Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió extraordinària d’octubre de 2020

Sessió extraordinària del Ple d'octubre de 2020
Ampliar en una finestra emergent Sessió extraordinària del Ple d'octubre de 2020
Data de publicació: 22.10.20

L’Ajuntament de Berga ha portat a terme aquest dijous, 22 d’octubre, una sessió extraordinària del plenari municipal de forma telemàtica per tractar l’aprovació de preus públics i la modificació d’ordenances fiscals.

L’acte ha començat amb l’aprovació de la declaració d’urgència de la sessió extraordinària. En aquest cas, la urgència està motivada per la necessitat de modificar impostos i altres tributs que meriten l’1 de gener de 2021 i que requereixen la seva aprovació amb la suficient antelació per realitzar tots els tràmits que preveu la normativa vigent per a la seva entrada en vigor, tal com preveu l’Organisme de Gestió Tributària. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i les abstencions de JxB i el PSC.

A continuació, l’àrea de Serveis Econòmics ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació cultural que acollirà el Teatre Municipal de Berga durant la temporada de tardor de 2020. L’equipament teatral comptarà amb una programació formada per sis propostes que es realitzaran durant els mesos de novembre i desembre. El preu fixat per a les entrades dels diferents espectacles han estat els següents:

- Pep Bou Experiències: 10 € (Preu general) i 5 € (menors fins a 16 anys)
- Pau Vallvé: 10 € (Preu general)
- Els Brugarol: 12 € (Preu general)
- Magalí Sare & Sebastià Gris: 10 € (Preu general)
- (*) La nena dels pardals: 10 € (Preu general) i 5 € (menors fins a 16 anys)
- (*) El silenci dels telers: 10 € (Preu general)

(*) El preu públic d’aquests dos espectacles va ser aprovat durant la sessió ordinària del passat mes de març (05/03/20). Es tracta de dues propostes incloses en la programació cultual de primavera que van ser suspeses a causa de la pandèmia de la Covid-19. Aquests dos espectacles s’han pogut reprogramar i formaran part de la programació de tardor del Teatre Municipal de Berga.

La proposta d’aprovació de preus públics ha estat aprovada per unanimitat.

El següent punt tractat durant la sessió plenària ha estat la proposta de modificació de les ordenances fiscals que s’aplicaran durant l’exercici de 2021. El regidor d’Hisenda, Marià Miró, ha estat l’encarregat d’exposar la proposta i ha destacat l’exhaustiva revisió de tots els impostos i taxes realitzada pels serveis tècnics municipals a l’hora de proposar-ne la modificació. La proposta es concreta en les modificacions següents:

- Ordenança Fiscal núm. 1: Impost sobre béns immobles (IBI). Es proposa modificar el tipus de gravamen que s’aplica als béns urbans i incrementar-lo del 0,65 al 0,72. Això suposarà un augment de 380.944 € sobre el total d’ingressos previstos pel 2020 (4.424.397,60 €). Aquest increment comportarà un augment de 2 € mensuals en el rebut dels contribuents, és a dir, uns 25 € anuals de mitjana.

Se suprimeix del text de l’ordenança la bonificació referent a les famílies monoparentals perquè la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (Art. 74.4) contempla la bonificació per a les famílies nombroses, però no té en compte les famílies monoparentals.

S’estableix un nou article, el número 15, per aplicar un recàrrec del 50 % sobre els béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats de forma permanent durant un període mínim de 2 anys.

Es modifica la bonificació de la quota íntegra dels béns i immobles que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia provinent del sol, sense estar obligats a fer-ho per la normativa urbanística o les ordenances municipals. El percentatge de bonificació passarà del 20 al 50 %.


- Ordenança Fiscal núm. 7: Taxa d’expedició de documents administratius. Es proposa la modificació de la taxa establerta per la realització de plecs d’atestats emesos per la Policia Local, a efectes judicials. La taxa passarà de 19,20 € a 100 €. També s’estableix una nova taxa de 25€ per a l’elaboració d’informes.


- Ordenança Fiscal núm. 40: Taxa per a la prestació del servei de clavegueram i connexions a la xarxa. Es modifica el punt 1 de l’article 5è referent a la liquidació de la taxa que passarà a ser anual. També s’introdueixen canvis en l’article 8è, punt 2, per concretar que la taxa es cobrarà en un sol rebut, tenint en compte el consum realitzat l’any anterior.


D’altra banda, també s’ha modificat el text d’algunes ordenances fiscals per tal d’adaptar-les a la legislació vigent. Es tracta de les ordenances següents:

- Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. Es modifiquen articles sobre les consultes i notificacions tributàries, el tractament de les dades de caràcter personal, entre d’altres.

- Ordenança reguladora de l’impost de béns immobles. Es modifica el text referent a l’exempció d’aquest impost sobre els béns que constitueixin el patrimoni de les universitats.

- Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Es modifica el text sobre la liquidació de l’impost en el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es dediquen a la seva compravenda. Segons el termini en què es produeixi la compravenda, es determina qui ha d’abonar la quota (venedor o comprador).

- Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. S’estableix que la quota tributària no pot ser superior a l’increment patrimonial realment obtingut pel subjecte passiu.

- Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Es modifica l’import del mòdul bàsic, essent de 513 €/m2, fixat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Això també determina la base imposable d’autoliquidació prèvia que s’hi regula i que es determina a partir del mòdul bàsic establert pel COAC. També s’ha actualitzat la taula de coeficients d’ús vinculats als treballs d’edificació, urbanització i obra civil.

El grup municipal de JxB ha presentat una esmena per a què el gravamen de l’IBI es mantingui en el 0,65. L’esmena ha obtingut els vots favorables de JxB i el PSC i els vots en contra de la CUP i ERC. Això ha fet que la proposta d’esmena hagi estat rebutjada.

Finalment, s’ha procedit a la votació de la proposta de modificació d’ordenances fiscals presentada per l’equip de govern de la CUP. La proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de la CUP i ERC i els vots en contra de JxB i el PSC.


Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga