Inici

Notícies

Calendari Calendari
 • L’Ajuntament de Berga aprova el pressupost de 2020 que contempla una despesa de 17,5 milions d’euros
  Data de publicació: 16.12.19
  L’Ajuntament de Berga ha acollit aquest vespre una sessió extraordinària per aprovar el pressupost general del consistori i dels organismes autònoms corresponents a l’exercici econòmic de 2020. L’equip de govern de la CUP ha presentat una proposta de pressupost per a l’Ajuntament de Berga de 17,5 milions d’euros, uns 6,4 milions d’euros menys respecte el 2018, moment en què en van aprovar els darrers pressupostos, els quals, van ser prorrogats l’any 2019. La reducció es deu a la supressió de la partida destinada a la gestió de residus que ha assumit el Consell Comarcal del Berguedà amb la posada en marxa del porta a porta. Tampoc s’ha inclòs l’amortització dels préstecs ICO, ja que, el consistori disposa d’una carència de dos anys fixada per l’Estat, s’ha reajustat la previsió d’ingressos i s’ha reduït el capítol d’inversions per a l’execució de projectes subvencionats.

  El regidor d’Hisenda, Marià Miró, ha començat la seva intervenció destacant la necessitat “d’aprovar el pressupost en temps i forma per poder començar l’any amb els números aprovats i evitar treballar amb uns pressupostos prorrogats que no d’adeqüen a la realitat de 2020”. Miró també ha explicat que “la proposta presentada suposa un canvi de model que permetrà a cada àrea gestionar els seus comptes, però també és una proposta continuista perquè es mantindrà el control de la despesa iniciat en l’anterior legislatura per tal d’assolir una rebaixa del deute del consistori”.

  Pel que fa a les inversions, l’Ajuntament preveu destinar-hi 4,6 milions. D’aquests, 650.000 euros provenen de fons propis, mentre que la resta corresponen a subvencions. En aquest sentit, el regidor d’Hisenda ha comentat que “les inversions són inferiors, però serà un any en què es podran executar diversos projectes d’anys anteriors”.

  Proposta de pressupost de 2020

  L’equip de govern de la CUP ha presentat una proposta de pressupost per a l’Ajuntament de Berga de 17.557.628,14€ dividida en 9 capítols segons la naturalesa de les despeses previstes.

  Capítol 1: Despeses de personal

  En aquest capítol s’inclouen les despeses relatives al personal del consistori i dels seus organismes autònoms. En aquest cas, s’inclou el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Berga, de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori de Música dels Pirineus i de l’Escola Bressol Flor de Neu.

  Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis

  Són les despeses derivades dels béns i serveis necessaris per a l’exercici habitual de les activitats de l’ens local i dels organismes autònoms que no produeixen un increment de capital o de patrimoni. Per exemple, es tractaria de les despeses de manteniment i els serveis bàsics de llum i aigua de tots els edificis públics o les assegurances dels equipaments municipals, entre d’altres.

  Capítol 3: Despeses financeres

  En aquest capítol s’hi imputen els interessos i altres despeses derivades de les operacions contretes per l’entitat i els organismes autònoms amb les entitats financeres. També s’hi inclouen les despeses d’emissió, modificació i cancel•lació. En aquest cas, parlaríem de la quantitat de diners que destina el consistori al retorn dels préstecs que ha contret amb les entitats bancàries.

  Capítol 4: Transferències corrents

  Es tracta dels crèdits per aportacions per l’entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels perceptors per tal de finançar operacions corrents. En aquest cas s’hi inclourien les aportacions econòmiques que reben els grups municipals, els convenis referents als plans d’ocupació o les subvencions destinades a les entitats del municipi, entre d’altres.

  Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos

  Es refereix al crèdit que s’ha d’incloure als pressupostos dels ens locals de conformitat amb l’article 31. de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La seva finalitat és atendre necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals per a les que no s’hagi previst un crèdit pressupostari o el previst sigui insuficient. Per exemple, quan es produeix una nevada s’han de destinar una sèrie de recursos extraordinària per poder realitzar les tasques de neteja viària amb la màxima celeritat possible. Els diners per fer front a la despesa corresponen a aquest capítol del pressupost.

  Capítol 6: Inversions reals

  En aquest capítol s’inclouen les despeses destinades a la creació d’infraestructures i la creació de béns inventariables necessaris pel funcionament dels serveis, així com les despeses amortitzables. Per exemple, en aquest capítol s’hi imputarien les inversions necessàries per urbanitzar el Torrent de Santa Eulàlia (1,54M) i els Pedregals (1,8M). També s’inclouria el projecte de millora del Polígon Industrial de La Valldan (318.199,87€) o l’adequació del clavegueram de la Rasa dels Molins (208.127,99€), entre d’altres.

  Capítol 7: Transferències de capital

  Aquí s’hi imputen els crèdits per aportacions per l’entitat local o els seus organismes autònoms sense contrapartida pel perceptor per finançar operacions de capital. En aquest cas, es tractaria de subvencions demanades pel consistori per realitzar inversions d’altres ens o organismes municipals. Per exemple, es tractaria de la subvenció demanada per portar a terme el canvi dels sistemes informàtics de l’Hospital Sant Bernabé. El consistori s’encarrega de demanar la subvenció i quan rep els diners, els traspassa directament al centre sanitari per fer-ho efectiu.

  Capítol 8: Actius financers

  En aquest capítol s’hi recull la despesa relacionada amb l’adquisició d’actius financers independentment de la via d’instrumentació i el venciment. Per exemple, aquest capítol fa referència a l’adquisició de deutes del sector públic, entre d’altres. En aquest cas s’inclouen les bestretes de sous del personal.

  Capítol 9: Passius financers

  En aquest capítol s’hi imputen les despeses referents a l’amortització dels diners rebuts per tercers en concepte de préstec.

  Pressupost Ajuntament de Berga de 2020

  Capítol 1: Despeses de personal: 6.164.481,13€
  Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis: 5.345.971,28€
  Capítol 3: Despeses financeres: 71.258,80€
  Capítol 4: Transferències corrents: 282.627,68€
  Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos: 120.000€
  Capítol 6: Inversions reals: 4.685.409,01€
  Capítol 7: Transferències de capital: 0€
  Capítol 8: Actius financers: 10.000€
  Capítol 9: Passius financers: 877.880,24€
  TOTAL: 17.557.628,14€

  Pressupost Hospital Sant Bernabé de 2020

  Despeses de personal: 11.212.719,66€
  Quota Seguretat Social: 3.117.730,47€
  Conservació edifici: 132.665,76€
  Subministraments i servei de neteja: 929.234,56€
  Consums: 4.810.857,68€
  Treballs realitzats per altres empreses: 2.311.631,99€
  Altres despeses d’explotació: 604.119,40€
  Despesa financera: 140.100,00€
  Despeses Residència Sant Bernabé: 1.958.866,53€
  TOTAL: 25.217.926,05€

  Pressupost BRG Progrés SLU de 2020
  Despeses de personal: 722.185,04€
  Despeses de béns corrents i serveis: 73.500,75€
  Despeses financeres: 5.100,00€
  Inversions reals: 0€
  TOTAL: 800.785,79€

  Junts per Berga va presentar esmenes a la proposta de pressupostos de la CUP que contemplava un increment de les inversions per valor de 500.000€ per realitzar accions relacionades amb els àmbits de la sostenibilitat, la millora i el manteniment de la via pública i el foment de l’ocupació. En concret, JxB proposava la instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments municipals, l’adequació d’un espai de coworking, la millora d’espais verds i arbrat, la neteja de pintades als carrers, la creació d’una aplicació per a dispositius mòbils per notificar desperfectes a la via pública i rebre informacions d’interès, augmentar les activitats culturals destinades al públic familiar i incrementar el pressupost de l’àrea de Turisme fins als 50.000€. Les esmenes han estat retirades per part de Junts per Berga.

  El grup municipal d’ERC no ha presentat esmenes i ha manifestat el seu descontentament amb la proposta de pressupost fent referència a la manca de planificació per fer front al futur pagament dels préstecs ICO, previst pel 2022.

  D’altra banda, el grup del PSC ha mostrat la seva predisposició d’acceptar la proposta del pressupost després que s’hagin consensuat i acordat algunes línies i eixos d’acció en diversos àmbits com per exemple la conciliació laboral, la igualtat, la participació ciutadana, la mobilitat, la millora de la via pública, els espais públics, l’habitatge i la dinamització comercial, entre d’altres.

  La proposta del pressupost ha obtingut 7 vots favorables de la CUP, 1 vot positiu del PSC, 6 vots negatius de Junts per Berga i 2 vots negatius d’ERC. El vot de qualitat de l’alcaldessa ha desfet l’empat en la votació i ha permès l’aprovació del pressupost de 2020 de l’Ajuntament de Berga i dels organismes autònoms. La proposta també inclou l’aprovació de les bases d’execució del mateix i de la plantilla orgànica de l’ens local.

  Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà • Berga celebra el 20è aniversari de la cursa de Sant Silvestre i inicia una campanya per acabar amb el sexisme en l’esport
  Data de publicació: 12.12.19

  Les curses de Sant Silvestre que es realitzen els últims dies de desembre és una de les tradicions populars més esteses arreu del món. Berga no és una excepció i, enguany, se celebrarà el 20è aniversari d’aquesta prova esportiva que compta amb un gran poder de convocatòria i que espera tornar a superar el miler de participants. L’esdeveniment organitzat pel Club Atlètic Berga i l’Ajuntament de Berga es farà el 31 de desembre i inclou les curses infantils de 150, 300 i 600 metres i la prova de 5.000 metres.

  El regidor d’Esports, Isaac Santiago, ha destacat el caràcter popular de la cursa i ha valorat positivament que “la prova aconsegueixi reunir corredors de totes les edats i persones que no corren habitualment, però que decideixen iniciar-se en aquesta disciplina fent la cursa de Sant Silvestre”. El regidor d’Esports també ha agraït la col•laboració dels veïns i veïnes per les afectacions i els talls de trànsit que es produeixen en els trams que formen part del recorregut de la prova. La cursa també marcarà l’inici d’una campanya emmarcada en el projecte ‘Vull la nit!’ que té l’objectiu d’acabar amb el sexisme en l’àmbit esportiu.

  Una jornada dedicada a l’atletisme

  El Passeig de la Indústria serà l’epicentre de les curses de Sant Silvestre, esdevenint el punt d’inici i arribada de les proves. A les 5 de la tarda començaran les curses infantils a la zona del vall mentre que la prova de 5 km es realitzarà a 2/4 de 7 de la tarda i constarà d’un circuit urbà pels carrers de la ciutat. El president del Club Atlètic Berga, Joan Torrents, ha recordat els inicis i els canvis que ha experimentat la cursa durant les dues darreres dècades. Torrents ha comentat que “la prova era monòtona perquè consistia en completar voltes al vall, però l’any 2004 es va introduir el recorregut urbà”. Per la seva banda, Julio Da Costa, que va presidir l’entitat durant molts anys, ha aprofitat l’ocasió per agrair la tasca de l’equip humà que forma part de l’organització de les curses.

  Des de l’organització, es tornarà a potenciar la vessant festiva de l’esdeveniment i, per això, hi haurà un punxadiscos i diversos punts d’animació per dinamitzar la prova. El president de l’entitat ha esmentat la varietat de participants que aplega l’esdeveniment, “des dels corredors professionals que volen guanyar, els que volen reduir el temps assolit l’any passat, els que es disfressen i volen passar-s’ho bé i els que corren per primera vegada”.

  Inscripcions i recollida de dorsals

  Les inscripcions per participar a la XXa Cursa de Sant Silvestre són obertes i es poden fer a través del portal web www.clubatleticberga.com i a les botigues La Samarretta, Intersport SerraMartí, Rios Running de Berga i Serra Sports de Gironella. La inscripció costarà 5€ pels infants de fins a 11 anys i 12€ pels participants de la categoria de 5 km, però a partir del 29 de desembre, el preu de la inscripció serà de 15€. A més, cal recordar que no es realitzaran inscripcions el mateix dia de la cursa.

  L’entrega de dorsals es realitzarà a l’Hotel d’Entitats (antic Centre Cívic) el dilluns, 30 de desembre, de 17 a 21h, i el dimarts, 31 de desembre, de 10 a 14h. El mateix dia de la cursa també es podrà recollir el dorsal de la cursa de 5km, de 15 a 18h a l’Hotel d’Entitats i, en el cas de les curses infantils, de 15 a 16h al Passeig de la Indústria.

  Tots els participants de les proves rebran una bossa amb diversos obsequis i productes dels patrocinadors. Tanmateix, s’entregarà un trofeu als tres primers classificats de les diferents categories de la cursa de 5km i es repartiran medalles a tots els infants que participin a les curses infantils.

  Esport lliure de sexisme

  Les regidories de Feminisme i Esports han posat en marxa una campanya de conscienciació per eliminar les actituds sexistes que es produeixen en l’esport. La iniciativa s’anomena ‘Vull l’esport’ i s’inclou en el projecte ‘Vull la nit!’ nascut el novembre de 2017 amb l’objectiu de promoure unes festes lliures de sexisme a Berga. La regidora de Feminisme, LGTBI i Societat Inclusiva, Roser Valverde, ha expressat la voluntat de “treballar conjuntament amb les entitats esportives per abordar la lluita contra el masclisme de forma transversal i implicant les persones que formen part dels clubs: els esportistes, els tècnics, els membres de les juntes i les famílies”.

  Les accions de ‘Vull l’esport’ es portaran a terme durant el 2020 i consistiran en la creació d’un grup motor format per esportistes i persones vinculades als clubs esportius de la ciutat per detectar les particularitats d’aquest àmbit. A més, s’elaboraràAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga