Inici

Edicte sobre aprovació definitiva de projecte (exp 2020/7)

Data de publicació: 06.02.20

EDICTE
Núm. Exp. Llib.: STM Projecte d'obra municipal 2020/1
Num. Exp. Gen.: 2020/7


PROCEDIMENT
2020/7 Projecte d’obra municipal
Objecte: Arranjament de paviments al Polígon d’activitats econòmiques de la Valldan

Es fa públic que ha esdevingut aprovat definitivament el projecte d’obra municipal d’arranjament de paviments al Polígon d’activitats econòmiques de la Valldan, redactat pels serveis tècnics municipals i signat per l’arquitecte Pere Claret i Boixader, que té un pressupost total de 91.737,12.-euros al no haver-se presentat al·legacions en el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, de conformitat amb allò disposat en l’acord d’aprovació inicial amb Decret d’Alcaldia de data 20 de gener de 2020.


Berga, 14 de febrer de 2020
L’Alcaldessa
Montserrat Venturós i Villalba

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga