Inici

Projecte d’obra municipal d’arranjament de paviments al Polígon d’activitats econòmiques de la Valldan de Berga

Data de publicació: 17.01.20
EDICTE
Núm. Exp. Llib.: STM Projecte d'obra municipal 2020/1
Num. Exp. Gen.: 2020/7

PROCEDIMENT

PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL D’ARRANJAMENT DE PAVIMENTS AL POLÍGON D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LA VALLDAN

Es fa públic que en data 17 de gener de 2020 l'Alcaldessa ha dictat Decret de l’alcaldia pel qual s'aprova inicialment el Projecte d’obra municipal d’arranjament de paviments al Polígon d’activitats econòmiques de la Valldan de Berga, redactat pels serveis tècnics municipals i signat per l’arquitecte Pere Claret i Boixader, que té un pressupost total de 91.737,12.- euros, que té les següents dades verificació:
https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Codi Segur de Validació: ee2516b0599c45379c81b71ecb99163f001

El projecte, que pot ser consultat en l’enllaç anterior utilitzant el codi de verificació que s’indica, es sotmet a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, atès que es tramita per urgència, amb inserció d’edictes en el Butlletí oficial de la província de Barcelona, en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i en la pàgina web municipal. En cas que no es presentin al•legacions dins aquest termini l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.


Berga, 17 de gener de 2020

L’Alcaldessa
Montserrat Venturós Villalba
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga