Inici

Modificació de Pla director del serveis d'aigua potable de Berga

Data de publicació: 09.06.20
EDICTE

Exp. 2011/831
Es fa públic que el de la corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 4 de juny de 2020, va aprovar inicialment la modificació del Pla director del servei de subministrament d'aigua potable del terme municipal de Berga, en el sentit d’exclouren provisionalment la captació del Canal Industrial fins que no se n’hagi regularitzat la concessió per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. L’expedient es sotmet a a informació pública per un termini de 30 dies hàbils amb publicació d’edictes al Butlletí oficial de la província de Barcelona, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web. En el cas que en el termini d’informació pública i d’audiència no es presenten al·legacions o informes a incorporar, la modificació esdevindrà aprovada definitivament.

Berga, 9 de juny de 2020

L’Alcaldessa
Montserrat Venturós Villalba
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga