Inici

L’Ajuntament de Berga aprova el pressupost de 2020 que contempla una despesa de 17,5 milions d’euros

Sessió extraordinària de pressupostos del Ple de desembre de 2019
Ampliar en una finestra emergent Sessió extraordinària de pressupostos del Ple de desembre de 2019
Data de publicació: 16.12.19
L’Ajuntament de Berga ha acollit aquest vespre una sessió extraordinària per aprovar el pressupost general del consistori i dels organismes autònoms corresponents a l’exercici econòmic de 2020. L’equip de govern de la CUP ha presentat una proposta de pressupost per a l’Ajuntament de Berga de 17,5 milions d’euros, uns 6,4 milions d’euros menys respecte el 2018, moment en què en van aprovar els darrers pressupostos, els quals, van ser prorrogats l’any 2019. La reducció es deu a la supressió de la partida destinada a la gestió de residus que ha assumit el Consell Comarcal del Berguedà amb la posada en marxa del porta a porta. Tampoc s’ha inclòs l’amortització dels préstecs ICO, ja que, el consistori disposa d’una carència de dos anys fixada per l’Estat, s’ha reajustat la previsió d’ingressos i s’ha reduït el capítol d’inversions per a l’execució de projectes subvencionats.

El regidor d’Hisenda, Marià Miró, ha començat la seva intervenció destacant la necessitat “d’aprovar el pressupost en temps i forma per poder començar l’any amb els números aprovats i evitar treballar amb uns pressupostos prorrogats que no d’adeqüen a la realitat de 2020”. Miró també ha explicat que “la proposta presentada suposa un canvi de model que permetrà a cada àrea gestionar els seus comptes, però també és una proposta continuista perquè es mantindrà el control de la despesa iniciat en l’anterior legislatura per tal d’assolir una rebaixa del deute del consistori”.

Pel que fa a les inversions, l’Ajuntament preveu destinar-hi 4,6 milions. D’aquests, 650.000 euros provenen de fons propis, mentre que la resta corresponen a subvencions. En aquest sentit, el regidor d’Hisenda ha comentat que “les inversions són inferiors, però serà un any en què es podran executar diversos projectes d’anys anteriors”.

Proposta de pressupost de 2020

L’equip de govern de la CUP ha presentat una proposta de pressupost per a l’Ajuntament de Berga de 17.557.628,14€ dividida en 9 capítols segons la naturalesa de les despeses previstes.

Capítol 1: Despeses de personal

En aquest capítol s’inclouen les despeses relatives al personal del consistori i dels seus organismes autònoms. En aquest cas, s’inclou el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Berga, de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori de Música dels Pirineus i de l’Escola Bressol Flor de Neu.

Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis

Són les despeses derivades dels béns i serveis necessaris per a l’exercici habitual de les activitats de l’ens local i dels organismes autònoms que no produeixen un increment de capital o de patrimoni. Per exemple, es tractaria de les despeses de manteniment i els serveis bàsics de llum i aigua de tots els edificis públics o les assegurances dels equipaments municipals, entre d’altres.

Capítol 3: Despeses financeres

En aquest capítol s’hi imputen els interessos i altres despeses derivades de les operacions contretes per l’entitat i els organismes autònoms amb les entitats financeres. També s’hi inclouen les despeses d’emissió, modificació i cancel•lació. En aquest cas, parlaríem de la quantitat de diners que destina el consistori al retorn dels préstecs que ha contret amb les entitats bancàries.

Capítol 4: Transferències corrents

Es tracta dels crèdits per aportacions per l’entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels perceptors per tal de finançar operacions corrents. En aquest cas s’hi inclourien les aportacions econòmiques que reben els grups municipals, els convenis referents als plans d’ocupació o les subvencions destinades a les entitats del municipi, entre d’altres.

Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos

Es refereix al crèdit que s’ha d’incloure als pressupostos dels ens locals de conformitat amb l’article 31. de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La seva finalitat és atendre necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals per a les que no s’hagi previst un crèdit pressupostari o el previst sigui insuficient. Per exemple, quan es produeix una nevada s’han de destinar una sèrie de recursos extraordinària per poder realitzar les tasques de neteja viària amb la màxima celeritat possible. Els diners per fer front a la despesa corresponen a aquest capítol del pressupost.

Capítol 6: Inversions reals

En aquest capítol s’inclouen les despeses destinades a la creació d’infraestructures i la creació de béns inventariables necessaris pel funcionament dels serveis, així com les despeses amortitzables. Per exemple, en aquest capítol s’hi imputarien les inversions necessàries per urbanitzar el Torrent de Santa Eulàlia (1,54M) i els Pedregals (1,8M). També s’inclouria el projecte de millora del Polígon Industrial de La Valldan (318.199,87€) o l’adequació del clavegueram de la Rasa dels Molins (208.127,99€), entre d’altres.

Capítol 7: Transferències de capital

Aquí s’hi imputen els crèdits per aportacions per l’entitat local o els seus organismes autònoms sense contrapartida pel perceptor per finançar operacions de capital. En aquest cas, es tractaria de subvencions demanades pel consistori per realitzar inversions d’altres ens o organismes municipals. Per exemple, es tractaria de la subvenció demanada per portar a terme el canvi dels sistemes informàtics de l’Hospital Sant Bernabé. El consistori s’encarrega de demanar la subvenció i quan rep els diners, els traspassa directament al centre sanitari per fer-ho efectiu.

Capítol 8: Actius financers

En aquest capítol s’hi recull la despesa relacionada amb l’adquisició d’actius financers independentment de la via d’instrumentació i el venciment. Per exemple, aquest capítol fa referència a l’adquisició de deutes del sector públic, entre d’altres. En aquest cas s’inclouen les bestretes de sous del personal.

Capítol 9: Passius financers

En aquest capítol s’hi imputen les despeses referents a l’amortització dels diners rebuts per tercers en concepte de préstec.

Pressupost Ajuntament de Berga de 2020

Capítol 1: Despeses de personal: 6.164.481,13€
Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis: 5.345.971,28€
Capítol 3: Despeses financeres: 71.258,80€
Capítol 4: Transferències corrents: 282.627,68€
Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos: 120.000€
Capítol 6: Inversions reals: 4.685.409,01€
Capítol 7: Transferències de capital: 0€
Capítol 8: Actius financers: 10.000€
Capítol 9: Passius financers: 877.880,24€
TOTAL: 17.557.628,14€

Pressupost Hospital Sant Bernabé de 2020

Despeses de personal: 11.212.719,66€
Quota Seguretat Social: 3.117.730,47€
Conservació edifici: 132.665,76€
Subministraments i servei de neteja: 929.234,56€
Consums: 4.810.857,68€
Treballs realitzats per altres empreses: 2.311.631,99€
Altres despeses d’explotació: 604.119,40€
Despesa financera: 140.100,00€
Despeses Residència Sant Bernabé: 1.958.866,53€
TOTAL: 25.217.926,05€

Pressupost BRG Progrés SLU de 2020
Despeses de personal: 722.185,04€
Despeses de béns corrents i serveis: 73.500,75€
Despeses financeres: 5.100,00€
Inversions reals: 0€
TOTAL: 800.785,79€

Junts per Berga va presentar esmenes a la proposta de pressupostos de la CUP que contemplava un increment de les inversions per valor de 500.000€ per realitzar accions relacionades amb els àmbits de la sostenibilitat, la millora i el manteniment de la via pública i el foment de l’ocupació. En concret, JxB proposava la instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments municipals, l’adequació d’un espai de coworking, la millora d’espais verds i arbrat, la neteja de pintades als carrers, la creació d’una aplicació per a dispositius mòbils per notificar desperfectes a la via pública i rebre informacions d’interès, augmentar les activitats culturals destinades al públic familiar i incrementar el pressupost de l’àrea de Turisme fins als 50.000€. Les esmenes han estat retirades per part de Junts per Berga.

El grup municipal d’ERC no ha presentat esmenes i ha manifestat el seu descontentament amb la proposta de pressupost fent referència a la manca de planificació per fer front al futur pagament dels préstecs ICO, previst pel 2022.

D’altra banda, el grup del PSC ha mostrat la seva predisposició d’acceptar la proposta del pressupost després que s’hagin consensuat i acordat algunes línies i eixos d’acció en diversos àmbits com per exemple la conciliació laboral, la igualtat, la participació ciutadana, la mobilitat, la millora de la via pública, els espais públics, l’habitatge i la dinamització comercial, entre d’altres.

La proposta del pressupost ha obtingut 7 vots favorables de la CUP, 1 vot positiu del PSC, 6 vots negatius de Junts per Berga i 2 vots negatius d’ERC. El vot de qualitat de l’alcaldessa ha desfet l’empat en la votació i ha permès l’aprovació del pressupost de 2020 de l’Ajuntament de Berga i dels organismes autònoms. La proposta també inclou l’aprovació de les bases d’execució del mateix i de la plantilla orgànica de l’ens local.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga