Inici

Patrimoni

El patrimoni dels ens locals és constituït per tots els béns i els drets que els pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d’adquisició. El béns dels ens locals es classifiquen en béns de domini públic, béns comunals i béns patrimonials. En aquest sentit i d’acord amb el que s’estableix en l’article 11.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern preveu, en relació a la informació relativa a la gestió patrimonial que ha d’incloure:

a) La informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial.

b) La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni.

Actualitzacions de l'inventari


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga