Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària d’octubre de 2021

Sessió ordinària del Ple d'octubre de 2021
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple d'octubre de 2021
Data de publicació: 07.10.21

Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga s’han reunit aquest dijous, 7 d’octubre, per portar a terme una nova sessió ordinària del ple de la corporació. L’alcalde, Ivan Sànchez, ha disculpat l’absència de la regidora de l’equip de govern, Roser Rifà, que no ha pogut assistir al ple. La sessió ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Es tracta de la sessió extraordinària celebrada el mes d’agost per sol·licitar el refinançament del préstec ICO i la sessió ordinària del mes de setembre.

Ordenança de Preus Públics

En aquesta sessió s’han presentat tres propostes per modificar les ordenances reguladores de preus públics referents a diferents activitats vinculades a les àrees d’Esports i Cultura.

La primera proposta fa referència a la modificació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics per a la prestació de serveis de la piscina municipal i altres instal·lacions esportives. La proposta consisteix en esmenar el text de l’epígraf 1 en què s’estableixen els preus de les entrades i abonaments per a les persones acompanyants de persones amb discapacitat igual o superior al 65 %. En concret, es proposa suprimir aquestes tarifes per aplicar l’exempció total del preu d’aquest tipus d’entrades i abonaments, tal com recull l’article 5 de l’ordenança. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

La segona proposta fa referència a l’aprovació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació cultural que acull el Teatre Municipal de Berga durant la temporada de tardor i hivern. El preu fixat per a les entrades de quatre dels espectacles teatrals ha estat el següent:

- ‘En Patufet (i els seus pares)’: 10 € (Entrada general) i 5 € (Persones fins a 16 anys).
- ‘Black Bloc’: 10 € (Entrada general) i 5 € (Persones fins a 18 anys).
- ‘Encara hi ha algú al bosc’: 15 € (Entrada general) i 10 € (Persones fins a 18 anys).
- ‘La dona del tercer segona’: 10 € (Entrada general).

La proposta de preus públics dels espectacles teatrals ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot en contra del PSC.

La tercera proposta fa referència a la derogació de l’ordenança fiscal núm. 21 de la taxa per a la prestació del servei de piscina coberta municipal, atès que es tracta d’un preu privat i no d’una taxa. Per tant, no ha d’estar regulat en una ordenança fiscal. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Modificació de crèdits

L’àrea de Serveis Econòmics ha presentat una proposta de modificació de crèdits per finançar amb recursos propis les inversions que es portaran a terme durant l’últim semestre de l’any a la ciutat. La previsió inicial era poder sufragar les inversions a través d’un crèdit, però no serà possible perquè en la liquidació del pressupost de 2020, l’estalvi net va resultar negatiu. Tot i això, les inversions seran finançades a través del romanent de tresoreria. La proposta contempla incloure en el pressupost vigent aquestes despeses per valor de 243.215,19 €. La proposta ha estat aprovada unànimement.

Proposta d’acord sobre les concessions de l’hostatgeria de Queralt i l’Hotel Berga Park

En la sessió d’avui s’ha presentat una proposta per acordar la liquidació de les concessions municipals de l’hostatgeria de Queralt i l’Hotel Berga Park amb l’administrador concursal que gestiona la societat Inberga Tur. La proposta estableix el pla de liquidació del contracte i la concessió, que es divideix en dues unitats productives. D’una banda, l’Ajuntament de Berga recuperaria l’Hotel Berga Park i això li permetria decidir els usos de l’equipament, conservant part de l’ús per a l’allotjament. A més, el consistori també s’encarregaria de portar a terme el procediment d’adjudicació per a l’explotació i gestió de l’hotel. D’altra banda, l’administrador concursal s’encarregaria de liquidar la unitat productiva que inclou l’hostatgeria de Queralt i la gestió de l’ascensor inclinat, portant a terme el procés d’adjudicació a un tercer sota la fiscalització del consistori berguedà. Les condicions establertes en aquesta proposta d’acord hauran de complir la normativa vigent recollida en la Llei de Contractes del Sector Públic per garantir la solvència tècnica, econòmica i professional dels adjudicataris que es facin càrrec de gestionar les dues unitats productives diferenciades.

La proposta d’acord també contempla que l’Ajuntament de Berga doni compliment a una sentència emesa el 16 de setembre de 2013 pel Jutjat Mercantil, que estableix un import de 143.688,92 € relatiu al retorn d’un IVA i altres conceptes. Aquesta és la quantitat econòmica que el consistori hauria d’ingressar al Jutjat Mercantil.

L’acord proposat haurà de comptar amb la conformitat de l’administrador concursal i, posteriorment, haurà de ser validat pel tribunal mercantil. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Ordenança del mercat setmanal

L’àrea de Promoció Econòmica ha presentat una proposta per efectuar l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la venda no sedentària del mercat setmanal del passeig de la Indústria. Es tracta de la modificació de l’article 2 referent a l’horari, els dies i el lloc de celebració del mercat per tal d’establir un dia addicional de venda en situacions de caràcter excepcional com per exemple, situacions de pandèmia que comportin restriccions en l’activitat de venda no sedentària. El consistori va promoure una consulta oberta a la ciutadania durant el passat mes de maig per tal de recollir les aportacions dels veïns i veïnes sobre la modificació de l’ordenança. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Modificació dels estatuts de BRG

En la sessió s’ha presentat una proposta per dur a terme l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l’empresa pública BRG Progrés SLU. Aquestes modificacions fan referència a la denominació, l’objecte social o la convocatòria de les sessions, entre d’altres. Pel que fa a la denominació, l’empresa pública s’anomenarà BRG Serveis MP, SLU per fer constar que la societat és un mitjà propi i servei tècnic personificat. En aquest sentit, la nova denominació de la societat ha d’introduir l’acrònim MP (Mitjà Propi Personificat). En referència a l’objecte social, es tracta de dotar a la societat per tal que pugui realitzar una major i millor adaptació reglada a les encomanes i encàrrecs de gestió municipals (gestió de serveis socials, d’habitatges i locals socials, residències, habitatges tutelats i serveis assistencials públics, d’acord amb les competències municipals i la legislació de règim local permeti i autoritzi) i/o qualsevol tipus de contractació prevista en la Llei de Contractes del Sector Públic, relacionat amb l’objecte social. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Moció

La part de control del plenari s’ha iniciat amb la presentació d’una moció per part del grup municipal Junts per Berga per promoure una mobilitat sostenible i amable a la ciutat davant del creixement de noves formes de mobilitat urbana mitjançant vehicles de mobilitat personal (VMP) com per exemple patinets i bicicletes elèctriques, entre d’altres. El text de la moció proposa promoure la convivència entre vianants, VMP, bicicletes i vehicles a motor potenciant els carrers de la ciutat de sentit únic com a Zona 30 i incorporant la senyalització corresponent. També es proposa modificar l’ordenança municipal de circulació per incloure la regulació en matèria de bicicletes elèctriques i VMP. La moció insta l’equip de govern a incloure una partida de 15.000 € en els pressupostos de 2022 per impulsar l’ús de bicicletes elèctriques i VMP a la ciutat. La moció ha estat desestimada, ja que la votació ha comptat amb els vots negatius de la CUP i ERC i els vots favorables de JxB i el PSC.

Donacions de compte

En la part de control s’ha donat compte d’una circular emesa per l’àrea d’Intervenció sobre el procediment per fer el tancament de l’exercici econòmic de 2021. A més, s’ha donat compte de la delegació de l’atribució de l’autorització per a matrimoni per tal que els regidors, Isaac Santiago i Ferran Aymerich, puguin oficiar dos casaments. També s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. Per últim, s’ha presentat l’informe del període mitjà de pagament, l’informe de morositat i l’informe sobre l’estat d’execució del pressupost corresponents al segon trimestre de 2021.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha fet un prec per estudiar l’actuació que es podria adoptar per facilitar un espai segur pels vianants en la cruïlla situada entre els carrers Gran Via i Maixerí. També han formulat preguntes sobre el nomenclàtor dels carrers i la manca d’espais per a l’activitat habitual de les entitats que feien ús de l’Hotel d’Entitats abans que l’equipament se cedís per a usos sanitaris vinculats a la pandèmia de la Covid-19. Altres temes tractats han estat la situació de l’emissora local Ràdio Berga, l’endarreriment en la tramitació de llicències d’obres, el destí d’una subvenció de la Diputació de Barcelona atorgada al consistori, la situació d’accidentalitat de l’àrea de secretaria, la sentència relacionada amb els terrenys propers al cementiri, l’autorització perquè la Policia Local pugui incorporar càmeres als uniformes per garantir la seguretat pública i la concurrència de l’ajuntament per a l’obtenció de subvencions.

El grup municipal del PSC ha fet un prec per reiterar la necessitat d’adoptar mesures per evitar l’excés de velocitat dels vehicles que circulen des de la Rasa dels Molins fins al carrer Pere III. El portaveu del grup socialista ha preguntat sobre la pèrdua d’oportunitats en la presentació de projectes vinculats a la convocatòria de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions 2021 del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. El grup ha preguntat per la reclamació del cànon a l’empresa concessionària del Centre Esportiu Municipal El Tossalet. Per últim, el PSC ha fet una proposta per tal que l’Ajuntament de Berga destini una subvenció de la Diputació de Barcelona a substituir la gespa artificial del camp de futbol municipal.

La sessió ha acabat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació. En aquesta ocasió, s’han rebut preguntes de la ciutadania sobre incidències i mancances relacionades amb el sistema de recollida de residus del porta a porta. Es tracta de preguntes per conèixer el procediment que se segueix en els casos que el consistori no disposa de les dades de la ciutadania, el nombre d’informadors i personal dedicat al sistema de residus a la ciutat i la xifra de sancions interposades per treure la fracció que no toca o per abocaments de residus en zones no habilitades.Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga