Inici

Decàleg de bones pràctiques

El Ple ordinari del 5 de setembre de 2013 va aprovar, amb els vots a favor de CiU, de la CUP i dels regidors no adscrits, i l’abstenció del PP, la proposta d’acord elevada al Ple de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública.

Com gestionen els recursos col•lectius:
• Es dóna informació sobre les competències dels òrgans de govern: ple, junta de govern local, comissions informatives?
• Es dóna informació sobre la composició d’aquests òrgans de govern?
• Es dóna informació sobre el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?
• Es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals?
• Es publiquen les actes dels Plens Municipals?
• Es publiquen els acords del govern o de la Junta de Govern Local?
• Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d'Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?
• Es dóna informació sobre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) o altres normes de planificació urbanística?
• Es dóna informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc.?
• Es publica la relació dels llocs de treball de la Corporació i les retribucions, segons les categories?
• Es publiquen les retribucions dels càrrecs electes?
• Es publiques les Ordenances municipals?
• Es publica el Pressupost de l'Ajuntament?
• Es publica informació sobre l’execució del Pressupost?
• Es publiquen els informes anuals del Compte General i la Memòria de la gestió econòmica de la Comissió Especial de Comptes?
Com informen de la gestió dels recursos col•lectius?
• Es publiquen notícies al web?
• Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?
• Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern?
• Es publiquen notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si s’escau?
• S’informa sobre el perfil del contractant, i de les contractacions i les concessions signades per la Corporació amb empreses, entitats o particulars?
• S’informa sobre l’acord del Ple Municipal i/o de la junta de portaveus de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública?
• Es publica al web el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública?
Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic?
• Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, activitats econòmiques, culturals...?
• Es dóna informació històrica sobre el municipi?
• S’ofereixen al web les adreces d'e-mails i/o formularis dels membres del govern?
• S’ofereixen al web les adreces d'e-mails i/o formularis dels membres de l’oposició?
• S’ofereix al web accés a xarxes socials de la Corporació?
• Es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana?
• Es dóna informació al web sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?
• S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?
• S’ofereix al web el directori d’entitats del municipi?
• S’ofereixen al web eines de participació en la elaboració i/o el seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic?
• S’ofereixen al web eines de participació en la elaboració i/o el seguiment del pressupost i/o d’altres plans municipals?
• S’ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències a la via pública, queixes o suggeriments?
• Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació.

Més informació a http://mapainfoparticipa.com/ca
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga