Inici

Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (TR106)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Estan subjectes a llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic, d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries, els establiments següents:

  1. Bars musicals, amb un aforament superior a 150 persones.

  2. Discoteques.

  3. Sales de ball.

  4. Restaurants musicals, amb un aforament superior a 150 persones.

  5. Sales de festes amb espectacle.

  6. Discoteques de joventut.

  7. Locals amb servei de bar i ambientació musical.

  8. Establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual:

   1. Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.

   2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

  9. Les instal·lacions esportives amb una capacitat superior a 150 persones o amb una superfície superior a 500 m2.

  També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d’un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s’haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.

  * Per poder iniciar la tramitació s’hauran de liquidar les taxes municipals prèviament.

 • REQUISITS PREVIS
  1. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

  2. Opcionalment, l’interessat pot adreçar-se a l’Ajuntament per:

   1. Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.

   2. Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’establiment amb el planejament urbanístic.

  3. Si l’activitat està situada en un espai natural protegit, es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental. En aquest cas, l’interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.
   En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l’activitat projectada a avaluació d’impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d’impacte ambiental.

  4. Quan al local on es pretén realitzar l’activitat sigui necessari efectuar-hi obres, el peticionari de la llicència d’establiments oberts al públic pot sol·licitar de forma simultània amb aquesta llicència, la preceptiva llicència d’obres o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència d’establiments oberts al públic, i després demanar la d’obres.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
  1. La sol·licitud de llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic, d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.

  2. Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut assenyalat a l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
   Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent:

   1. Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.

   2. Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.

   3. Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.

   4. Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipal que exigeixi l’activitat.

  3. Memòria de seguretat i pla d’autoprotecció, si calen, d’acord el que disposa el Decret 82/2010, que s’hauran de presentar en el termini màxim de 6 mesos des de l’inici de l’activitat a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció Hermes.

  4. Estudi d’impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental.

  5. Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d’avaluació de la mobilitat generada.

  6. Un estudi d’impacte acústic de l’establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d’accions i els plans específics municipal de mesures per minimitzar l’impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.

  7. Memòria del dispositiu d’assistència sanitària d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora.

  8. Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d’assistència sanitària que preveu l’Ordenança i, en tot cas, els que preveu el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

  9. Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.

  10. Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que ha d’expedir la certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l’adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.

  11. La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d’altres sol·licituds d’autorització o llicència.

  12. Abans de l’obertura de l’establiment, la persona titular o la persona que en tingui representació, ha d’acreditar que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, mitjançant una declaració responsable, segons model normalitzat, la qual haurà d’anar acompanyada del rebut vigent.

  13. Justificant del pagament de la taxa associada al tràmit.

  14. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.
   En cas de ser possible, els documents relacionats en aquest apartat, poden incorporar-se al projecte tècnic o poden ser presentats de forma independent del projecte.2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 16 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

 • Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments, o de llur modificació substancial, per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives, que es realitzi en locals o recintes tancats de superfície superior a 500 m2. La tarifa és la suma de la part fixa i la part variable:

  • Part fixa amb una superfície de més de 500 m2 ............... 1.200,00€ *

  • Part variable a raó de 4,50 € per m2 de superfície


Aquestes TAXES hauran de SER LIQUIDADES per poder iniciar la tramitació.

* La taxa fixada en aquest apartat es veurà modificada segons els que es regula al Número 2, Activitats específiques, de les Ordenances fiscals (pàg. 110).
5. MITJANS DE PAGAMENT


D’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferència: Nom del sol·licitant i Nom del tràmit (TRXXX).6. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga