2015

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  --

  --

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  Consellera Consell Comarcal

  --

  --

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  --

  500 €

  500 €

  Ford Focus CMAX

  2011

  --

  Béns immobles declarats sense considerar el valor cadastral, gravats amb hipoteca (casa i apartament)

   Iniciativa per Catalunya Verds – Entesa (ICV-EA)

Regidor Joan Antoni Torres
 • Joan Torres i Bedman
  e-mail: torresbja@ajberga.cat

  Nascut a Almeria al 1965, sóc pare de dos fills. Estic vinculat al món sanitari des del 1988. Vaig començar a l’Hospital Sant Bernabé de Berga com a auxiliar de clínica i vaig acabar exercint en l’àmbit de la infermeria l’any 1999. També sóc Tècnic superior en Riscos Laborals i he cursat un Màster en Gestió de Centres Sociosanitaris. A més, he estat vinculat a l’UGT durant molts anys i he estat president del Comitè d’Empresa de l’Hospital Sant Bernabé durant 8 anys. Actualment, treballo com a infermer de l’ICS de la zona del Bages i exerceixo com a regidor del grup municipal d’ICV a l’Ajuntament de Berga.
  Data presa possessió: 13 de juny de 2015

  Retribucions

  Import brut mensual

  Dedicació

  --

  --

  Declaracions d’activitats

  Càrrecs amb caràcter institucional

  Activitats públiques

  Activitats privades

  Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

  --

  Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga – excedència

  Administrador BergaSòl S.L.

   

  --

  Declaracions de béns patrimonials

  Actiu

  Passiu

  Observacions

  Valor cadastral de béns immobles

  Valor altres béns

  Import total

  Marca i model

  Any d’adquisició

  Càrregues i gravàmens

  43.244,77 €

  5.247,40 €

  48.492,17 €

  Nissan Almera 1.5 Line Up

  2010

  --

  Béns immobles gravats amb hipoteca

   Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga