Inici

Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu. Podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial.

  1. COMPETÈNCIES (d’acord amb l’article 78 del ROM)

Les comissions informatives, dintre dels seus respectius àmbits sectorials d’actuació, ostenten les atribucions següents:

  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple, encara que aquestes s’exercitin, en virtut de la corresponent delegació, per qualsevol altre òrgan.
  • El seguiment de la gestió de l’alcalde, de la Junta de Govern Local i dels regidors que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.
  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple i els regidors que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a la seva consideració.
  • Servir de marc per a què els regidors puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial, que se’ls haurà de facilitar pel seu president en els termes i amb els límits establerts pel ROM, i perquè aquest informi periòdicament sobre els trets principals de la seva gestió.

Per acord del Ple municipal, en data de 30 de juny de 2015, es creen tres comissions informatives, de les quals únicament és preceptiva la comissió especial de comptes, amb les següents atribucions:

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE COMPTES

  • Control, estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple municipal relatius a l’economia i la hisenda.

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE L’ÀREA MUNICIPAL

  • Control, estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple municipal relatius al patrimoni, personal, urbanisme, obres, serveis, promoció econòmica i fires, comerç, turisme, governació, sanitat, activitats i qualsevol altra matèria el coneixement de la qual no estigui atribuïda a les informatives de comptes i de serveis a les persones.

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

  • Control, estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple municipal relatius a cultura, ensenyament, serveis socials, esports, joventut, festes i Queralt.
  1. CALENDARI

Les comissions informatives permanents es reuniran de manera ordinària mensualment els dijous hàbils a les disset (19:00) hores de la setmana anterior a la celebració de les sessions ordinàries del Ple. A més, d’acord amb l’article 133 del ROM, la comissió especial de comptes es reunirà en tot cas amb caràcter ordinari abans del dia 1 de juny de cada any per examinar i informar del compte general de la Corporació.


Documentaciķ relacionada


Ajuntament de Berga ˇ Plaįa de Sant Pere, 1 ˇ 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 ˇ Fax. 93 821 17 87 ˇ berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga