Inici

Projecte d‘actuació específica per a la rehabilitació i millora de la Casa del Querot i de la Caseta del Funicular de la baga de Queralt

Data de publicació: 30.07.20
EDICTE
Núm. Exp. Llib.: STM _Expedients Serveis tècnics 2020/73
Num. Exp. Gen.: 2020/1148

PROCEDIMENT

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA PER A LA REHABILITACIÓ I MILLORA DE LA CASA DEL QUEROT I DE LA CASETA DEL FUNICULAR DE LA BAGA DE QUERALT

Es fa públic que per part de l’Ajuntament de Berga s’han iniciat els tràmits a fi que sigui aprovat el Projecte d‘actuació específica per a la rehabilitació i millora de la Casa del Querot i de la Caseta del Funicular de la baga de Queralt, redactat per l’arquitecte, David Uró Vilanova.

L’expedient es sotmet a informació pública pel termini d’1 mes a partir de la publicació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Els documents del Projecte d’actuació específica són els següents i poden ser consultats en aquests enllaços:
- PAE per a la rehabilitació i millora de la Casa del Querot i de la Caseta del Funicular de la baga de Queralt:
o Memòria: Url de validació: https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp Codi Segur de Validació 6e776e851158458fbc493b26acbc7ebe001
o Annex I: Url de validació: https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp Codi Segur de Validació 35944a7ac53849efbb3a38c0aead3229001
o Annex II: Url de validació: https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp Codi Segur de Validació 8fc9725d8ee04701a05854cbd63d4a53001
o Plànols: Url de validació: https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp Codi Segur de Validació b34078251eac436aa8401db47a646dc3001
o Avaluació d’impacte ambiental simplificada: Url de validació: https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp Codi Segur de Validació 3fec68cf626c4ca2ae6460384856be01001
Berga, 30 de juliol de 2020.

L’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga