Inici

L’Ajuntament de Berga aprova el pressupost de 2021 que contempla una despesa de 18,7 milions d’euros

Foto Ple extraordinari pressupostos
Ampliar en una finestra emergent Ple extraordinari per a l'aprovació del pressupost de 2021
Data de publicació: 29.12.20

L’Ajuntament de Berga ha acollit aquest vespre una sessió extraordinària per aprovar el pressupost general del consistori, el pressupost de l’organisme autònom i el de l’empresa municipal (BRG Progrés SLU) corresponents a l’exercici econòmic de 2021. L’equip de govern de la CUP ha presentat una proposta de pressupost per a l’Ajuntament de Berga de 17,5 milions d’euros, que suposa un increment d’1,2 milions d’euros respecte al 2020. Una part de l’augment del pressupost prové de l’increment de l’impost de l’IBI, però també s’han comptabilitzat les aportacions derivades de diferents línies de subvenció com el Programa General d’Inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona o el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya.

Control de la despesa pública

El regidor d’Hisenda, Marià Miró, ha destacat que es tracta d’uns pressupostos basats en la continuïtat de la gestió iniciada l’any passat, controlant la despesa pública i cercant l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal. Miró ha explicat que cal complir el pla d’ajust vigent des del 2012 i un pla de sanejament derivat de la liquidació de l’exercici econòmic de 2019. Això ha requerit l’increment d’impostos i també es preveu la concertació d’algun préstec per finançar inversions de projectes importants. També es preveu seguir reduint el deute endèmic del consistori i rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors per tornar a situar-lo en els límits establerts per la normativa.

Projectes d’inversió

Pel que fa a les inversions, l’Ajuntament preveu destinar-hi 1,9 milions d’euros. Durant l’any 2020 es van executar diferents projectes per valor d’uns 2 milions d’euros finançats majoritàriament a través de subvencions (obres de modernització del Polígon Industrial de La Valldan, consolidació de la Torre de la Petita, adequació del clavegueram de la Rasa dels Molins, renovació del pati de l’escola Sant Joan, etc.).

El regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis, Aleix Serra, ha comentat que enguany es realitzaran inversions en equipaments que requereixen millores i també es portaran a terme projectes subvencionats que caldrà complementar amb recursos propis. En aquest sentit, es prioritzaran actuacions en les escoles públiques, el Teatre Municipal, la zona esportiva, el Barri Vell i la via pública. Alguns dels projectes d’inversió més destacats són l’adequació i millora de l’accessibilitat per a vianants a la ronda Moreta, la rehabilitació de la teulada del Pavelló Nou, la millora de la seguretat i sectorització del Teatre Municipal, actuacions a l’entorn de Queralt per reparar danys produïts per esllavissades i per reduir el risc que se’n produeixin de noves, actuacions al clavegueram, renovació de l’enrajolament de la zona de platja de dues de les piscines exteriors, la substitució de l’enllumenat del Pavelló Nou mitjançant la instal·lació de llum LED, la reparació del pont de la Fàbrega situat al veïnat de Noet i millores a l’escola Santa Eulàlia i l’escola Sant Joan. També es preveu fer millores en el paviment i el clavegueram de la ciutat, es portaran a terme enderrocs d’edificis en mal estat i actuacions d’esponjament al Barri Vell.

Covid-19

L’equip de govern ha contemplat una partida inicial de 20.000 € per impulsar accions per apaivagar els efectes de la Covid-19. El consistori ha quantificat les partides dels diferents actes i esdeveniments que es realitzaran durant el 2021 i es preveu modificar o incrementar la partida esmentada amb els imports de les celebracions o actes que s’hagin d’anul·lar, tenint en compte l’evolució de la situació sanitària derivada de la pandèmia.

Proposta de pressupost de 2021

L’equip de govern de la CUP ha presentat una proposta de pressupost per a l’Ajuntament de Berga de 18.779.706,51 € dividida en 9 capítols segons la naturalesa de les despeses previstes.

Capítol 1: Despeses de personal

En aquest capítol s’inclouen les despeses relatives al personal del consistori i dels seus organismes autònoms. En aquest cas, s’inclou el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Berga, de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori de Música dels Pirineus i de l’Escola Bressol Flor de Neu.

Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis

Són les despeses derivades dels béns i serveis necessaris per a l’exercici habitual de les activitats de l’ens local i dels organismes autònoms que no produeixen un increment de capital o de patrimoni. Per exemple, es tractaria de les despeses de manteniment i els serveis bàsics de llum i aigua de tots els edificis públics o les assegurances dels equipaments municipals, entre d’altres.

Capítol 3: Despeses financeres

En aquest capítol s’hi imputen els interessos i altres despeses derivades de les operacions contretes per l’entitat local i els organismes autònoms amb les entitats financeres.

Capítol 4: Transferències corrents

Es tracta dels crèdits per aportacions per l’entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels perceptors per tal de finançar operacions corrents. En aquest cas s’hi inclourien les aportacions econòmiques que reben els grups municipals, els convenis referents als plans d’ocupació o les subvencions destinades a les entitats del municipi, entre d’altres.

Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos

Es refereix al crèdit que s’ha d’incloure als pressupostos dels ens locals de conformitat amb l’article 31. de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La seva finalitat és atendre necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals per a les que no s’hagi previst un crèdit pressupostari o el previst sigui insuficient. Per exemple, quan es produeix una nevada s’han de destinar una sèrie de recursos extraordinària per poder realitzar les tasques de neteja viària amb la màxima celeritat possible. Els diners per fer front a la despesa corresponen a aquest capítol del pressupost.

Capítol 6: Inversions reals

En aquest capítol s’inclouen les despeses destinades a la creació d’infraestructures i la creació de béns inventariables necessaris pel funcionament dels serveis, així com les despeses amortitzables. Per exemple, en aquest capítol s’hi imputarien les inversions necessàries per a l’adequació i millora de l’accessibilitat per a vianants a la ronda Moreta (200.000 €), la reparació de la teulada del Pavelló Nou (197.500 €), la millora de la seguretat i sectorització del Teatre Municipal (110.000 €), les millores a l’escola Santa Eulàlia (125.000 €), la reparació de danys en trams de camins de l’entorn de Queralt a causa d’esllavissades (82.100 €), la reparació i el sanejament del clavegueram en diverses zones (100.000 €), la renovació de l’enrajolament de la zona de platja de dues de les piscines exteriors (81.500 €), la reforma de la cuina de l’escola Sant Joan (50.000 €), la substitució de l’enllumenat del Pavelló Nou mitjançant la instal·lació de llum LED (25.000 €), la reparació del pont de la Fàbrega (76.000 €) o les millores en el paviment (100.000 €), entre d’altres.

Capítol 7: Transferències de capital

Aquí s’hi imputen els crèdits per aportacions per l’entitat local o els seus organismes autònoms sense contrapartida pel perceptor per finançar operacions de capital. En aquest cas, es tractaria de subvencions demanades pel consistori per realitzar inversions d’altres ens o organismes municipals.

Capítol 8: Actius financers

En aquest capítol s’hi recull la despesa relacionada amb l’adquisició d’actius financers independentment de la via d’instrumentació i el venciment. Per exemple, aquest capítol fa referència a l’adquisició de deutes del sector públic, entre d’altres. En aquest cas s’inclouen les bestretes de sous del personal.

Capítol 9: Passius financers

En aquest capítol s’hi imputen les despeses referents a l’amortització dels diners rebuts per tercers en concepte de préstec.

Pressupost Ajuntament de Berga de 2021

Capítol 1: Despeses de personal: 6.311.772,19 €
Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis: 5.747.438,55 €
Capítol 3: Despeses financeres: 93.170,00 €
Capítol 4: Transferències corrents: 321.550,00 €
Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos: 120.000 €
Capítol 6: Inversions reals: 5.381.202,54 €
Capítol 7: Transferències de capital: 0 €
Capítol 8: Actius financers: 10.000€
Capítol 9: Passius financers: 794.573,23 €
TOTAL: 18.779.706,51 €

Pressupost Residència Sant Bernabé de 2021

TOTAL: 1.942.830,45 €

Pressupost BRG Progrés SLU de 2021

TOTAL: 637.750,75 €

Junts per Berga ha esmentat que la proposta de pressupost presentada per l’equip de govern no s’ajusta a les necessitats de la ciutat. El grup municipal ha argumentat que els comptes no preveuen revalidar el Pla de Xoc i les ajudes a les entitats del tercer sector i de dinamització comercial per pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social de la Covid-19. Pel que fa a les inversions, JxB ha exposat que es tracta d’un llistat necessari i ambiciós, però que caldrà preveure els recursos de personal tècnic per poder executar-ho. JxB ha celebrat que s’hagin inclòs algunes de les propostes fetes anteriorment pel grup referides a la millora de l’eficiència energètica d’equipaments públics mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques. També han reclamat que s’inclogui com a prioritat l’enderroc d’un dels edificis que connecta el carrer de la Ciutat amb la Plaça del Forn i que s’elabori el Pla de Tresoreria.

ERC ha exposat que el pressupost presentat per l’equip de govern permet atacar problemes urgents de la ciutat i ha destacat les inversions i els recursos que es destinaran al Barri Vell. ERC també ha destacat les inversions previstes en les escoles públiques fruit del conveni treballat entre els quatre grups municipals per aconseguir el compromís de finançament del Departament d’Educació de la Generalitat. El grup d’ERC ha dit que els pressupostos inclouen les prioritats del partit republicà.

El PSC ha lamentat que els grups de l’oposició hagin rebut la documentació del plenari de pressupostos amb poca antelació per poder revisar-la i treballar-la. També ha posat de manifest que l’equip de govern hagi optat per la unilateralitat a l’hora de negociar els pressupostos amb un sol grup municipal. El PSC ha recordat els compromisos i acords incomplerts per part de l’equip de govern després del suport favorable als pressupostos de 2020. Tot i això, el PSC ha expressat la seva voluntat de mà estesa per poder aprovar els pressupostos malgrat abstenir-se.

Un cop finalitzada la sessió dedicada als pressupostos, s’ha portat a terme una nova sessió extraordinària per tractar dues qüestions de caràcter econòmic. Primerament, s’ha presentat una proposta per a l’aprovació del Pla de Sanejament Financer. El passat mes d’octubre es va aprovar la liquidació corresponent a l’exercici econòmic de 2019 del qual es va desprendre un resultat ajustat negatiu del romanent de tresoreria per a despeses generals. Això ha comportat la necessitat de disposar d’un Pla de Sanejament Financer pel període 2020-2023 que ha estat elaborat mitjançant el programa d’Assistència Global al Govern Local de la Diputació de Barcelona. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Per últim, s’ha realitzat la donació de compte del Pla Anual de Control Financer de 2020. Es tracta d’un pla que recull les actuacions de control permanent i auditoria pública que l’òrgan interventor realitzarà durant l’any 2021 en relació amb les actuacions fetes durant l’exercici econòmic de 2020, de conformitat amb la normativa que regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local (Reial Decret 424/2017).
Documentació

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga